Reconstructie aansluiting Klijndijk provincie Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie aansluiting Klijndijk provincie Drenthe

N34 bij Slenerweg.
Foto: Google Streetview

De Provincie heeft de N34 overgenomen van Rijkswaterstaat. In de overeenkomst tussen deze twee partijen is opgenomen dat de N34 ongelijkvloers en ingericht wordt volgens Duurzaam Veilig. Dit ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer, waardoor bundeling ontstaat op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet ook veiliger wordt. Het doel van de aanbesteding heeft bovenstaande doelstelling als achtergrond en is gericht op het selecteren van een geschikte partij die dit werk kan uitvoeren. De provincie Drenthe heeft het voornemen ter hoogte van de aansluiting Odoorn-Klijndijk een ongelijkvloerse aansluiting van de N34 op de Slenerweg te realiseren. 

Binnen dit project wordt een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting die bij de Slenerweg gerealiseerd. Ter plaatse worden op- en afritten aangelegd, die uitmonden op twee nieuw aan te leggen rotondes. Het bestaande kunstwerk zal zijn functie behouden. Echter om gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer te scheiden wordt een fietsbrug naast het bestaande kunstwerk aangelegd. Deze fietsbrug wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en betreft een gebruikte, aan de locatie aangepaste, stalen brug. Naast het aanleggen van een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij de Slenerweg, wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Slenerweg en de huidige afslag Emmen-Noord. Tevens wordt een fietspad aangelegd langs de Slenerweg, tussen de nieuwe aansluiting en de bebouwde kom van Klijndijk. Na gereedkomen van dit project komt de huidige aansluiting Emmen-Noord te vervallen en wordt deze tezamen met de bijbehorende carpoolplaats opgeruimd.
De volgende onderdelen behoren tot de scope van het project:

  • Realisatie kunstwerk over N34
  • Aanleg & plaatsen circulaire (bestaande) fietsbrug (directielevering
  • Grondwerkzaamheden
  • Asfaltwerkzaamheden
  • Opruimwerkzaamheden

De opdrachtwaarde van dit project wordt geschat op ca. €4.200.000,-.  Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een RAW bestek op basis van de Standaard 2015. Het project is niet opgedeeld in percelen, wel is er sprake van twee onderdelen, één in opdracht van de provincie en één in opdracht van de gemeente. De onderdelen en de werkzaamheden van het contract zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verdelen van deze opdracht in percelen levert onnodig veel extra coördinatie inspanning en kosten op voor zowel aanbestedende dienst als de markt. De aanbestedende dienst heeft voor de huidige contractomvang gekozen, aangezien dit een optimale balans tussen projectomvang, samenhang van onderdelen en het beperken van raakvlakrisico’s betekent.  

Dit is een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. De niet-openbare procedure onderscheidt de volgende fases:
Selectiefase;
Gunningsfase.
In de selectiefase vindt een beoordeling van de aanmeldingen van gegadigden plaats op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en, indien nodig, selectiecriteria, met als doel gegadigden te selecteren die zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gunningsfase. 

Het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving, als bedoeld in artikel 3.6.1 van het ARW 2016, is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hierbij weegt de prijs voor 70% mee en de kwaliteit voor 30%. De beoordeling ten aanzien van kwaliteit zal zich focussen op:
Duurzaamheid;
Omgeving- & Verkeersmanagement, waar het beperken van hinder en overlast onderdeel van uit maakt.
Samenwerking en Administratieve afhandeling.
Bijdrage aan regionale werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkelingen/initiatieven worden meegenomen.

Zoals nu is voorzien zal de gunningsfase tussen het eerste en derde kwartaal van 2021 plaatsvinden. Het werk dient uiterlijk 30 juni 2022 opgeleverd te worden. 

Bron: Tenderned 10 maart  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221746

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *