Wmo-vervoer DUO-gemeenten – Aanbestedingsnieuws

Wmo-vervoer DUO-gemeenten

©ZaZ 2020

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2021 uitvoeren van het collectief vraagafhankelijk Wmo-vervoer voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De reizigers zijn door de opdrachtgever geïndiceerd en hebben een vervoersindicatie. De dienst bestaat uit twee delen: de centrale regie;de uitvoering van het vervoer.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli
2025. Hierbij wordt aangetekend dat de opdrachtgever van de optie gebruik kan maken deze twee keer met één jaar te verlengen. De eerste verlengingsoptie loopt tot en met 31 juli 2026 en de laatste verlengingsoptie loopt af op 31 juli 2027.
De opdrachtgever bepaalt of de overeenkomst met de opdrachtnemer wordt verlengd. Hierbij geldt dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij de opdrachtgever minimaal zes maanden voorafgaande aan het einde van de looptijd schriftelijk aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen. Er is derhalve géén sprake van een tweezijdige verlengingsmogelijkheid.

De centrale regie wordt geacht belast te zijn met:de totale rit aanname, rit planning en rit uitgifte;
 de kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van de gehele dienst (onder andere rit registratie, klachtafhandeling, financiële afrekening met de opdrachtgever, verantwoording vervoersopbrengsten, aanspreekpunt voor de opdrachtgever, marketing en communicatie-activiteiten). De centrale regie stuurt de voertuigen direct aan. Voor de dienstverlening naar de reiziger geldt dat de communicatie met de reiziger altijd plaatsvindt door de centrale regie (telefonist(e)). Indien een reiziger belt naar de centrale regie over een actuele rit uitvoering, dient de centrale regie direct inzicht te hebben in de status van de rit. Indien deze status niet in overeenstemming is met de beleving van de reiziger dan neemt de centrale regie contact op met de betreffende uitvoerder (chauffeur in voertuig/tussen centrale onderaannemer) om dit te verifiëren. De uitvoerder (chauffeur in voertuig, dan wel tussen centrale onderaannemer) communiceert tijdens de uitvoering van de rit met de centrale regie in de vorm van statusmeldingen.In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden de statusmeldingen en coderingen na gunning vastgesteld. Het aantal statusmeldingen kan gedurende de looptijd van het contract toenemen. 

De uitvoering van het Wmo-vervoer betreft het taxivervoer met een gesloten karakter van deur-tot-deur en/of vervoer van deur-tot-halte (of v.v.). Met deur wordt bedoeld de deur van de woning of de deur van de bestemming. Wanneer het een
wooncomplex betreft, bijvoorbeeld een flat, dan vormt de centrale ingang van het wooncomplex de deur. 
Een reiziger kan de indicatie kamer-tot-kamer vervoer krijgen. Dit betekent dat de chauffeur de reiziger begeleidt vanaf en tot aan de kamerdeur (en niet de voordeur). De reiziger wordt door de chauffeur begeleid vanaf de deur van het herkomstadres tot in het voertuig en van uit het voertuig tot aan de deur van de bestemming.
 De opdrachtnemer heeft een vervoerplicht. Dat wil zeggen dat een ieder die vervoerd wil worden en vanuit de gemeente geïndiceerd is, met uitzondering van liggend vervoer, toegang heeft tot het vervoersysteem en zich conformeert aan de gestelde voorwaarden, vervoerd dient te worden in een voertuig dat aansluit bij een eventuele specifieke indicatie. De opdrachtnemer is verplicht de planning van zijn vervoercapaciteit af te stemmen op de te verwachten vervoervraag op de diverse specifieke dagen in het jaar, dagen van de week en uren van de dag.
 In het vervoersysteem is het combineren van reizigers in het kader van Wmo-vervoer in één voertuig toegestaan. Het combineren van reizigers van andere vervoersystemen is, na toestemming van de opdrachtgever
toegestaan, m.u.v. straattaxi.

Het vervoer omvat zowel reizigers die kunnen lopen als reizigers die rolstoelgebonden (elektrische rolstoel, opvouwbare rolstoel, rolstoel extra breed) zijn. Het meenemen van een scootmobiel en rollator is toegestaan binnen het Wmo-vervoer van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht om altijd passend vervoer te leveren.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de contractperiode alternatieven te onderzoeken voor het vervoer. Hierdoor kan het aantal reizigers in het vervoer fluctueren. Toekomstige aanpassingen omtrent wet- en regelgeving en (financierings)beleid in het Wmo-vervoer kan ertoe leiden dat wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de exploitatie van de onderhavige opdracht. Wijzigingen of aanpassingen worden uitsluitend doorgevoerd nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover (tijdig) heeft geïnformeerd. De opdrachtnemer is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.
De opdrachtgever hanteert een actief beleid om de zelfredzaamheid van de Wmo-reizigers te bevorderen. Van de opdrachtnemer wordt gedurende de contractperiode een actieve houding verwacht in het met de opdrachtgever meedenken en het faciliteren om dit beleid succesvol uit te voeren. De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever beleidswijzigingen gaat doorvoeren. Wezenlijke wijzigingen zijn op dit moment nog niet voorzien. Daarnaast wordt gekeken naar de beschikbaarheid van voorliggende voorzieningen, zoals vrijwilligersvervoer.

Na gunning worden er met de twee hoogst scorende inschrijvers overeenkomsten afgesloten. Aan de best scorende inschrijver wordt de uitvoering van de opdracht toegewezen. De nummer twee neemt plaats op de “reservebank” zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. De inschrijving van de nummer twee wordt ‘bevroren’, alleen de prijzen worden volgens de vastgelegde indexeringsmethodiek aangepast. In geval de eerste inschrijver niet presteert conform het Programma van Eisen, krijgt deze na ingebrekestelling nog maximaal zes weken de tijd om de opdracht alsnog conform de gestelde eisen uit te voeren. Indien de uitvoering hierna nog steeds niet voldoet kan de opdrachtgever de opdracht “doorschuiven” naar de opvolgend best scorende inschrijver (de nummer 2). Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaren de inschrijvers dat ze instemmen met deze constructie en in het geval dat ze als tweede eindigen bereid zijn een dergelijke “reservebankovereenkomst ” af te sluiten. Ook verklaren zij dat ze in een dergelijk geval binnen maximaal twee maanden de uitvoering over kunnen nemen. De looptijd van de reservebankovereenkomst loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. Na deze periode kan alleen verlengd worden als beide partijen daarmee instemmen. Verlenging is dan telkens voor één jaar en dient voor afloop van de lopende overeenkomst overeengekomen te worden.

Bron: Tenderned 10 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221756

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *