Vervanging kademuur 3e Haven Scheveningen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging kademuur 3e Haven Scheveningen

Schetsontwerp plattegrond kade
Bron: Gemeente Den Haag

In de haven van Scheveningen wordt de komende jaren het voormalig Norfolkterrein verder ontwikkeld. Door de gebiedsontwikkeling zullen de functies van het terrein langs de 3e Haven te Scheveningen veranderen van parkeren en opslag naar wonen, werken en recreëren. Uit een
inspectie is gebleken dat de kade langs het terrein niet voldoet aan de technische normen om de kade openbaar toegankelijk te houden voor de nieuwe functies binnen het gebied. De staat van de kade is zodanig, dat besloten is de kademuur, circa 245m, te vervangen. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling is een landschappelijk ontwerp opgesteld, waarbij gekozen is voor een nieuwe kadelijn. De nieuwe kademuur wordt verlengd en verder richting het water gelegd. De bestaande kadewand is in het jaar 2000 aangelegd ten behoeve van het aanmeren van schepen van
de Norfolk. Er is daarbij een damwandconstructie voor de oude damwand geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat er verhoogde (grond-) waterstanden en verzakkingen optreden. Hier is in 2016 en 2017 onderzoek naar gedaan. De oorzaken kunnen echter niet met zekerheid worden vastgesteld, waardoor er geen gerichte beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Gezien deze onzekerheid is besloten om de gehele kadewand nieuw aan te leggen en de bestaande en oude kadewanden te verwijderen. Bovendien conflicteren de trekstangen en groutankers met de funderingen van de nieuwe ontwikkeling.

Het project in deze aanbesteding omvat het slopen van de huidige kadeconstructie en het realiseren van een nieuwe kadeconstructie. De activiteiten die hiertoe uitgevoerd dienen te worden zijn (globaal):

  • Verwijderen nautische voorzieningen;
  • Verwijderen huidige kadeconstructies;
  • Leveren en aanbrengen combiwand en verankering;
  • Leveren, aanbrengen en verdichten grond;
  • Afwerken van de kadeconstructie middels een deksloof;
  • Realiseren doorvoeren door kademuur;
  • Realiseren van een keerwand.

De start van de werkzaamheden is 11 januari 2021 en uiterste opleverdatum 17 december 2021. Een voorwaarde voor de start van de werkzaamheden is echter dat de huidige zeewaterwarmtecentrale (ZWWC), ter plaatse van de te realiseren kade, in oktober 2020 niet meer operationeel is en gesloopt kan worden. Dit is afhankelijk van de ingebruikname van de nieuwe ZWWC die momenteel in aanbouw is. Indien de nieuwe ZWWC in oktober 2020 niet in gebruik kan worden genomen, blijft de huidige ZWWC nog een stookseizoen operationeel. Start van de werkzaamheden is dan 3 mei 2021. Uiterste opleverdatum is dan 22 april 2022.

Er vindt een inlichtingenbijeenkomst m.b.t. de Dubotool plaats op donderdag 25 juni 2020 om 10.00 uur.  De bijeenkomst wordt digitaal gehouden gebruikmakend van een nog nader te bepalen programma. Dubotool is een vereenvoudigd hulpmiddel voor de beoordeling van de duurzaamheid van materialen / producten en uitvoeringsmethoden die in de openbare ruimte worden toegepast. In Dubotool wordt de duurzaamheid van een project bepaald door:

 1. De CO2-uitstoot van de productie tot en met het in het werk aanbrengen van materialen / producten (in LCA termen A1 t/m A5).
 2. De uitstoot van stoffen bij de productie van de materialen / producten die effect hebben op de menselijke gezondheid.
 3. De circulariteit van de aan te brengen en af te voeren materialen / producten.
 4. De emissies van fijn stof en stikstof (NOx) van de in te zetten transportmiddelen en mobiele werktuigen (Euroklasse, Stageklasse)

De inschrijver dient uiterlijk dinsdag 23 juni aan te geven gebruik te willen maken van deze inlichtingenbijeenkomst en naam en e-mailadres op te geven. Vervolgens zal een uitnodiging en link voor de digitale bijeenkomst worden gestuurd. U kunt maximaal 2 personen per gegadigde opgeven. Op 25 juni om 10.00 uur wordt u verzocht in te bellen via de link.

Bronnen: Dubotool, Gemeente Den Haag , Tenderned 8 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197028

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *