Woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede – Aanbestedingsnieuws

Woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede

@ Gemeente Ede

Het uit te voeren werk in deze nationale openbare aanbesteding is gelegen op de Simon Stevin Kazerne te Ede Oost.
De Simon Stevin Kazerne is momenteel bouwrijp gemaakt en de woningontwikkeling vordert gestaag. Vanaf september 2021 is het noodzakelijk de bouwrijpfase gefaseerd om te vormen in Woonrijp (het uitvoeren van de definitieve terreinafwerking). Gemeente heeft hiervoor globaal een planning uitgedacht voor de komende jaren. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Opnemen van bouwstraatverhardingen;
Grondwerkzaamheden;
Aanbrengen riolering (beperkt) en kolken;
Aanbrengen funderingslagen;
Aanbrengen kantopsluitingen;
Aanbrengen elementenverhardingen;
Aanbrengen betonverhardingen;
Aanbrengen straatmeubilair & speelvoorzieningen;
Aanbrengen betonnen zitelementen;
Aanbrengen groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazon etc.);
Coördinatie van werkzaamheden derden, zoals aanbrengen van OV & nutsleidingen;
Nazorg groenvoorzieningen;
Bijkomende werkzaamheden;

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst aangaan met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met daarbij verlengingsmogelijkheden van twee maal één jaar. Totaal dus maximaal vier jaar.
Nadere opdrachten worden verstrekt door middel van deelopdrachten. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlenging(en)  onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd. Als gunningscriterium wordt de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van: “Beste Prijs-Kwaliteitverhouding” (BPK) gehanteerd. Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in dit aanbestedingsdocument, inclusief de
bijlagen, zijn geformuleerd.

De gemeente zal zelf regie over het werk voeren tijdens de deelopdrachten. Van de inschrijvers wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie /werkterrein van de opdracht. Bezichtiging van de locatie(s) / het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

Bron: Tenderned 22 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225919

 

1 thought on “Woonrijp maken Simon Stevin Kazerne Ede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *