Vijf elektrische voertuigen met kiepopbouw Oosterhout – Aanbestedingsnieuws

Vijf elektrische voertuigen met kiepopbouw Oosterhout

Foto: © Seval e Cargo

De opdracht tot levering van vijf  elektrische voertuigen met kiepopbouw van de gemeente Oosterhout is bedoeld voor o.a. veegvuil. De inschrijver dient op basis van het  Programma van Eisen de elektrische voertuigen bedrijfsklaar te leveren. Onder bedrijfsklaar wordt verstaan: het voertuig voldoet aan alle gestelde eisen zoals beschreven in het Programma van Eisen en de eisen die de Nederlandse wet stelt aan het gebruik van voertuigen op de openbare weg. Het voertuig wordt afgeleverd op kenteken en de bijhorende accessoires. De verzekering vanaf de dag van aflevering wordt geregeld door de gemeente. Met andere woorden: het te leveren voertuig dient op de dag van aflevering volledig operationeel te zijn en ingezet te kunnen worden voor die activiteiten waarvoor het bestemd is.

De opdracht is geclusterd en er is geen verdeling in percelen. De aanbestedende dienst acht het voor de efficiënte en effectieve uitvoering noodzakelijk de leveringen door één en dezelfde opdrachtnemer te laten uitvoeren. De clustering creëert geen onnodige beperkingen van de markt en het MKB behoudt toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Levering van de voertuigen is voorzien op veertig weken na de definitieve  gunning.
Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de volgende elementen:
a) Onderhoud buiten de garantietermijn.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare aanbesteding. De geldige inschrijvingen worden getoetst aan de in de aanbestedingsstukken gestelde normen, functionele en prestatie-eisen. De inschrijvingen die hieraan voldoen worden beoordeeld op het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving. Hiervoor wordt de methode Gunnen Op Waarde gehanteerd.

Bron: Tenderned zondag 23 juli 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305037

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *