Vervangen valondergronden 2021-2022 Gouda – Aanbestedingsnieuws

Vervangen valondergronden 2021-2022 Gouda

Valondergrond Durasafe

De opdracht van het project vervangen valondergronden 2021-2022 betreft het vervangen van valondergronden in de openbare ruimte waar de gemeente Goudam, als beheerder, verantwoordelijk is voor het planmatig onderhoud. De exacte werkzaamheden zijn beschreven in de RAW-raamovereenkomst 2021-05.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Voorbereidende werkzaamheden voor valondergronden;
  • Verwijderen van bestaande valondergronden;
  • Grondwerk voor valondergronden;
  • Leveren en plaatsen fundering voor nieuwe valondergronden;
  • Leveren en plaatsen van de nieuwe valondergronden;
  • Aanpassingen aan omliggende verhardingen;
  • Aanpassingen aan aanliggend groen;
  • Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen afval van bovenstaande werkzaamheden.

De aanleiding voor de aanbesteding is om de wijze van aanbesteden te veranderen. In de voorgaande jaren werden de werkzaamheden door middel van losse opdrachten per jaar aanbesteed. De opdrachtgever heeft nu tot doel om het vervangen van valondergronden voor een langere periode met een raamovereenkomst uit te besteden aan een marktpartij.  De opdracht wordt aanbesteed voor maximaal een periode van vier jaar. De initiële looptijd van de Overeenkomst is twee jaar. De opdrachtgever heeft hiernaast het recht om de opdracht tweemaal met één jaar te verlengen. Het wel of niet verlengen van de opdracht wordt per verlengingsperiode bepaald door de opdrachtgever. Het recht op het gebruik van de optie tot wel of geen verlenging van de overeenkomst berust telkens exclusief bij de opdrachtgever. In het geval de opdrachtgever de opdracht niet wenst te verlengen is de opdrachtgever gerechtigd dit zonder opgave van redenen aan de opdrachtnemer (schriftelijk) mee te delen. Indien de opdrachtgever besluit om de opdracht niet te verlengen is de opdrachtgever in geen geval gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten aan de opdrachtnemer en kan de opdrachtnemer dientengevolge geen rechtsvordering(en) jegens de opdrachtgever doen gelden.

De gemiddelde geraamde waarde van alle deelopdrachten per jaar bedraagt naar verwachting een bedrag van €100.000,- tot maximaal  €150.000,- of wellicht zelfs tot € 200.000,- mocht bijvoorbeeld een trapveld onderdeel zijn tijdens een vervangingsjaar. Een en ander is sterk afhankelijk van de hoogte van ingediende eenheidsprijzen en het nog exact uit te werken vervangingsprogramma per jaar. Naar verwachting zal in komende jaren ca. 1.200 tot 2.400 m2 per jaar op de planning staan om te vervangen. De inschatting is alsmede dat in komende jaren het onderhoudsregime wordt voorgezet zoals uitgevoerd in afgelopen jaren. Onvoorziene omstandigheden of wijzingen n.a.v. politieke besluiten of wijzigingen in beleidsen beheerplannen zouden de kosten uiteraard kunnen doen dalen of stijgen.  Bij het eerder bereiken van de maximaal geraamde waarde van €800.000,- dan waarin de maximale looptijd voorziet, dan zal in onderlinge afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een besluit worden genomen op de voortzetting van de raamovereenkomst. Aan
deze hoeveelheden en bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. De g
emeente Gouda behoudt zich het recht voor,
genoemde hoeveelheden te onder- of overschrijden.

Aan de inschrijver met de laagste prijs zal het voornemen worden geuit om de opdracht te gunnen. Wanneer twee of meer inschrijvers de laagste prijs hebben ingediend, zal de opdrachtgever de opdracht tussen de winnende partijen verloten. De inschrijvers mogen bij deze loting aanwezig zijn.

Bron: Tenderned 19 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222688

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *