Verbouwing scholengemeenschap Sophianum Gulpen(L) – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing scholengemeenschap Sophianum Gulpen(L)

Foto: © LVO

De entiteit Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs ( LVO) is het overkoepelend bestuur van 17 scholen (>30 locaties) in het voortgezet onderwijs in Limburg. Binnen LVO zijn circa 2.300 medewerkers werkzaam, welke voorzieningen bieden aan circa 25.000 leerlingen van Venray tot Maastricht. LVO is in deze aanbesteding de aanbestedende dienst. 

Het gebouw van het Sophianum in Gulpen voldoet deels niet meer aan de onderwijskundige eisen die het Sophianum in tijden van leerlingenkrimp aan het onderwijs moet stellen. Hedendaags onderwijs vereist een flexibel gebruik van ruimtes waardoor eventueel zowel gepersonaliseerd als projectmatig les kan worden gegeven. Daarnaast beschikt het Sophianum deels niet over een klimaatinstallatie en dienen diverse gevels gerenoveerd te worden. De verbouwing van het Sophianum is op te delen in een aantal te onderscheiden werkzaamheden en een aantal te onderscheiden domeinen. Qua werkzaamheden betreft het: 

  • renoveren van een aantal gevels incl. ramen en kozijnen;
  • intern verbouwen (slopen en nieuw bouwen) van de school zodat de school voldoet aan de eisen die aan het nieuwe onderwijsconcept gesteld worden;
  • aanbrengen van een nieuwe klimaatinstallatie conform Frisse Scholen klasse B versie 2021.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en de school blijft tijdens deze werkzaamheden gedeeltelijk in gebruik. Oplevering van het totale project is uiterlijk gepland augustus 2023. De totale contractwaarde is begroot op €8.100.000,- excl. btw. Het betreft ruim 7.000 m2 BVO.  Het project wordt als bestek (technisch ontwerp) in de markt gezet. LVO wenst een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer die LVO en het Sophianum ontzorgt m.b.t. het onderhavige project. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle tot het project behorende sloop-, bouw-, en installatiewerkzaamheden alsmede de algehele coördinatie met de externe directievoerder die LVO heeft aangesteld. De conceptovereenkomst wordt aan de geselecteerde inschrijvers ter beschikking gesteld in fase 2.

Op basis van de Aanbestedingswet en het LVO Inkoop- en aanbestedingsbeleid is gekozen voor een Europese niet-openbare procedure. De reden daarvoor is dat de opdrachtwaarde ruim boven het drempelbedrag van €5.350.000,- excl. BTW ligt. Uit marktverkenning is gebleken dat het aantal mogelijke inschrijvers groot is waardoor een voorselectie van toepassing is. In de selectieronde selecteert de aanbestedende dienst maximaal vijf partijen ten behoeve van de gunningsfase. In deze eerste ronde worden de juridische situatie, de financiële/economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden beoordeeld, op basis waarvan gegadigden zich kunnen kwalificeren voor de inschrijving. Na de selectieronde blijven er maximaal vijf inschrijvers over die in de gunningsronde gevraagd zullen worden een passende aanbieding te doen. LVO stelt hiertoe een gunningsleidraad op. Inschrijvers zal gevraagd worden een aanbieding te doen voor de uitvoering van het werk op basis
van het aangeleverde bestek, incl. open begroting, plan(nen) van aanpak en kansendossier. Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned zondag 19 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247294

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *