Waarneming tijdelijke tol Blankenburgverbinding en ViA15 – Aanbestedingsnieuws

Waarneming tijdelijke tol Blankenburgverbinding en ViA15

Foto: ©RDW

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding omvat waarneming en registratie van voertuigpassages t.b.v. tolheffing voor de Blankenburgverbinding en optioneel de ViA15. Het betreft het detecteren, classificeren en registreren van motorrijtuigen op basis van kentekenplaatherkenning (ANPR) met behulp van wegkantsystemen met vaste wegkantapparatuur. Onderdeel van de opdracht is ook het implementeren van DSRC(Dedicated Short Range Communication ) technologie zodanig dat deze technologie gebruikt kan worden zodra opdrachtgever daarvoor kiest. Voor beide rijrichtingen voor iedere passage op een
wegvak waar tol wordt geheven (één locatie op de Blankenburgverbinding en één locatie op de ViA15) is het toltarief verschuldigd (tolplicht). Het leveren van de portalen, de aanleg van de energievoorziening(en) en de aanleg van de dataverbinding(en) behoren in beginsel niet tot de scope van de opdracht.

Startsituatie
De Blankenburgverbinding en de ViA15 zijn bedoeld om de bereikbaarheid van de regio’s Rotterdam en Arnhem-Nijmegen te verbeteren. Op beide verbindingen zal tijdelijk tol geheven worden om de kosten van de realisatie van de infrastructuur gedeeltelijk terug te verdienen. Het project Tijdelijke Tolheffing wordt ingevoerd bij de:
– 
Blankenburgverbinding (BBV) – verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen (tolopgave van € 337 mln., planning gereed in 2024). Voor nadere informatie zie: www.blankenburgverbinding.nl
en als optie bij de:
– 
ViA15 – verbinding van de A15 vanaf knooppunt Valburg naar de A12 bij Zevenaar (tolopgave van € 307 mln., planning gereed in 2025). Voor nadere informatie zie: www.ViA15.nl

De heffing is van toepassing op alle motorrijtuigen, voor zover deze niet zijn vrijgesteld of er een ontheffing geldt. Momenteel zijn er twee tariefklassen voorzien;

  • motorrijtuigen met een toegestane maximum massa tot en met 3.500 kg, en;
  • motorrijtuigen met een massa  van meer dan 3.500 kg.

Voor beide projecten wordt ervan uitgegaan dat de periode van tolheffing wordt beëindigd als de benodigde tolopbrengst is gerealiseerd. De minister van IenW is als tolheffer belast met de uitvoering van taken en bevoegdheden zoals die zijn opgenomen in de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Wet TTh). De uitvoering van de tolhefferstaken wordt belegd bij uitvoeringsorganisaties. RDW is gepositioneerd als centrale uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk zal zijn voor het merendeel van de betreffende taken en is door IenW verzocht de aanbesteding en uitvoering van het project Tijdelijke Tolheffing Waarneming ter hand te nemen.

De dienst wordt uitgevoerd voor in ieder geval de Blankenburgverbinding en optioneel voor de ViA15. Onderdeel van de opdracht is:
Het leveren en monteren van apparatuur, aansluiting en connectiviteit voor de registratie van voertuigpassages en het op den duur verwijderen (van delen) hiervan.
Het met een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verwerken en waar nodig verbeteren van deze gegevens en het aanleveren van VPM’en aan opdrachtgever.
Het onderhouden van de apparatuur en het in stand houden en verbeteren van de dienst

Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst de optie ViA15 onder voorwaarden als geregeld in de overeenkomst afroepen. Wanneer van de optie gebruik wordt gemaakt, zal opdrachtnemer de dienstverlening ook leveren voor de ViA15. De looptijd van de overeenkomst blijft ongewijzigd wanneer de optie afgeroepen wordt. Dat betekent dat de
dienstverlening voor de BBV en de ViA15 – wanneer afgeroepen – gelijktijdig beëindigd zal worden (tenzij voor één van beide verbindingen de benodigde tolopbrengst tijdens de looptijd van de overeenkomst gerealiseerd wordt).

Aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als algemene voorwaarden de ARBIT 2018 inclusief een aantal aanvullingen en afwijkingen daarop. De overeenkomst start met de implementatiefase van de BBV, die loopt vanaf contractondertekening tot de start van de tolheffing voor de BBV. De duur van de implementatiefase kan nog niet exact vastgesteld worden. Wel dient deze fase afgerond te zijn vóór de start van de tolheffing voor de BBV, die gepland staat in 2024. Vanaf de start van de operatiefase van de BBV heeft de overeenkomst een looptijd van acht jaar met drie eenzijdige mogelijkheden voor opdrachtgever om opeenvolgend de looptijd te verlengen met twee jaar.  De
exitfase, voor zowel de BBV als optioneel de ViA15, valt binnen bovengenoemde looptijd van de overeenkomst.

De niet-openbare procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Een ondernemer die meent dat de uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn en die meent te voldoen aan de in deze aanbestedingsleidraad gestelde geschiktheidseisen wordt in de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden.

Bron: Tenderned zondag 14 november https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244009;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *