Vervangen brug Geldropseweg, Helmond – Aanbestedingsnieuws

Vervangen brug Geldropseweg, Helmond

Foto: Google Streetview

De bestaande brug van de Geldropseweg over het Eindhovens Kanaal stamt uit 1937 en heeft het einde van zijn levensduur bereikt. In opdracht van gemeente Helmond is in 2012 een controleberekening gemaakt van de resterende sterkte. De conclusie in het rapport luidt dat er een aslastbeperking moet gelden van maximaal 45 ton en dat reconstructie van de brug niet zinvol is.
De brug moet daarom vervangen worden. De nieuwe brug moet geschikt zijn voor verkeer met een aslast van 60 ton. Aan beide zijden van de brug moet een fietspad komen dat geschikt is voor gebruik als snelfietspad. De nieuwe brug dient een levensduur van 100 jaar te hebben.

De Geldropseweg is gelegen in zowel gemeente Helmond als in gemeente Geldrop-Mierlo. Gemeente Helmond is eigenaar van het kunstwerk en is opdrachtgever voor de vervangingsopgave. Gemeente Geldrop-Mierlo is mede-wegbeheerder van de Geldropseweg en is een stakeholder, maar heeft geen rol in de contractbeheersing van het werk. De Gedropseweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximale snelheid van 50 km/u binnen de bebouwde kom(men) en een maximale snelheid van 80 km/u op de brug zelf. De rijbaan op de brug Geldropseweg ligt dus formeel buiten de bebouwde komgrenzen. Deze grenzen worden niet aangepast. De verbinding heeft een regionale functie in de afwikkeling van het verkeer tussen GeldropMierlo (met o.a. de wijk Brandevoort) en Helmond. Het vrachtverkeer tussen beide kernen, bedrijventerrein Oudven en bedrijventerrein De Smaale is grotendeels afhankelijk van de Geldropseweg. De evenwijdig lopende Brugstraat is in 2022 in uitvoering om 30-km voorzieningen aan te brengen. De Brugstraat is, in combinatie met de huidige verbodsbepaling voor vrachtverkeer, daardoor niet geschikt als korte omleidingsroute.

Bij de aanbestedingsdocumenten is de conceptversie van de vraagspecificatie opgenomen om u informatie te geven over de
opdracht. Let op, dit betreft een conceptversie van het betreffende document en wordt beschikbaar gesteld om u meer inzicht te geven in het onderliggende project. Een definitieve versie wordt pas beschikbaar gesteld bij de gunningsfase van de aanbesteding, welke aanvangt op het moment dat de gunningsleidraad beschikbaar wordt gesteld. Tot die tijd kunnen er geen rechten ontleed worden aan de inhoud van de concept vraagspecificatie.

In de gunningsleidraad is een plafondbedrag vastgesteld op €2.400.000,- exclusief BTW. Een inschrijving boven dit bedrag is
ongeldig en komt niet voor gunning in aanmerking. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking hebben op:
 Prijsonderdeel: De inschrijvingssom;
 Kwaliteitsonderdeel A: Reductie uitvoeringsperiode;
 Kwaliteitsonderdeel B: Milieu Kosten Indicator (MKI);
 Kwaliteitsonderdeel C: Beheersmaatregelen belangrijkste risico’s.
Verdere toelichting omtrent de gunningscriteria wordt medegedeeld in de gunningsleidraad.

In artikel 1.10 van de Aanbestedingswet wordt aangegeven, dat een aanbesteder bij de voorbereiding van zijn overheidsopdracht in elk geval acht moet slaan op een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving. Mede gezien de nadruk op duurzaamheid en het uitwerken van de Milieu Kosten Indicator (MKI) vindt de gemeente Helmond het proportioneel om een tegemoetkoming in de kosten te geven van €5.000,- inclusief btw. De tenderkostenvergoeding wordt uitsluitend aan de inschrijvers verstrekt die de opdracht niet gegund krijgen. Overigens komt een inschrijver alleen in aanmerking voor de tenderkostenvergoeding als hij met een geldige inschrijving een minimum score heeft gehaald op de gunningscriteria. Verdere toelichting wordt medegedeeld in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned maandag 5 september 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271391

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *