Waterschap Limburg houdt aanbesteding dijkversterking – Aanbestedingsnieuws

Waterschap Limburg houdt aanbesteding dijkversterking

Waterschap Limburg houdt een aanbesteding voor een dijkversterking. De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg, zo stelt het Waterschap in de tender. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan stromen. Daarnaast gaan nieuwe maatregelen kwel voorkomen.

Het project ‘Dijkversterking Heel en Beesel’ betreft het integraal versterken van de afgekeurde dijkvakken binnen de twee normtrajecten: Heel (Normtraject 78-1) en Beesel (Normtraject 73-1). Dit project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Samen met de omgeving ging het waterschap in gesprek over de opgave. Veiligheid staat altijd voorop, maar tegelijkertijd is de aanleg van nieuwe dijken ingrijpend voor de mensen die in het gebied wonen en werken. Dat betekent keuzes maken. Zo stelde het waterschap op 23 januari 2018 het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

De faalkansbegroting speelt bij Beesel een rol in de afmetingen van de dijk. Bij faalkansbegroting kijk je naar de oorzaken waardoor een dijk kan bezwijken. Bij Beesel is dat piping. Piping wil zo veel zeggen als dat het water onder de dijk of kade door kan lopen als gevolg van een hoge waterstand. Piping treedt op onder dijken die op een (dunne) kleilaag liggen met daaronder een doorlatende zandlaag. Dit is met name het geval bij een aantal rivierdijken. Met name een aantal dijken langs de Waal (omgeving Heeselt) en langs de IJssel zijn pipinggevoelig. Dat hangt af van onder meer de dikte van de kleilaag, zie de formule op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piping

De faalkansbegroting is de vertaling van de wettelijke norm naar ontwerpeisen per faalmechanisme. Er is een landelijke standaard en per dijktraject wordt gekeken of het mogelijk is om deze te optimaliseren.

Het Waterschap Limburg gaat er blijkens de projectpagina van uit van uit dat met specifieke maatregelen, de dijk lager kan blijven, omdat in Beesel over het hele tracé een zogenaamde verticale maatregel kan worden toegepast, denk hierbij aan een scherm dat het materiaal van de kering op zijn plaats houdt, kan de kans dat de dijk faalt door piping lager ingeschat worden. Hierdoor kan de dijk zo’n 20 centimeter lager worden dan eerder voorzien en op enkele plekken ongeveer 30 centimeter.

De aanvang van de opdracht is pas voorzien op 9 november 2020. Dat blijkt samen te hangen met de planvorming die nog niet is afgerond. Zo informeert de gemeente:

Op 20 juni 2019 wordt het Ontwerp Projectplan Waterwet, ter inzage gelegd. Dan kan de omgeving tot en met 31 juli 2019 formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook tijdens de inloopavonden op 25 juni 2019 en 22 juli 2019. Na vaststelling van het Definitief Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Beesel. En dat houden we graag zo.

`Stukken uit de voorpublicatie:

 

en specifiek voor Heel

 

 

 

https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-b/

Beoogd aantal gegadigden: 5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

– Criterium: Mate van ervaring met Conditionering,

– Criterium: Mate van ervaring met Omgevingsmanagement bij de realisatie van projecten

Bron: Waterschap Limburg / TenderNed, 3 april 2020

Zie onder meer:

Dijk Beesel©Waterschap Limburg 2020

https://www.waterschaplimburg.nl/info/aanleg/@5702/dijkversterking-e/

https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-heel-1/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *