Vervanging Pletterijkade Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vervanging Pletterijkade Den Haag

Projectgebied kadevervanging. Foto: Google Streetview

In het Meerjaren Programma Kunstwerken 3 (MJPK III) is de Pletterijkade, tussen de Uilebomen en het Rijswijkseplein, opgenomen als onderdeel van de vervangingsopgave. De kade zal integraal vernieuwd moeten worden. Specifieke aandacht moet worden gegeven aan de bomen en de kiosk van de Haringkoning bij het Rijswijkseplein.  In het kader van werk met werk maken wordt de kademuurvervanging gecombineerd met het vernieuwen van riolering in de Pletterijkade en een aantal zijstraten. Tevens dient een herinrichting van het maaiveld van de Pletterijkade uitgevoerd te worden. De scope van de rioleringsopgave is een 1-op-1 vervanging van de riolen in de Pletterijkade, de Gouwestraat, de Mijdrechtstraat en de Vechtstraat. De scope van de herinrichting van het maaiveld van de Pletterijkade is het creëren van een robuuste
fietsverbinding tussen de Uilebomen en het Rijswijkseplein, met een tweerichtingen-fietsoversteek over het Rijswijkseplein (inclusief een I-VRI).

De projectgrenzen zijn, overeenkomstig het in bovenstaand figuur weergegeven gebied:
Noordzijde: de gevels van de Pletterijkade + het gebied dat wordt ingesloten door de gevels van de Gouwestraat, de Mijdrechtstraat en de Vechtstraat
Zuidzijde: het hart van de gracht tussen de Pletterijkade en het Zieken
Westzijde: de brug 49 naar de Uilebomen (vleugelmuur wordt vervangen in dit project)
Oostzijde: het Rijswijkseplein (inclusief)

Het gewenste projectresultaat is om een veilige kademuur te realiseren met een fundering die honderd jaar meegaat. Daarnaast dient er een optimale en veilige inrichting van de openbare ruimte gemaakt te worden, met daarin de ruimte voor een comfortabele fietsvoorziening (als onderdeel van een doorgaande fietsroute centrum-Binckhorst). Deze fietsvoorziening moet worden doorgetrokken over het Rijswijkseplein door middel van een fietsoversteek in twee richtingen. Bij de herinrichting van de Pletterijkade ontstaat ruimte voor een nieuwe bomenrij aan de huizenkant. In het kader van werk-met-werk-maken wordt ook de riolering in de Pletterijkade, de Gouwestraat, de Mijdrechtstraat en de Vechtstraat vervangen. Voor de recreatievaart wordt een nieuwe voorziening in de kade gemaakt in de vorm van een werfje bij brug 49 voor het in- en uitstappen op boten.

Voor het uitvoeren van de onderstaande werkzaamheden wordt een aannemer of aannemerscombinatie gezocht:
• Herinrichting maaiveld Pletterijkade en aanleggen fietsoversteek Rijswijkseplein incl. I-VRI (circa 7.800 m2) en herstraten/terugbrengen van de maaiveldinrichting Gouwestraat; Mijdrechtstraat, Vechtstraat (totaal circa 3.635 m2)
• Vernieuwen riolering Pletterijkade, Gouwestraat, Mijdrechtstraat en Vechtstraat (totaal circa 1.275 m);
• Vervangen kademuur Pletterijkade (circa 300 m) inclusief aanlegplaats voor in- en uitstappen recreatievaart.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 23 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280169

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *