Vloerbedekking gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vloerbedekking gemeente Den Haag

Foto: pixabay.com

De opdracht in deze aanbesteding betreft het leveren en leggen van nieuwe vloerbedekking inclusief voorbereidende
werkzaamheden, het verwijderen en duurzaam verwerken van bestaande vloerbedekking en het uitvoeren van herstel- en reparatiewerkzaamheden. De gemeente Den Haag wenst een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. Opdrachten ten behoeve van renovatie- en nieuwbouw werkzaamheden vallen expliciet buiten deze opdracht, waarbij een grotere afname dan 1500m
2 als richtlijn geldt. Uit de praktijk blijkt dat vloerbedekking wordt vervangen bij kleine verhuizingen of in opdrachten van diensten. Bij opdrachten van de afgelopen 5 jaar gaat het om de volgende oppervlakten;
(1) Vloerbedekking zacht bestaande uit tapijttegels en trapbekleding met in totaal 16.000 m
2: – opdrachtgrootte 0 tot 1000 m2 waarvan 60% < 100m2 en 40% > 100m2;
(2) Vloerbedekking hard bestaande uit PVC en linoleum met in totaal 6.000 m
2: – opdrachtgrootte 0 tot 1000 m2, waarvan 80% < 100m2 en 20% >100m2.

De aanbesteding wordt in opdracht van het Intern Dienstencentrum (IDC) gerealiseerd. Het IDC is onderdeel van de Dienst Bedrijfsvoering en ontwikkelt, levert, beheert en adviseert over facilitaire voorzieningen en bedrijfsvoering. Tevens is Dienst Publieke Zaken, afdeling Facilitaire Zaken betrokken. Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening van locaties van DPZ, welke niet beheerd worden door IDC. De hier genoemde omschrijvingen en aantallen zijn bedoeld ter indicatie en zijn daarom niet leidend.
De gemeente Den Haag heeft het recht om bovenop de in de aanbestedingsstukken vermelde (maximale) hoeveelheden en de daarmee corresponderende prijs maximaal 20% van die hoeveelheid extra af te nemen. Deze mogelijke extra afname is meegenomen in de waardering (of: waardebepaling) van de opdracht en valt binnen de maximale hoeveelheid van de overeenkomst.
In deze procedure is gekozen voor een raamovereenkomst. Vooraf kan de omvang van deze opdracht
niet goed worden bepaald. Daarnaast is het onzeker wanneer de Gemeente Den Haag gebruik wil maken van de betreffende diensten/leveringen. Daarom past de vorm van de raamovereenkomst het beste bij deze opdracht. De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 augustus 2021. De raamovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van twaalf maanden.
De Gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare
procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht.
Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned 12 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224806

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *