Vervanging kade Noordwal en Hemsterhuisbrug Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vervanging kade Noordwal en Hemsterhuisbrug Den Haag

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

Hemsterhuisbrug 1930.
Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling. Collectie Gemeentearchief Den Haag

Dit werk bestaat uit 2 objecten, te weten de kademuur aan de Noordwal en de Hemsterhuisbrug.

Uit diverse inspecties is gebleken dat de fundering van de kademuur aan de Noordwal tussen de vleugelmuren van de Hemsterhuisbrug en de Bibliotheekbrug in slechte staat is. Uit onderzoek blijkt dat de koppen van de funderingspalen en de kespen plaatselijk zijn vergaan waardoor deze geen dragende functie meer hebben. Ook het houten onderloopsheidsscherm (houten scherm onder gemetselde muur tegen het kwelwater) is aangetast en dat geeft openingen aan de onderzijde van de fundering, waardoor er mogelijk verzakkingen direct achter de kade kunnen gaan optreden. Geconcludeerd is dat deze kade dermate slecht is dat deze vervangen dient te worden. In het voorjaar van 2019 is bij de kademuur aan de Noordwal een tijdelijke maatregel met een damwand en stempeling voor de kade getroffen om het bezwijken te voorkomen dat aan het ontstaan is. De kade blijft bewegen; het degradatieproces gaat door en ondanks de versterking dient de kade zo spoedig mogelijk vervangen te worden. De scope voor de Noordwal concentreert zich dan ook op vervanging van de kade tussen de
Bibliotheekbrug en de Hemsterhuisbrug. De te vervangen kademuur, van vleugelmuur tot vleugelmuur, heeft een lengte van circa 250 meter en dient visueel gelijk aan de huidige situatie op dezelfde locatie te worden teruggebracht met uitzondering van de hoogte. De nieuwe kade komt 10 cm hoger te liggen om de nieuwe bomen een verbeterde groeiplaats te bieden.
De inrichting van het omliggende maaiveld wordt niet aangepast met uitzondering van het terugbrengen van nieuwe bomen en daarop afgestemd de plaatsing van het straatmeubilair aan waterzijde. Aan de kade worden een aantal aanlegvoorzieningen voor passanten boten gerealiseerd. Bij de kade is bijzondere kadebegroeiing aangetroffen en ook al is deze volgens de Natuurwet niet beschermd, worden een aantal planten in de nieuwe muur teruggebracht. Achter het metselwerk van
de nieuwe kade dient er een speciale groeiplaatsvoorziening in de vorm van een permavoid met substraatvulling in de spouw te worden gerealiseerd.

De Hemsterhuisbrug is gebouwd in 1885 en is een rijksmonument (nr. 17857). De brug is een aantal keren aangepast waarbij een aantal historische elementen zijn bewaard zoals de gietijzeren lantaarns en balusters van het hekwerk op de brug, plaatstalen langsliggers, een gietijzeren draaischijf en spindel, een ijzeren draaikrans en opzetstang en natuurstenen blokken in de muren. De brug heeft landhoofden en een fundatieplatform voor het draaimechanisme in de vorm van een verlaagd werfdeel in de gracht. Ten opzichte van het draaipunt was de brug bij aanleg symmetrisch en is in 1922 aan de Noordwalzijde ingekort. De funderingen van de oude landhoofden en het voormalig brugwachtershuisje zijn nog aanwezig onder maaiveld. Het brugwachtershuisje zelf is verwijderd. De brug kon vroeger opengedraaid worden, maar door verzakking van een landhoofd is de brug gaan klemmen. Om deze reden is de brug in de jaren ’80 vastgezet en met het herstel in 1995 is het
brugdek tussen de randliggers vervangen en is ook het draaimechanisme deels verwijderd. Uit inspectie en onderzoek van Arcadis blijkt dat de houten fundatie van de beide landhoofden inclusief vleugelmuren en het fundatieplatform op is en vervangen dient te worden. Bepaalde monumentale onderdelen dienen daarbij te worden behouden kunnen blijven en een deel dient te worden vervangen conform oude specificaties. Het aandrijvingswerk dient volledig te worden vervangen.
De doorvaarthoogte is momenteel ongeveer 90 centimeter en vormt daarmee de laagste brug in de singelgracht rond het centrum. Dit beperkt de doorvaart voor de bezoekende schepen en veroorzaakt beperkingen bij de rondvaarten. Om de brug weer draaibaar te maken zal het volledige draaimechanisme opnieuw te worden aangebracht met hergebruik van de bestaande draaischijf. Het brugdek wordt hierop aangepast. Daarbij zijn de draaihekken, brugbedieningspaneel en seinen in de
maaiveldinrichting ingepast. De brug veroorzaakt een knelpunt in de doorstroming van de grachtengordel. Het platform, waar het draaipunt van de brug op rust, zorgt voor een blokkade in de gracht. Bij de vervanging wordt de doorstroming op dit punt verbeterd door het plateau van de brug terug te brengen als “tafelconstructie”. Boven water is het plateau visueel gelijk aan de oorspronkelijke situatie (eis Monumentenzorg) maar onder water wordt de doorstroming vergroot. Ter vergroting van de monumentale waarde wordt naast het draaibaar maken de brug weer teruggebracht in haar originele kleur, wordt het hekwerk op de kade aan de Noordwalzijde teruggebracht en met een “hekwerkvak” verlengd. De bruginstallaties worden in het teruggebrachte (nieuw te bouwen) brugwachtershuisje geplaatst.

Doel van het project is het vervangen van de kade bij de Noordwal en het herstel van de Hemsterhuisbrug zodat op deze locatie weer een veilige situatie is gecreëerd. De staat van zowel de kade (ondanks de tijdelijke versterkingsmaatregel) als van de brug is dermate slecht dat uitstel van de voorbereiding en uitvoering niet langer verantwoord is. Daarnaast wordt de monumentale waarde, de doorstroming en de doorvaarbaarheid ter plaatse van de brug verbeterd. Het gewenste resultaat is dan ook een nieuwe veilige kade en brug. De brug zal daarbij nog enkel in zeer beperkte mate de doorstroming beïnvloeden. Ook de doorvaartbaarheid wordt vergroot door de draaibare functie. De werkzaamheden dienen daarbij te worden uitgevoerd zonder schade toe te brengen aan objecten van derden en in goede verstandhouding met de omgeving.
Naast het herstel van de veiligheid zijn subdoelen van dit project:
– Groeiomstandigheden van de nieuwe bomen verbeteren;
– Een zo beperkt mogelijke impact van een dergelijk groot project voor de omgeving;
– Behoud en vergroting van de monumentale waarde van de Hemsterhuisbrug;
– Vergroten van aantrekkingskracht voor de recreatievaart door het aanbrengen van passantenplaatsen en draaibaar maken;
– Verbeteren van de waterdoorstroming bij de Hemsterhuisbrug;
– Duurzaam inkopen. Hieronder wordt verstaan:
– Inzet van emissievrij materieel;
– Hergebruik materialen: bij de brug randliggers brugdek, hekwerken, lantaarns, en natuursteen en tevens bestratingsmateriaal;
– Toepassen van duurzaam geproduceerd hout bij de brug voor de dekdelen en de remmingpalen;
– Groeiplaatsverbetering van muurplanten op kademuur (permavoid);
– Groeiplaatsverbetering voor de nieuwe bomen;
– Wegnemen knelpunt doorstroming grachtenring waardoor waterafvoersysteem robuuster wordt;
– Waterrecreatie vergroten door doorvaarthoogte brug te vergroten en realisatie van aanlegvoorziening voor boten van passanten.

Kade Noordwal
De werkzaamheden voor het vervangen van de kade omvatten globaal:
– Aanbrengen en onderhouden van omleidingen
– Kappen van bomen (door derden);
– Verwijderen bestrating;
– Verplaatsen bootjes Veenkade (door Derden);
– Aanbrengen hulpdamwanden (landzijde);
– Verwijderen bestaande stempeling en slopen van de bestaande kadeconstructie, inclusief graafwerkzaamheden;
– Aanbrengen stalen damwand en ankers;
– Aanbrengen betonnen constructie;
– Aanbrengen van een metselwerkbekleding en permavoid in de spouw en natuurstenen dekzerken;
– Aanbrengen passantenvoorziening;
– Herstraten met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal en aanbrengen van groeiplaatsen voor bomen;
– Beperkte aanpassing straatmeubilair;
– Planten van bomen (door derden);
– Plaatsen dekzerken;
– Verwijderen hulpdamwanden;
– Terugbrengen bootjes Veenkade (door Derden).

Hemsterhuisbrug – Onderbouw
De werkzaamheden voor het vervangen van de brug omvatten globaal:
– Demontage van het huidige brugdek. Op een locatie buiten het werk zal het brugdek worden vernieuwd en aangepast waarbij de historische onderdelen worden behouden en het brugdek geschikt wordt gemaakt om te “draaien” en de brug wordt geschilderd in de originele kleur;
– Verwijderen resten oude landhoofden voorzover nodig aan de Noordwalzijde
– Aanbrengen hulpdamwanden (water- en landzijde);
– Opnemen van natuursteen, welke tijdelijk buiten het werk wordt opgeslagen en zonodig wordt gerestaureerd;
– Slopen van de bestaande fundatie, inclusief graafwerkzaamheden;
– Aanbrengen nieuwe landhoofden, vleugelmuren, ankers, palen en tafelconstructie voor het plateau met een fundering middels stalen damwand aan de Noordwalzijde;
– Aanbrengen betonnen constructie met metselwerk bekleding en het terugbrengen van natuursteen waarbij deze gelijktijdig wordt gerestaureerd;
– Verwijderen hulpdamwanden;
– Installeren van onderdelen om de brug mechanisch te kunnen openen.
– Aanbrengen remmingpalen.

Hemsterhuisbrug – Brugdek + maaiveld
– Aanbrengen opleggingen, taats/spil, draaikrans en de achtarmige draaischijf, plaatsen vernieuwd brugdek en installaties van het bewegingswerk;
– Herplaatsen hekwerken en lantaarns op de brug;
– Bouwen brugwachtershuisje
– Aanbrengen van voorzieningen zoals bedieningskast, draaihekwerken en seinen benodigd voor het veilig kunnen bedienen van de brug;
– Aansluiting bestaande maaiveld op brugdek;
– Herstel maaiveld met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal;
– Aanbrengen hekwerken op de vleugelmuren en aanvullend hekwerk op de vleugelmuur Noordwalzijde.

Draaibare functionaliteit brug
– Het voldoen aan de machine richtlijn en het aanleveren van een 2b verklaring voor nieuwe onderdelen zodanig dat door de opdrachtgever na realisatie een technisch constructie dossier kan worden opgesteld (2a verklaring) voor het verkrijgen van CE certificering van de gehele bruginstallatie.

Fasering
De kade vervanging wordt in twee delen uitgevoerd om de bemaling te beperken en de impact op de omgeving te beperken.
De landhoofden van de brug worden in 2 bouwkuipen na elkaar uitgevoerd om tijdens de uitvoering de waterdoorstroming niet ontoelaatbaar te beperken en tijdelijk de doorvaart mogelijk te maken als de veiligheid is geborgd. Nadat het brugdek is gedemonteerd dienen de werkzaamheden aan kade en een landhoofd van de brug gecombineerd te worden uitgevoerd. Daarna wordt het tweede deel van de kade en het andere landhoofd van de brug aangepakt en het vernieuwde brugdek
herplaatst. Het wegverkeer zal tijdens hijswerkzaamheden tijdelijk niet ongehinderd kunnen doorgaan en de passage zal met veiligheidsmedewerkers worden gefaciliteerd. Tijdens het opstarten van de damwanden en fundatiewerkzaamheden worden de rijwegen in het deel waar gewerkt wordt voor doorgaand verkeer afgesloten. Tevens wordt het verkeer omgeleid via Elandstraat/Vondelstraat. Passage van hulpdiensten over de Noordwal is te allen tijde mogelijk en bestemmingsverkeer
wordt toegelaten. Fietsers stad in worden omgeleid via de Veenkade. De afwikkeling van het verkeer in het wijkje achter de Noordwal wordt nog nader uitgewerkt. De passage van boten en schepen zal bij werkzaamheden in of boven de watergang tijdelijk worden gestremd en op andere momenten worden gefaciliteerd met veiligheidsmedewerkers. De geplande uitvoeringsduur inclusief werkvoorbereiding is 15 maanden (juli 2021-oktober 2022).

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Het vervangen van de kade en de brug wordt als één project op de markt gezet. De samenstelling van de relevante markt is zodanig dat er voldoende bedrijven zijn uit het midden- en kleinbedrijf die toegang hebben tot de opdracht. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure,
conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016, voorzover in deze Selectieleidraad niet van het ARW 2016 is afgeweken. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:

Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding.
Fase 2: Gunning
De Geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’

Bron: Tenderned 17 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214721

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *