WMO Zorgvervoer in Opmeer – Aanbestedingsnieuws

WMO Zorgvervoer in Opmeer

Voor de Zaffier Alkmaar is een Tender geplaatst voor een concessie voor WMO-vervoer. Zaffier brengt werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking samen. Hiervoor bieden wij arbeidsrelaties in de vorm van detacheringen. Een van de werkgevers met wie wij samenwerken is Post NL. Circa 50 personen werken op de vestigingslocatie in Opmeer. Hierbij zorgt Zaffier er ook voor dat zij van en naar hun werk worden vervoerd. Het contract met de huidige vervoerder loopt in Q2 2024 af. Derhalve is Aanbestedende dienst op zoek naar een nieuwe partij die deze ritten kan uitvoeren.

De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is maandag 1 april 2024. De Overeenkomst kent een initiële looptijd van twee jaren tot 1 april 2026. Nadien is er tweemaal een verlengingsmogelijkheid van twaalf maanden. Indien partijen geen gebruik wensen te maken van de verlengingsmogelijkheid, dient dit uiterlijk vier (4) maanden voor de einddatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Het contract eindigt definitief per 1-4-2028.

De Inschrijver dient op het moment van het indienen van de Inschrijving, op straffe van uitsluiting van de Inschrijver van de Aanbestedingsprocedure, ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende beroeps- of Handelsregister. Indien wordt ingeschreven als Samenwerkingsverband, dienen alle leden van het Samenwerkingsverband op het moment van het indienen van de Inschrijving, op straffe van uitsluiting van het Samenwerkingsverband van de Aanbestedings-procedure, ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende beroeps- of Handelsregister. Indien wordt ingeschreven met een of meerdere onderaannemers, dan dienen ook de onderaannemers op het moment van het indienen van de Inschrijving, op straffe van uitsluiting van de Inschrijver, ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende beroeps- of Handelsregister.

Geschiktheidseis 2a: aansprakelijkheidsverzekering De Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure, te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.250.000 per aanspraak gemaximeerd tot € 2.500.000 per verzekeringsjaar. In geval van onderaanneming dient uit de polis van de hoofdaannemer – dan wel een verklaring van dienst verzekeraar – te blijken dat de betreffende onderaannemer is meeverzekerd. Indien dit niet het geval is, dient eveneens een verzekering conform het hiervoor gestelde aanwezig te zijn bij onderaannemer. Geschiktheidseis 2b: WAM verzekering voertuigen Alle voertuigen die Inschrijver, al dan niet via een onderaannemer, inzet voor de uitvoering van onderhavige Overeenkomst dienen voorzien te zijn van een WAM-verzekering gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Daarbij geldt tevens dat – indien van toepassing – de verhoogde WAM-limieten voor personenvervoer verzekerd dienen te zijn. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gaat het om EUR 6.450.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen en EUR 1.300.000,- voor schade aan zaken. Indien de bedragen uit de wettelijke regeling worden aangepast, dient Inschrijver de verzekeringslimieten uniform te laten corrigeren. Geschiktheidseis 2c: Schadeverzekering voor Inzittenden Alle voertuigen die Inschrijver, al dan niet via een onderaannemer, inzet voor de uitvoering van onderhavige Overeenkomst dienen voorzien te zijn van een SVI-dekking met een verzekerd bedrag van minimaal EUR 1.000.000 per gebeurtenis gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Een overkoepelende, collectieve Schadeverzekering voor Inzittenden waar alle voertuigen automatisch onder zijn meeverzekerd, volstaat eveneens . Aanvullende bepalingen 2a t/m 2c Alle verzekeringen dienen uiterlijk in te gaan op de dag dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt. De verzekeringen dienen te zijn afgesloten en geldig te zijn gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingsopties. Indien de verzekering(en) gedurende de looptijd wordt(en) overgesloten naar een nieuwe partij, dient minimaal eenzelfde limiet en dekking gehandhaafd te worden.

©Bestax 2017

Inschrijver dient aantoonbaar te voldoen aan de hieronder genoemde kerncompetentie. Kerncompetentie 1: Aantoonbare ervaring met personenvervoer van minimaal 20 personen . Inschrijver bewijst middels het opgeven van één referentieproject aan de gevraagde kerncompetentie te voldoen. De referentieopdracht moet in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van Inschrijving zijn verricht. Een prognose telt niet mee. Referentieopdrachten die zijn afgerond in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van Inschrijving vallen binnen deze periode. Ook referentieopdrachten die nog in uitvoering zijn vallen binnen deze periode. Voor deze laatste referentieopdrachten geldt wel dat de uitvoering ervan minimaal een jaar voorafgaand aan de datum van Inschrijving moet zijn aangevangen. Daarnaast moeten de referentieopdrachten conform de destijds overeengekomen voorwaarden en naar tevredenheid zijn verricht, waaronder dient te worden begrepen tijdige uitvoering (schriftelijk verleend uitstel daarin begrepen). Samenwerkingsverband of onderaanneming In het geval de Inschrijver de referentieopdracht heeft verricht in een eerder Samenwerkings-verband, dan telt de referentieopdracht slechts mee bij de beoordeling of aan deze ervaringseis wordt voldaan, voor het deel dat de Inschrijver feitelijk heeft uitgevoerd. Ervaring van een onderaannemer wordt door Aanbestedende dienst uitsluitend in aanmerking genomen, indien bij Inschrijving wordt vermeld dat een beroep wordt gedaan op de ervaring van deze derde en wordt voldaan aan de overige voorwaarden van paragraaf 4.4. In geval wordt ingeschreven als een Samenwerkingsverband, wordt geëist dat de leden van het Samenwerkingsverband samen aan deze ervaringseis voldoen.

Bron: Tenderned, 29 jaanuari 2024

Europese aanbesteding Personenvervoer Zaffier (tenderned.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *