Wetswijziging inkoop jeugdzorg aangenomen – Aanbestedingsnieuws

Wetswijziging inkoop jeugdzorg aangenomen

Een wetsvoorstel van Toenmalig Minister Hugo de Jonge van VWS en Minister Dekker van Rechtsbescherming, van 22 april 2021 is aangenomen in de Tweede Kamer. Vier amendementen op de wet van kamerlid Hijink van de SP, met als doel van de aanbesteding af te zien, zijn verworpen. Voordat het wetsvoorstel kracht van wet heeft moet het zijn aangenomen in de Eerste Kamer en afgekondigd in het Staatsblad met inwerkingstredingsdatum.

Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.

De wet wijzigt alleen de Jeugdwet en de wet WMO maar is ingegeven door het fenomeen Aanbestedingen

©FNV 2018 Foto Jeugdzorg demonstratie

en regelt ook onder meer dat bij een aanbesteding een opdracht niet op laagste prijs gegund mag worden en bij de inkoop moet worden gekeken naar de kwaliteit van de geleverder zorg.

Gemeenten die bepaalde vormen van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning1 willen inkopen en daarbij de beste aanbiederswillen selecteren, zullen hun opdrachten vaak moeten aanbesteden. Daarbij gelden de regels van de Aanbestedingswet 2012. Die wet vindt zijn oorsprong in de Europese aanbestedingsrichtlijn (richtlijn 2014/24/EU; verder «Aanbestedingsrichtlijn»), die is gebaseerd op de grondgedachte
dat gezorgd moet worden voor een eerlijke toegang tot overheidsopdrachten voor alle ondernemingen binnen de Europese Unie (EU).
In de praktijk blijken de aanbestedingsregels voor de zorg voor jeugdigen en de maatschappelijke ondersteuning te knellen. Daarom streeft het kabinet
naar een wijziging van de Aanbestedingsrichtlijn zodanig, dat diensten op het terrein van het sociaal domein waarvoor geen grensoverschrijdende
interesse bestaat, waar zorg voor jeugdigen en maatschappelijke ondersteuning toe behoren, worden uitgezonderd van de werking van de
Aanbestedingsrichtlijn. In zijn brief van 15 november 2019 aan de Tweede Kamer meldde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)2
echter dat zo’n wijziging niet op korte termijn te verwachten valt. Om binnen de grenzen van wat op dit moment mogelijk is te doen wat hij kan, heeft de Minister van VWS samen met gemeenten en aanbieders een programma laten inrichten dat de gemeenten ondersteunt bij het aanbesteden en – breder – het inkopen van zorg voor jeugdigen en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kondigde de Minister van VWS in eerder bedoelde brief aan te werken aan een wetsvoorstel
waarmee een in de Jeugdwet en de Wmo 2015 opgenomen regel wordt geschrapt die het organiseren van een binnen de Aanbestedingsrichtlijn
en daarmee de Aanbestedingswet 2012 toegestane, vereenvoudigde aanbestedingsprocedure belemmert. Dat wordt in dit wetsvoorstel
geregeld. De regering hoopt de gemeenten daarmee tevens een prikkel te geven om het inkopen van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke
ondersteuning volgens de zogenoemde «open-house»-procedure te verminderen. In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt hier nader op
ingegaan.
Gemeenten moeten bij het inkopen of subsidiëren van zorg voor jeugdigen of maatschappelijke ondersteuning nu al reële prijzen betalen. Op grond van de Wmo 2015 is in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bepaald uit welke elementen een reële prijs moet worden opgebouwd. In hun brieven van 7 november 2019, 20 maart 2020 en 17 juni 20203 hebben de bewindslieden van VWS en voor Rechtsbescherming aangegeven dat ook voor de zorg voor jeugdigen regels over reële prijzen wenselijk zijn.Dit wetsvoorstel bevat hiertoe een delegatiebepaling. Meer informatie hierover is in hoofdstuk 3 (red an: van de Memorie van toelichting)te vinden.
Zie ook:
Kamerstukken II, 2021/22, 35826, nr 1 – 20
en

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *