Watersysteemmaatregelen Bentwoud maatregel 1 en 2 – Aanbestedingsnieuws

Watersysteemmaatregelen Bentwoud maatregel 1 en 2

Foto: © HHR

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt uitgevoerd in het Bentwoud en het peilvak van der Torre in de gemeente Waddinxveen en omvat de volgende werkzaamheden:
Perceel 1:
Het baggeren van de Limiet- en Machinetocht over een lengte van ca. 3 km. De totale hoeveelheid bagger bedraagt ca. 8.500 m3. De vrijgekomen bagger dient ontdaan te worden van slakken en kan vervolgens op de kant gezet worden.
Perceel 2:
Het aanleggen van een natuurviendelijke oever met een lengte van ca. 2,3 km. Door het graven van een zeer flauw talud met plas dras berm. De totale te ontgraven hoeveelheid bedraagt ca. 65.000 m3.
Het vervoeren van de vrijgekomen grond naar diverse agrarische percelen en deze grond op deze percelen in depot leggen. Het ophogen van de percelen met deze grond wordt door de perceeleigenaren in eigen beheer uitgevoerd.
Perceel 3
Het graven van een waterberging met een totale oppervlakte van ca. 20.000 m2 waarbij ca. 40.000 m3 grond ontgraven wordt.
Het verbeteren van de peilscheiding langs de zuidoever van de machinetocht door het verwijderen van de bestaande beschoeiing (ca. 2.000 m) en het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing (880 m) en het aanleggen van een talud (ca. 1.120 m).
Het verbreden van enkele poldersloten in het peilvak van der Torre waarbij ca. 50.000 m3 grond ontgraven wordt.
Het vervoeren van de vrijgekomen grond uit voorgaande werkzaamheden naar diverse agrarische percelen en deze grond op
deze percelen in depot leggen. Het ophogen van de percelen met deze grond wordt door de perceeleigenaren in eigen beheer
uitgevoerd.

Het gehele werk moet opgeleverd worden uiterlijk 30 juni 2023. Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) behoud zich het
recht voor om de opleverdatum naar achter te verplaatsen. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Binnen elk perceel wordt beoogd één opdrachtnemer te contracteren. De aanbesteding is verdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Baggerwerkzaamheden
Perceel 2: Natuurvriendelijke oever
Perceel 3: Waterberging
Bij geschikte inschrijvingen is HHR voornemens om perceel 1 en 2 te gunnen. De gunning van perceel 3 hangt af van de volgende randvoorwaarden:
– In bezit krijgen van de benodigde terreinen.
– Overeenstemming perceeleigenaren poldersloten.
– Overeenstemming perceeleigenaren ontvangende gronden.

Indien het aantal gegadigden dat in aanmerking komt voor selectie groter is dan vijf wordt voor de definitieve selectie de methode van loting toegepast. Alle gegadigden die in aanmerking komen voor een inschrijving nemen deel aan de loting. Loting geschiedt door het ongezien trekken van alle loten, zodoende een rangorde vast te stellen. De getrokken gegadigden in rangorde van 1 t/m 5 worden geselecteerd. Van de loting wordt een proces verbaal opgesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *