Voorbereiding HOV Ridderkerk (fase 1) – Aanbestedingsnieuws

Voorbereiding HOV Ridderkerk (fase 1)

Komende jaren wordt een HOV busverbinding gerealiseerd tussen Ridderkerk en Rotterdam. De contouren van deze verbinding inclusief het kwaliteitsniveau zijn geschetst in eerdere studies. Er is een besluit genomen in zowel de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk als de Bestuurscommissie van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). In de daarbij vastgestelde bestuursovereenkomst is aangegeven dat fase 1 van het project wordt uitgevoerd. Over fase 2 en fase 3 zal op een later moment worden besloten. De onderdelen bij de fase 1, (2 en 3) is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten ( Fasering en kostendeling) waarbij ook de bijhorende geraamde kosten zijn opgenomen. Dit geeft een goede indruk van de scope van het project die zich beperkt tot de voorbereiding van fase 1. Om tot uitvoering over te gaan dient het hele traject van fase 1 te worden uitgewerkt en voorbereid. Dit dient te gebeuren per onderdeel van fase 1 (modulair). Voor deze voorbereiding is deze uitvraag bedoeld.

U wordt verzocht een offerte uit te brengen voor het project Voorbereiding HOV Ridderkerk fase 1. In deze voorbereiding zullen de onderdelen van HOV Ridderkerk fase 1 verder worden uitgewerkt waarbij de bevindingen in het rapport Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk van 2021 het uitgangspunt zijn. Daarin is een (aanzet tot een) schetsontwerp uitgewerkt en zijn principekeuzes gemaakt. Voorafgaande aan de verdiepingsstudie zijn er twee uitvoerige studies verricht die hebben geleid tot een projectbesluit voor dit tracé. Ten eerste de Ontwikkelvisie en ten tweede de Variantenstudie. De bestuurlijke partners van het project zijn de MRDH, de RET en de gemeente Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk is opdrachtgever voor het project. Er zal met de twee andere partijen worden afgestemd in een apart overleg. Hierdoor ontstaat er een intern projectoverleg met mensen van de gemeente en een afstemoverleg met MRDH en RET.

Het doel van de voorbereiding HOV Ridderkerk fase 1 is om een bestek en bijhorende raming per module / onderdeel te verkrijgen dat gebruikt zal worden voor de aanbesteding van de uitvoering. Wij verwachten daarbij tussentijds o.a. een voorlopig ontwerp met raming inclusief presentatietekeningen voor de informatiebijeenkomsten bij het participatieproces. Uiteindelijk zal er een definitief ontwerp en bestek, bestekstekeningen en besteksraming nodig zijn om het project aanbestedingsgereed te maken voor de uitvoering. Het uitwerken van de diverse onderdelen van fase 1 geschiedt in modules.

Het resultaat van  de voorbereiding is dat u wordt gevraagd om tekeningen te leveren per module. Dit zijn in principe een voorlopig ontwerp (en presentatietekening) inclusief raming en een definitief ontwerp inclusief raming. Verder is een bestek plus bestekstekening inclusief raming nodig om tot aanbesteding te kunnen overgaan. Verder zal onderzoek nodig zijn, zoals asfaltonderzoek (teer-houdend) en funderingsonderzoek (PFAS en asbest). En er is een verhardingsadvies nodig. Indien u afwijkt van deze producten dan dient u dat gemotiveerd aan te geven. Een tweede resultaat is dat de omgeving goed wordt ingelicht over het project door middel van een participatietraject. U speelt hierin een belangrijke rol, tezamen met medewerkers van de gemeente Ridderkerk. Van u wordt verwacht de voorbereidingen te doen (presentatietekeningen) en het proces te leiden. U dient aan te geven welke hulp u van de gemeente verwacht in het proces. Een derde resultaat is de voorbereiding en uitvoering van de evaluatie van de 1e rotonde gedurende ca 1 jaar, inclusief het voorstellen van eventuele verbeterpunten in het ontwerp van deze en nog uit te werken rotondes van fase 1.

Het streven is om de 1e rotonde (Populierenlaan – Goudenregenlaan) uit te voeren eind 2022 /begin 2023. Daarna vindt de evaluatie van de 1e rotonde plaats. Parallel aan de uitvoering en evaluatie van de 1e rotonde zal de voorbereiding en uitvoering van de verbindingsweg plaatsvinden (2023). De overige onderdelen worden daarna voorbereid (2023-2024/2025). Wij vragen u daarvoor een indicatieve planning op te stellen.

De gevolgde procedure betreft de Europese openbare aanbesteding. Het gunningscriterium is economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De voorbereiding dient direct na gunning (voorzien op 23 mei 2022)  te starten. Er is geen einddatum aangegeven. Het is de verwachting dat de voorbereiding in 2022, 2023 en 2024 zal plaatsvinden. Na de aanleg van de 1rotonde zal een evaluatie plaatsvinden. De verwachting is dat de voorbereiding tijdens de
uitvoering en evaluatie kan doorgaan op onderdelen. In overleg zal moeten worden bezien wat de juiste planning hierbij is. Uitkomsten van de evaluatie dienen te worden meegenomen in verder ontwerp van rotondes.

Bron: Tenderned zaterdag 5 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254105

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *