ROVK Ontwerp/Realisatie/Mjr.Onderhoud Schoolgebouwen w.o. de Kameleon Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

ROVK Ontwerp/Realisatie/Mjr.Onderhoud Schoolgebouwen w.o. de Kameleon Haarlemmermeer

De huidige te renoveren en uit te breiden Kameleon. Foto: Google Streetview

Stichting Jong Leren is per 1 januari 2016 voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Het schoolbestuur heeft bevoegd gezag over 25 scholen in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer met 500 medewerkers en bijna 5250 leerlingen. Sinds de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 en de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude van begin 2019 heeft gemeente Haarlemmermeer zich ontwikkeld tot een hart met meer dan 150.000 inwoners en hiermee behoort Haarlemmermeer tot de twintig grootste gemeenten van Nederland. Er zijn 31 dorpen en kernen verspreid over een gebied van 20.650 hectare (de Metropool). Haarlemmermeer telt 9 schoolbesturen voor het primair onderwijs. In totaal zijn er in de gehele gemeente Haarlemmermeer 57 basisscholen met meer dan 60 locaties.
De gemeente heeft in samenwerking met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan 2017-2024 (IHP) voor onderwijsvoorzieningen opgesteld. In het IHP, dat twee jaarlijks wordt geactualiseerd, staan maatregelen en strategische keuzes die nodig zijn om de onderwijsgebouwen en daarmee het onderwijs op een kwalitatief goed niveau te houden. Het IHP bevat maatregelen voor de korte termijn (1-4 jaar) en een doorkijk naar de lange termijn (5-8 jaar). Het IHP omschrijft onder meer hoe het onderwijsaanbod in Haarlemmermeer er op dit moment uit ziet en welke maatregelen Haarlemmermeer noodzakelijk vindt per schoolgebouw en in welk jaar de gemeente verwacht deze realiseren. De Kameleon is één van de eerste
scholen die tot uitvoering wordt gebracht.’ De gemeente Haarlemmermeer treedt in deze aanbestedingsprocedure op als bouwheer en penvoerder voor de Aanbestedende dienst. De overeenkomst wordt aangegaan met beide aanbestedende diensten, dus de gemeente Haarlemmermeer en de Stichting Jong Leren. Andere schoolbesturen in de gemeente Haarlemmermeer, en opgenomen in het IHP zijn:
SOPOH
Meer Primair
STOPOZ
Auris
Spaarnesant
IRIS
Dunamare
Aloyisius
Asko

Deze opdracht omvat een raamovereenkomst voor het ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud van schoolgebouwen in de gemeente Haarlemmermeer. De scope omvat ten minste:
1. Het project de Kameleon . De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon
gasloos (0-op-de-meter) en circulair uit te voeren. Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer. De kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland. Daarnaast ziet de raamovereenkomst op een aantal potentiële projecten die vallen binnen het IHP. Concreet is de aanbestedende dienst voornemens nog twee schoolprojecten te laten uitvoeren door de raamcontractant die vanwege de aard van de werkzaamheden en ambities ten aanzien van energievraagstuk, grondstoffen, bouwmethode en gebruik grotendeels gelijk zijn aan het project de Kameleon. Potentiële schoolprojecten voor deze raamovereenkomst zijn:
Linquenda te Nieuw-Vennep-dorp
R.K. Basisschool De Reiger te Lisserbroek
Jong Geleerd te Halfweg
Dit betreft dus een voorzienbare, maar alleen potentiële omvang. Het inbrengen is afhankelijk van de samenwerking en de prestaties binnen het project de Kameleon.

De Kameleon in Zwanenburg is een school die primair onderwijs aanbiedt en valt onder stichting Jong Leren. De Kameleon is een community school die zich kenmerkt door intensieve samenwerking met andere organisaties in de wijk. Door onderwijs en sociale activiteiten te combineren wil de school betere onderwijsprestaties en minder ongelijkheid op onderwijsgebied bereiken. De Kameleon wil een overzichtelijke school zijn waar kinderen, ouders en personeel zich welkom, veilig en erkend voelen.
Daarbij is de wens is uitgesproken om een eigentijds, veilig, sfeervol en overzichtelijk nieuw schoolgebouw te ontwerpen, waarbij een gemeenschaps- of ontmoetingsruimte het hart van de community school vormt. De opdrachtgever heeft hoge ambities en een beperkt budget. Deze willen wij optimaal inzetten om invulling te geven aan de belangrijkste doelstellingen:
De Kameleon wordt de eerste Nul-op-de-Meter school van de Metropoolregio Amsterdam.
De school dient toekomstbestendig te zijn naar functie, tenminste voldoen aan ‘Frisse scholen klasse B’ en moderne en robuuste functionaliteit en flexibiliteit te hebben;
De Opdrachtgever heeft de wens een circulaire school te realiseren, die als blauwdruk kan dienen voor andere scholen.
De Kameleon ligt in Zwanenburg-West, een groene en ruim opgezette woonwijk. Zwanenburg is onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer en heeft circa 2200 inwoners. Voor de locatie Kinheim 8 geldt dat het schoolgebouw gerenoveerd en uitgebreid moet worden. De bestaande bouw dateert uit 1972 en heeft een oppervlak van circa 956 m
2. Het totaal te realiseren
oppervlakte bedraagt circa 2307 m
2. Het huidige gebouw is 1-laags. Ten behoeve van de renovatie/nieuwbouw wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld waar ruimte wordt geboden om het huidige gebouw te vergroten d.m.v. een 2e bouwlaag en/of uitbreiding van het gebouw op de begane grond op basis van het ruimtelijk kader. Er zijn vastgestelde budgetten beschikbaar gesteld voor het ontwerp en realisatie van de ver- en nieuwbouw én 20 jaar beheer- en onderhoudskosten van het gebouw en het terrein. Deze zijn taakstellend, all-in en prijsvast. Het betreft: € 4.957.160, – excl. BTW. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De aanbesteding is een concurrentiegerichte dialoog light, Europees. Deze procedure is conform hoofdstuk 4 van het ARW2016. Het betreft wel een ‘light’ versie van de concurrentiegerichte dialoog. De doorlooptijd is beperkt en er zal een goede balans worden gezocht tussen de fase waarin de aanbesteding zich vindt en de inspanningen
die marktpartijen moeten leveren.

In de 1e fase zijn alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid een verzoek tot deelneming (aanmelding) in te dienen. Aan de hand van de selectieleidraad worden maximaal 3 gegadigden geselecteerd.
De geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om in de 2
e fase in dialoog te gaan met de aanbestedende dienst en uiteindelijk een inschrijving te doen. De inschrijvingen zullen worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium ‘economisch meest voordeling inschrijving’. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De looptijd voor de raamovereenkomst wordt bepaald voor vier jaar met een optie tot twee keer een verlenging van twee jaar.

Bron: Tenderned 12 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224913

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *