Vraagtekens Raad bij kostenoverschrijdingen aanbesteding school Maassluis – Aanbestedingsnieuws

Vraagtekens Raad bij kostenoverschrijdingen aanbesteding school Maassluis

Diverse Maassluisse raadspartijen hebben vragen gesteld over de kostenoverschrijdingen bij de aanbesteding van de nieuwbouw van basisschool Het Spectrum. De raad had opdracht gegeven voor de nieuwbouw voor een aanvullende kinderopvang. Daarvoor heeft het college om een extra krediet van 650.000 gevraagd, bovenop het eerder verleende bedrag. Een kostenoverschrijding van 35%, zo stelt een ontzette VVD. Hoe kan dat nu?

Uit een toelichting van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA blijkt dat de inkopers twee aanbestedingen hebben gehouden. De gemeente is gestart met een nationale niet-openbare procedure, met voorselectie. Die leidde tot een overschrijding van 1,1 miljoen op het beschikbare budget. Daarop is besloten de opdracht niet te gunnen en opnieuw aan te besteden.

Dat is gebeurd via een onderhandelingsprocedure, waarbij de aannemers eerst individueel gevraagd is welke bezuinigingen zij zagen. Dit heeft een overzicht opgeleverd van potentiële bezuinigingen waarbij is ingezet op een gebouw dat voldoet aan wet- en regelgeving en hiermee voldoet aan de wensen van de gebruikers zonder daarbij door een kwalitatieve ondergrens te zakken.  Twee van de drie aannemers hebben zich teruggetrokken. De nieuwe inschrijfsommen, die 30 september jl. bekend werden, maken duidelijk dat de bezuinigingsslag 5 ton heeft opgeleverd waarmee het beschikbare budget nog altijd wordt overschreden met 6 ton inclusief btw.

D66 raadslid Eijskoot ervaart het als geklungel, die het onvermogen van de gemeente bevestigt. Het budget was al hoger dan de normvergoeding. Dit kan niet alleen maar komen door marktomstandigheden. De heer Luijendijk van de Verenigde Senioren Partij (VSP, 4 zetels) is erg geschrokken. een budget van 3,8 miljoen met 1 miljoen overschreden en pleit voor een nieuwe aanbesteding.  Is de raming van ICS wel deugdelijk geweest? Aad Solleveld wil ook een toelichting van de wethouder. “De kostenoverschrijdingen van 30% kan niet verklaard worden door de prijsstijging van bakstenen. En nu zitten wij met de gebakken peren. Hoe kan de verandering van zonnewering en een aanpassing van de RAL-kleuren bezuinigingen van een half miljoen opleveren? Kunt u dan niet nog eens extra kijken welke bezuinigingen nog meer kunnen worden gerealiseerd.”

In antwoord op vragen van De heer ‘t Hart

Welke argumenten zijn er vanuit de aannemers gegeven voor het 30% prijsverschil na aanbesteding? (kan nooit alleen marktwerking zijn, dat is max 7%)
Hierover is niet met de aannemers gesproken. Het is een resultaat van de aanbesteding. De ingediende prijzen bij de beide aanbestedingen blijken in redelijke marges van elkaar te liggen en derhalve kan geconcludeerd worden dat de voorliggende marktprijzen de kosten zijn voor dit project in deze markt. Wij hebben geen andere verklaring dan die eerder in het raadsvoorstel en in de aan u gestuurde informatie is gegeven.

ICS Adviseurs geeft de oververhitte bouwmarkt de oorzaak. bredeschoolmaassluiswit

De oorzaak van de overschrijding op het beschikbare budget is met name gelegen in de recente marktontwikkeling die in 1,5 jaar tijd (tussen vaststellen budget en aanbestedingen) van onderkoelt, is doorgeslagen naar verhit (bij onderaannemers (met name installateurs) zelfs her en der oververhit).

Het college van de gemeente Maassluis wijt de oorzaak aan het sterke prijsopdrijvende effect van de huidige marktontwikkeling.

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de huidige marktontwikkeling die als resultaat een sterk prijsopdrijvend effect geeft. Met de terugtrekking van 3 aannemers blijkt dat er weer veel werk is dat, vanwege de crisis, wordt neergelegd bij een sterk gereduceerd aantal aannemers. De aanbesteding die heeft plaatsgevonden is volgens de gebruikelijke procedures gevolgd. Er is bij de aanbesteding een voorbehoud gemaakt van een passendheid binnen de beschikbare financiële kaders. De stuurgroep waar de wethouder en bestuurder van UN1EK zitting in hebben is van mening dat het niet verantwoord is de aanbesteding af te blazen en een nieuwe aanbesteding te volgen.

De school is al deels gesloopt. Dus terug kan de gemeente ook niet. De raad stemt voor het extra krediet. Het debat loopt met een sisser af.

Het debat over het mysterie van de kosten is terug te zien via de volgende link:  https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/245806/gemeenteraad%2006-12-2016

De onderbouwing voor het aanvullend krrediet van € 650.000 zit achteraan de raadsbrief:

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/4674335/1/Afhandeling_toezegging_raadsvoorstel_aanvullend_krediet_nieuwbouw_Spectrum

Zie de aanbesteding: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/1e3eb9b2f9b1bc51c80ced440c148363/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/392454/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *