Verwerking rijksbrede monostroom matrassen – Aanbestedingsnieuws

Verwerking rijksbrede monostroom matrassen

Foto: pixabay.com

Categoriemanagement op afvalzorg en grondstoffenmanagement, als onderdeel van de rijksbrede categorie Consumptieve Dienstverlening, behelst de verwijdering en verwerking van de generieke afval- en reststromen van de Rijksoverheid. Een belangrijk doel voor de Rijksoverheid is de aangeboden afval- en reststromen omzetten naar duurzame grondstoffen met een zo laag mogelijke milieudruk.
De opdracht betreft het verwerken van de Monostroom Matrassen. Het afvoeren en vervoeren van de Monostroom naar de locatie van opdrachtnemer in Nederland is geen onderdeel van de opdracht, De Monostroom wordt op een door opdrachtnemer gekozen locatie in Nederland afgeleverd door de logistiek dienstverlener. Mocht opdrachtnemer de Monostroom buiten Nederland verwerken dan verzorgt opdrachtnemer het vervoer naar de buitenlandse locatie vanaf de door opdrachtnemer aangewezen locatie in Nederland. Vanaf het moment dat de Monostroom door opdrachtnemer in ontvangst is genomen, is de Monostroom eigendom van opdrachtnemer.

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt zowel door opdrachtgever alsmede door opdrachtnemer gewerkt met een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Gedurende de uitvoering van de overeenkomst zal op systematische wijze toetsing op de KPI’s plaatsvinden. Matrassen welke zijn samengesteld uit meerdere materialen dienen door middel van een verwerkingsproces gescheiden te worden alvorens deze materialen afzonderlijk worden gerecycled. Het gaat om metaal (stalen veren), textiel (tijk, jute, wol) en latex / polyetherschuim. Uitgaande van schone en droge matrassen is in de praktijk recyclingsgraad tot ruim boven de 90% mogelijk, waarbij alleen een kleine residu-fractie hoeft te worden afgevoerd voor verbranding. Meer informatie over deze afvalstromen vindt u in sectorplan 84 van het LAP3. Het sectorplan bestaat uit een beleidstekst en een toelichting. De beleidstekst gaat in op de afbakening, de minimumstandaard voor verwerking en de in- en uitvoer. In de toelichting vindt u informatie over de omvang van de afvalstroom, de toepasselijke euralcodes, de overwegingen bij de minimumstandaard en het Europese en nationale beleid en regelgeving.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van drie jaar met een, eenzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, optie tot verlenging van twaalf maanden. De startdatum van de overeenkomst is bepaald op 1 januari 2024. De aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtomvang (inclusief optiejaar) van 320.000 kg. De geraamde omvang is een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Bron: Tenderned zaterdag 15 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304114

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *