Renovatie en herinrichting speelplekken 2022-2028 Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en herinrichting speelplekken 2022-2028 Haarlemmermeer

Foto: © Gemeente Haarlemmermeer

Er is voldoende speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer. Toch zijn verbeteringen wenselijk. De huidige spreiding is uit balans en het aanbod moet gevarieerder. Bij de verdeling van speelruimte over de gemeente moet niet alleen uitgegaan worden van demografie maar ook van geografische spreiding. In elke wijk of kern moet voldoende, gevarieerde, goed bereikbare speelruimte zijn. Een voorziening waar bewoners worden uitgenodigd om samen te komen, te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Het is belangrijk dat de buurtspeelplek toegankelijk, aantrekkelijk, uitdagend is, voor spelen én sporten. Kinderen met én zonder beperking moeten met elkaar kunnen buiten spelen en contact maken. Bij de (her)inrichting van de
speelplekken wil opdrachtgever zoveel mogelijk inzetten op het vergroenen van de locatie.

Binnen gemeente Haarlemmermeer is er voor de renovatie en herinrichting van speelplekken jaarlijks een budget beschikbaar van circa € 1.500.000,- exclusief btw. Aan dit budget kunnen geen rechten worden ontleend. Het budget kan daarnaast als gevolg van B&W- of Raadsbesluiten incidenteel of structureel uitbreiden. Het gaat hierbij om locaties in de diverse wijken en kernen in gemeente Haarlemmermeer. Deze budgetindicatie is geen garantieomzet dan wel een maximum.
De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
• Opname en inventarisatie
• Op basis van de door opdrachtgever aangeleverde programma van eisen zal de opdrachtnemer een voorlopig ontwerp maken. Dit voorlopig ontwerp dient te worden ontwikkeld in samenspraak met de belanghebbenden, zoals omwonenden, opdrachtgever belangenorganisaties ondernemers en instellingen. De wijze van participatie is aan opdrachtnemer, maar wel in overleg met opdrachtgever. De ontwerpen dienen een getrouwe weergave te zijn van de werkelijkheid.
• Leveren van werktekeningen op schaal als basis voor de uitvoering.
• Leveren en plaatsen van speeltoestellen, speelprikkels en/of sportproducten.
• Leveren en plaatsen van valdempende ondergronden.
• Leveren en plaatsen van terreinmeubilair.
• Uitvoeren van aanlegwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief afwerking.
• Uitvoeren van herstelwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief verwijderen en afvoeren of verplaatsen van toestellen en andere materialen en afwerking.
• Het houden van werkbesprekingen, overleggen en opleveringen die betrekking hebben op de uitvoering van de te renoveren speelplekken.
• Het aanleveren van digitale revisiegegevens (o.a. certificaat, plattegrond, plaatsingstekening, gegevens toestel en ondergrond), garantie- en onderhoudsbescheiden (o.a. montagehandleiding).

Uit historische gegevens blijkt dat 60% van de werkzaamheden civieltechnische werkzaamheden zijn; 40% betreft de levering van de speeltoestellen. De gewenste herinrichting ligt ook in lijn van die verdeling.

De gemeente beoogt een partij te contracteren:
die een ‘partner’ is die meedenkt in participatie en een passend ontwerp;
die een breed spectrum van speeltoestellen kan aanbieden, uit eigen assortiment of uit dat van een andere leverancier als dat best passend is;
die de civieltechnische werkzaamheden goed en veilig kan uitvoeren conform de eisen en wensen van de gemeente, en daarbij de komende jaren aantoonbaar inzet op reductie van zijn CO2 footprint;
garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren.

De huidige raamovereenkomst voor renovatie en herinrichting speelplekken loopt af op 1 maart 2022. De nieuwe raamovereenkomst met de winnende inschrijver wordt aangegaan voor een looptijd van zes jaar, waarvan vier jaar initieel en twee verlengingsopties van nog één jaar (voor de gemeente). De opdracht wordt gegund aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De gemeente kiest voor een langere termijn omdat:
• het gezamenlijk werken aan ambities, vraagt om onderling vertrouwen en elkaars werkwijze leren kennen;
• een programmatische cyclus met een contractant een implementatietijd kent van minimaal 1,5 jaar;
• door een langere looptijd kan de verantwoordelijkheid bij de juiste leverancier blijven.
• natuurlijke speelaanleidingen moeten minimaal 7 jaar meegaan, dit valt bij voorkeur binnen de afgesproken contracttermijn.
• een participatie – en communicatieproces met bewoners een veelomvattend proces is.

Bron: Tenderned zondag 19 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247318

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *