Verwaarden van huishoudelijk textiel Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Verwaarden van huishoudelijk textiel Amsterdam

Lompen. Foto: www.pixabay.com/Majomka

De discussie of verwaarden een juist gebruik van het voorvoegsel  ver- is gezien de waarschijnlijke bedoeling van dit niet bestaande woord zullen wij niet aanjagen.

De gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak huishoudelijk afval in te (laten) zamelen en op een verantwoorde manier te laten verwerken. De gemeente zamelt zelf geen textiel in en is ook geen verwerker. In 2014 heeft het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB’) namens de gemeente een aanbesteding uitgevoerd voor het inzamelen, sorteren en verwaarden van textiel. Hiervoor is de stichting Sympany gecontracteerd. Eind 2020 loopt het inzamel- en verwerkingscontract voor het Amsterdamse huishoudelijk textiel af. Het expireren van de genoemde overeenkomst is dan ook de aanleiding voor de onderhavige aanbesteding. Naast deze aanbesteding voor de verwaarding, organiseert de gemeente ook een aanbestedingsprocedure voor het inzamelen van het huishoudelijk textiel.

Amsterdamse huishoudens gooien jaarlijks naar schatting 12 miljoen kilo textiel weg. Jaarlijks wordt daarvan zo’n 3 miljoen kilo gescheiden ingezameld. Een voorzichtig geschat half miljoen kilo vindt een weg via andere kanalen, zoals verkoop tijdens Koningsdag, kringloopwinkels, inzameling bij kledingwinkels. Het overgrote deel van het afgedankte textiel gooien inwoners bij het restafval. In Amsterdam wordt huishoudelijk textiel ingezameld via een netwerk van 278 stuks 3m3 bovengrondse onderlos containers en 76 stuks 5m3 ondergrondse containers in de openbare ruimte.

De gemeente Amsterdam grijpt een nieuwe contractperiode aan om de koers te verleggen richting een circulaire textielketen. Het stadsbestuur stelde in 2019 daartoe de uitgangspunten voor deze aanbesteding vast, met het document Circulair Textiel. Daarin stelt de gemeente bij te
dragen aan een circulaire keten door:

  • meer textiel gescheiden in te zamelen, met zo min mogelijk vervuiling;
  • waar mogelijk bij de inzameling van het huishoudelijk textiel SW-plekken te creëren;
  • maximale betrokkenheid daarbij vanuit bewoners en ondernemers, door fijnmaziger vormen van inzamelen en waar mogelijk betrokkenheid bij het resultaat van het circulaire verwerkingsproces (producten komen terug in de regio, stimuleren van recyclingmaakindustrie en sociaal ondernemerschap);
  • in te zetten op een fijne sortering van het ingezamelde textiel liefst in Nederland, maar in ieder geval binnen Europa en het voorkomen van export van grof gesorteerd of ongesorteerd huishoudelijk textiel naar het buitenland;
  • door te streven naar een stapsgewijze verhoging van de circulaire verwerking van het huishoudelijk textiel;
  • door bij te dragen aan het ontwikkelen van circulaire projecten en daarmee aan circulaire verwerking van het textiel;
  • door bij te dragen aan meer transparantie in de keten op samenstelling en bestemming van het ingezamelde textiel.

Daarnaast stelt het stadsbestuur af te stappen van het concessiemodel met vergoedingen, naar een ketenbenadering met open calculatie methodiek en afspraken over kostendekkendheid inzameling en eventuele meer opbrengsten in te zetten ter verbetering van de circulaire verwerking van textiel.

De vraagscope van deze aanbestedingsprocedure van de gemeente is:
“Het Verwaarden van ingezamelde textiel uit Amsterdam, waarbij Circulaire Verwerking meetbaar toeneemt”.

De volgende activiteiten van de concessiehouder vallen binnen de vraagscope:
1. Ontvangst van het ingezamelde en opgeschoonde textiel;
2. Fijnsortering van het ingezamelde textiel ten bate van circulaire verwerking, zowel herdraagbaar als niet herdraagbaar;
3. Afstemming van de fijnsortering op circulaire verwerking;
4. Rapportage aan de gemeente over de verwerking van het ingezameld textiel naar categorieën en bestemming van circulaire verwerking;
5. Verwaarden van het gesorteerde textiel;
6. Initiëren en/of bijdragen aan (regionale) ontwikkeltrajecten om niet herdraagbaar textiel zo circulair mogelijk te verwerken,(nieuwe) afzetkanalen te realiseren voor het verwerkte materiaal en over de resultaten te rapporteren. Deze ontwikkeltrajecten worden in overleg met
de gemeente opgestart.
7. Verkopen van op vraag uitgesorteerd textiel en textiel gerelateerde items aan Nederlandse kringloopwinkels en het daarbij maken van afspraken met de kringloopwinkels over het retour nemen van niet verkochte items of daar ingezameld textiel.

De gemeente is voornemens om voor deze opdracht een concessieovereenkomst te sluiten met één concessiehouder. De door de concessiehouder in het kader van de concessieovereenkomst gerealiseerde opbrengsten van het verwaarden van het ingezamelde
textiel komen toe aan de concessiehouder. De concessiehouder betaalt een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente voor de uitvoering van de concessieovereenkomst. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten die gemaakt worden voor de inzameling, het opschonen en transport naar de concessiehouder te kunnen dekken. Verder wordt er geen prijscomponent uitgevraagd in deze aanbestedingsprocedure.

Alle exploitatierisico’s waaronder maar niet beperkt tot de hoogte van de opbrengsten van het verwaarden van ingezameld textiel, liggen geheel bij de concessiehouder. De berekening van de kosten en de vergoeding geschiedt aan de hand van de hoeveelheid textiel in kilogrammen.

De gemeente is voornemens een concessieovereenkomst voor de duur van vier jaar te sluiten. De gemeente kan de concessieovereenkomst verlengen met één jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2021.

Bron: Tenderned 11 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205253

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *