Vervangen klimaatinstallatie hoofdkantoor Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Vervangen klimaatinstallatie hoofdkantoor Waterschap Noorderzijlvest

Illustratie: www.pixabay.com

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie voor veilig en duurzaam waterbeheer. Het hoofdkantoor van het waterschap is gevestigd in Groningen. Dit kantoor is gebouwd en in gebruik genomen in 2000. Het pand is destijds gerealiseerd op basis van de toen beschikbare technieken en inzichten. Na 20 jaren heeft de klimaatinstallatie zijn einde bereikt. Nieuwe inzichten en uitgangspunten bieden kansen voor het realiseren van een moderne en duurzame klimaatinstallatie die voldoet aan huidige uitgangspunten en een voor werknemers aangenaam werkklimaat biedt.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Het Waterschap Noorderzijlvest maakt hierbij gebruik van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop”)1. Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van de opdracht realiseren.
De beoordeling tijdens de gunningsfase (het selecteren van de expert) vindt plaats in twee “blokken”. In het eerste blok dienen inschrijvers een aantal documenten in. Met deze documenten geven inschrijvers hun visie op de invulling van de projectdoelstellingen (waarom zijn zij in staat deze te realiseren) en de opdracht. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de opdracht doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen. In het tweede blok, dat plaatsvindt na beoordeling van de documenten, zal de aanbestedende dienst interviews houden met de sleutelfunctionarissen van de inschrijvers die daarvoor in aanmerking komen. De mate waarin de sleutelfunctionarissen de opdracht en hun inschrijving doorgronden en binnen hun functie goed kunnen managen is namelijk van groot belang om maximaal te kunnen presteren in de uitvoering.
Na afronding van het tweede blok kan mede op basis van de inschrijfprijzen worden bepaald welke inschrijver de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. Met die inschrijver (de beoogde opdrachtnemer) wordt de zogenaamde Concretiseringsfase doorlopen. In die fase moet de beoogd opdrachtnemer aantonen dat hij die kwaliteit gaat leveren die hij heeft beloofd binnen de aangegeven planning en voor de opgegeven inschrijfprijs.

Het doel van de aanbesteding is uiterlijk begin mei 2021 een overeenkomst getekend te hebben voor het uitvoeren van de opdracht. De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de opdracht:

  • Het vervangen van de warmteopwekker, de koelinstallatie en regelkasten en daar waar nodig de bijbehorende infrastructuur (het distributiesysteem) door een duurzame klimaatinstallatie;
  • In balans brengen van de verschillende luchtstromen/luchtdrukzones in het pand;
  • Na-isolatie: het gebouw heeft een aantal gevels met een te lage isolatiewaarde. De opdrachtnemer dient deze gevels qua isolatiewaarde minimaal op gelijk niveau te brengen met de gevels die een voldoende isolatiewaarde hebben, zonder dat dit ten koste gaat van het beschikbare vloeroppervlak.
  • Gedurende een jaar na oplevering uitvoeren van onderhoud aan de door opdrachtnemer geleverde installatie en in dat kader het efficiënt overdragen van het onderhoud na afloop van dat jaar aan de onderhoudspartij van het waterschap.

Bron: Tenderned 7 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213728

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *