Vijfenzeventig blusvoertuigen VNOG – Aanbestedingsnieuws

Vijfenzeventig blusvoertuigen VNOG

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De aanbestedende dienst (Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland) is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is 75 blusvoertuigen te ontwerpen, bouwen en leveren volgens het PvE, de planning(en) en alle relevante bijlagen die onderdeel uitmaken van deze uitvraag. Dit project betreft o.a. de vervanging van 54 blusvoertuigen, de zogenaamde TS Basis in een 4×2 en een 4×4 variant over een periode van in totaal vier jaar. En tegelijkertijd ook de vervanging van 21 zogenaamde TS Combi voertuigen eveneens over een periode van vier jaar. De aanbestedende dienst ziet de TS-Basis 4×4 als afgeleide van de TS-Combi en niet als een upgrade van de TS-Basis 4×2. Ter indicatie wordt aangegeven dat het hier gaat om een aanschaf van drie types operationele blusvoertuigen waarbij o.a. gedacht moet worden aan de volgende aantallen en waarvoor onderstaande planning is opgesteld:

Fig: © VNOG

De voertuigen welke geleverd dienen te worden in 2023 zijn de zogenaamde voorlopers van de series. Deze voertuigen worden beproefd en eventueel in detail aangepast. Bedoeling en uitgangspunt van aanbestedende dienst is dat de voertuigen die in 2024 worden geleverd, evenredig worden geleverd door het jaar heen. Dit geldt ook voor de voertuigen in 2025 en 2026. NVOG vraagt inschrijvers een uitvoeringsplan voor levering, planning en risicoanalyse aan te leveren. Voor iedere afzonderlijk te leveren blusvoertuig zal een separate leveringsovereenkomst c.q. bestelopdracht worden afgesloten, een zogenaamde NOK. In deze NOK zullen naast specifieke (voertuig-)gegevens ook standaard gegevens en eventuele af te nemen opties vermeld worden. De aanbestedende dienst gaat in principe uit van levering van de voertuigen conform bovenvermelde planning echter kan het zijn dat, door onvoorziene omstandigheden er wellicht een voertuig meer of minder wordt besteld in een vernoemd jaar. De aanbesteding bestaat uit één perceel. Hiervoor is expliciet gekozen en heeft te maken met het doel om te komen tot een zo groot mogelijke standaardisatie in de voertuigen door het toepassen van hetzelfde merk chassis en opbouw. De aanbestedende dienst zal in de komende periode een standpunt in gaan nemen over de wijze hoe VNOG zal omgaan met het totaal van onderhoud. Dit kan zijn dat de aanbestedende dienst het onderhoud zelf zal gaan uitvoeren, deels zelf gaat uitvoeren en of deels gaat uitbesteden of in zijn geheel zal gaan uitbesteden. 

De bestaande overeenkomsten voor de afname van blusvoertuigen lopen af of doen dit binnenkort en derhalve is vervanging van het totale materieel belangrijk en noodzakelijk. Op dit moment is er bij de VNOG geen sprake van uniformiteit, wat vanzelfsprekend de uitwisselbaarheid van het materieel bemoeilijkt, er veel tijd en energie gestoken moet worden in het vakbekwaam maken van medewerkers en dat het onderhoud niet op alle onderdelen zelf kan worden uitgevoerd. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een zo groot mogelijke uniformiteit met zo min mogelijk varianten op het gebied van het rollend materieel, zodat deze binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) breed ingezet kunnen gaan worden. Daarmee wordt de uitwisselbaarheid van al het materieel en materiaal binnen de VNOG vergroot, hetgeen leidt tot
minder kwetsbaarheid, meer schaalvoordelen en een verbeterde inzetbaarheid en paraatheid. Tevens ontstaat er door een duidelijke procedurebeschrijving meer eenheid in o.a. onderhoud en beheer, wat uiteindelijk ook ten goede zal komen aan een verhoging van de kwaliteit en dus de inzet van het gebruikte materieel.

Het doel van deze aanbesteding is om met één opdrachtnemer één overeenkomst te sluiten voor de levering van blusvoertuigen voor een aaneengesloten periode van in totaal vijf jaar en een hieraan gelieerde levering conform het planningsoverzicht. De raamovereenkomst wordt in principe met vijf maal twee jaar verlengd. Deze langere looptijd van de raamovereenkomst komt de doelmatigheid ten goede bij uitval van materieel of aanpassingen in beleid van de VNOG. Het is in dat soort gevallen door de inzet van de raamovereenkomst niet nodig een nieuwe aanbesteding te doorlopen. de startdatum van de overeenkomst is 1 juni 2022.

De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding zogeheten plafondbedragen. Deze plafondbedragen zijn zorgvuldig opgesteld en zijn reële marktconforme bedragen. Het plafondbedrag geldt als een knock-out criterium. Wordt het plafondbedrag overschreden dan wordt de inschrijving direct terzijde gelegd en stopt de beoordelingsprocedure van de betreffende inschrijving. Opties worden apart benoemd op het prijzenblad en worden vervolgens gezien als meer- of
minderwerk en vallen dus derhalve niet onder het plafondbedrag.
TS-Basis 4×2 €435.000,- inclusief BTW
TS-Basis 4×4 €555.000,- inclusief BTW
TS-Combi €645.000,- inclusief BTW
Deze plafondbedragen gelden voor de voertuigen welke worden geleverd in 2023 en 2024. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor, om samen met de opdrachtnemer, gedurende de looptijd van de overeenkomst, verregaande productoptimalisaties en innovaties door te kunnen doorvoeren in de uiteindelijk af te nemen voertuigen. Dit kan concreet leiden tot de aanschaf van compactere en/of alternatief aangedreven voertuigen binnen de aan te besteden opdracht.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland streeft er naar om innovatieve aanpassingen aan onze voertuigen te stimuleren. Dit geldt uiteraard ook voor wijzigingen in gebruikservaringen, waarbij hier geldt dat zaken die te maken hebben met gebruikservaringen na 1 jaar zullen worden geëvalueerd voordat modificaties bij nieuwe leveringen definitief worden doorgevoerd. Zo willen we de mogelijkheid behouden om innovaties gedurende de looptijd van de overeenkomst aan alle
voertuigen die geleverd worden of gaan worden te kunnen implementeren. Eventuele aanpassingen aan het ontwerp zal altijd in overeenstemming en in overleg gaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Eventuele meer- of minderkosten vormen een punt van overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De gevolgde procedure bij deze aanbesteding is de openbare procedure. Alle inschrijvingen van inschrijvers die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 22 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247573

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *