Inkoop van een waarderingsapplicatie – Aanbestedingsnieuws

Inkoop van een waarderingsapplicatie

Image: © BGHU

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam tevens samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De BghU voert sinds 1 januari 2014 namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten en beheert BghU de Basisregistratie WOZ. Inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten hebben voor de lokale en regionale belastingen nog maar met één organisatie te maken: BghU.
BghU is de Aanbestedende dienst en zal de contractspartij van de opdrachtnemer zijn. BghU voert haar taken uit voor alle deelnemers.

BghU dient haar ICT-applicaties en de omliggende periferie te vervangen doordat de overeenkomst met de huidige leverancier voor de meeste ICT-applicaties en periferie van rechtswege eindigt in mei 2022.De waarderingsapplicatie is een van de kernapplicaties die wordt vervangen. Aangezien het gezamenlijke inkoopvolume van BghU voor de waarderingsapplicatie boven de Europese aanbestedingsdrempel voor leveringen is, is dit inkoop- en aanbestedingstraject gestart. Ter voorbereiding heeft een marktverkenning plaatsgevonden om vrijblijvend en openbaar informatie te verkrijgen vanuit de markt. Het inkooptraject is gericht op de aanschaf, implementatie en onderhoud van een waarderingsapplicatie voor het uitvoeren van het herwaarderingsproces (voor woningen, courante niet-woningen, agrarische en incourante objecten en overige), permanente marktanalyse en afhandeling van bezwaren en beroepen. De applicatie moet gebaseerd zijn op het sectormodel WOZ en beschikken over de koppelingen met gangbare belastingapplicaties voor waterschaps- en gemeentelijke belastingen (incl. frontoffice), TIOX, iWOZ en o.a. webservices voor beeldmateriaal. Daarnaast dient de waarderingsapplicatie ook te kunnen worden gebruikt in het veld.  Deze aanbesteding heeft betrekking op de inkoop van de volgende leveringen en diensten:

Leveringen
1. Software, incl. bijbehorende licenties, voor een werkende en gebruiksvriendelijke
waarderingsapplicatie;
2. Koppelingen o.b.v. geldende standaarden met andere applicaties binnen het ICT-landschap van
de BghU en met basisregistraties en landelijke voorzieningen (zie paragraaf 3.2 architectuur).
Diensten
3. Hosting, inclusief bijbehorende dienstverlening en ondersteuning (gevraagde Leveringen
worden als clouddienst o.b.v. SaaS beschikbaar gesteld);
4. Implementatie, test en inrichting van de applicatie;
5. Conversie van (bron)gegevens en documenten, inclusief eindverslag voor de accountant;
6. Beheer en onderhoud;
7. Advisering.

Op deze aanbestedingsprocedure is deel 2 van de Aanbestedingswet (Aw2012) van toepassing. Gekozen is voor een openbare procedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned donderdag 15 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233048

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *