Westelijke stadsboulevard gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Westelijke stadsboulevard gemeente Utrecht

Impressie: Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wil een bouwteamovereenkomst afsluiten voor de Westelijke Stadsboulevard, waarbij in het bouwteam het definitief ontwerp uitgewerkt wordt naar uitvoeringsontwerp en de fasering van het werk bepaald wordt. Aan het eind van de bouwteamfase is de intentie om een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV’12 te sluiten. Het doel van het plan voor de WSB is om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te optimaliseren en leefbare stadsstraten te maken waar het prettig verblijven is, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De huidige westelijke verdeelring op de Cartesiusweg, St. Josephlaan en Marnixlaan moet van drukke verkeerswegen veranderen in een aantrekkelijke en goed oversteekbare stadsboulevard. Tevens
is behoefte aan een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en een goede bereikbaarheid van de wijken. De WSB draagt daarmee bij aan het robuust en aantrekkelijk maken en het verduurzamen van de stad. De WSB is bedoeld voor lokaal verkeer. Dat is verkeer met een herkomst of bestemming in een van de aanliggende buurten: Schepenbuurt, Cartesius, Zuilen en Ondiep. Verkeer van buiten deze gebieden wordt ontmoedigd om de WSB te gebruiken als doorgaande route. De totale WSB bestaat uit vijf deelgebieden. Deze aanbesteding bevat de deelgebieden 1 t/m 3. Deelgebied 5 is optioneel. Deelgebied 4 is dus geen
onderdeel van de aanbesteding. De huidige WSB heeft op de meeste delen 2×2 rijstroken voor autoverkeer. Dit wordt teruggebracht naar 2×1 rijstroken. Hierdoor ontstaat in het profiel tussen de gevels meer ruimte voor groen en de afwikkeling
van langzaam verkeer. Daarnaast wordt er een dynamisch verkeersmanagement systeem uitgerold, waarmee de verkeersafwikkeling actief wordt gemonitord en het verkeer op drukke momenten wordt bijgestuurd met verkeerslichten. Hierdoor blijft de stadsboulevard ook op drukke momenten goed oversteekbaar en leefbaar. Het systeem zorgt ervoor dat lange wachtrijen in straten waar mensen wonen en verblijven, zoveel mogelijk worden voorkomen. De capaciteit van de infrastructuur wordt zo optimaal benut. 

In hoofdzaak omvat de opdracht het volledig herinrichten van de openbare ruimte (van gevel tot gevel) over een lengte van ongeveer 2 km. Het gaat dan in hoofdzaak om de volgende werkzaamheden:

– Uitwerking definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp
– Optimaliseren van de fasering
– Verwijderen asfalt rijbanen
– Vervangen asfalt deklagen van autorijbanen en fietspaden
– Herbestrating en leveren + aanbrengen nieuwe elementenverharding
– (Ver-)plaatsen van straatmeubilair en bebording
– Groeiplaatsverbeteringen voor nieuw te planten bomen.

Enkele van de werkzaamheden worden door nevenaannemers uitgevoerd en moeten door de opdrachtnemer gecoördineerd worden:

– Levering, planten en nazorg van bomen
– Levering, plaatsing en aansluiting van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties + DVM
– Levering, plaatsing en aansluiting van haltemateriaal (m.n. abri’s)
– (Ver-)plaatsing en aansluiting van openbare verlichting;
– Levering van ANWB-borden;
– Levering en plaatsing van abri’s en halteplaatsvoorzieningen

Er is een belangrijk onderdeel van het project waar we de kennis en ervaring van de opdrachtnemer kunnen gebruiken, namelijk de wijze van uitvoering. De opdrachtnemer die we zoeken voor de WSB moet veel ervaring hebben met werken binnen stedelijke omgeving en met de uitvoering van wegreconstructies binnen een beperkte werkruimte. Het verkeer en de omgeving moet zo min mogelijk hinder ondervinden van het werk. Deze kennis en ervaring willen we combineren met de specifieke gebiedskennis die binnen de Gemeente Utrecht voor handen is. Er is een intensieve samenwerking nodig tussen de opdrachtnemer en de gemeente die zich kenmerkt door vertrouwen en flexibiliteit. Hiervoor gaan we een bouwteamovereenkomst aan.

De opdrachtverlening verloopt in twee fasen: de bouwteamfase en de realisatiefase. Voor de bouwteamfase wordt een bouwteamovereenkomst gesloten. In deze fase wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp en wordt de verkeersfasering bepaald. Aan het eind van de bouwteamfase heeft de opdrachtnemer het eerste recht om voor de realisatiefase een aanbieding uit te brengen. De concept-bouwteamovereenkomst zal als bijlage bij de gunningsleidraad worden verstrekt. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor de werkzaamheden (in het bouwteam en de realisaties van het werk bij elkaar) wordt een taakstellend budget vastgesteld voor de opdrachtnemer. Gegadigden moeten zich in de inschrijffase aan het taakstellend budget conformeren.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned donderdag 15 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233135

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *