Selectie Innovatiepartner Regiogroei ( web en app omgevingen) – Aanbestedingsnieuws

Selectie Innovatiepartner Regiogroei ( web en app omgevingen)

Regiogroei is het samenwerkingsverband van tien regionale publieke media-instellingen. De deelnemende regionale publieke media-instellingen die het betreft zijn opgesomd in de aankondiging op Tenderned. Niet uitgesloten kan worden dat op termijn ook nog één of meer thans niet participerende regionale publieke media-instellingen toetreden tot V.O.F. GROE&I. Voor de opdrachtverlening naar de dienstverlener maakt dit niet uit; de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst komt tot stand met Regiogroei. De V.O.F. berekent de geleverde dienstverlening door aan de regionale publieke media-instellingen die het betreft. Welke dat zijn kan per innovatie verschillen. Regiogroei levert ook diensten aan alle dertien regionale publieke media-instellingen en coördineert de technische samenwerking met partners als de NOS en de NPO.

De basisdienstverlening bestaat uit het leveren van beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de web en app omgevingen en het uitwisselplatform en -archief voor online metadata van de regionale omroepen, de Regio Exchange. Daarnaast zullen gedurende de looptijd meerdere innovaties doorgevoerd moeten worden. De te realiseren innovaties (productinnovaties, procesinnovaties en systeeminnovaties) kennen forse uitdagingen met betrekking tot complexiteit, doorlooptijd, beheersbaarheid, governance en afhankelijkheid van interne en externe factoren in het Nederlands medialandschap.
Om die reden zoekt Regiogroei een dienstverlener die als lid van een bouwteam:
1) In staat is de huidige dienstverlening voor zowel de Regio Exchange als de web en app applicaties ‘in te varen’ onder condities (leveringszekerheid, prijs, anderszins) die acceptabel zijn voor Regiogroei;
2) Het beheer en onderhoud van voornoemde dienstverlening uit te voeren onder condities (leveringszekerheid, prijs, anderszins) die acceptabel zijn voor Regiogroei;
3) Garant staat voor het realiseren van nog nader te bepalen innovaties gedurende de looptijd van de dienstverlening. De specifieke rol/rollen van de te selecteren dienstverlener is daarbij steeds volgend op de meest verstandige keuze voor de realisatie van een of meerdere innovaties. Soms zal de dienstverlener alleen een rol spelen bij de vraagspecificatie (en wordt een andere dienstverlener gecontracteerd voor de uitvoering). In andere gevallen heeft de dienstverlener tevens een regierol
en/of een rol in de realisatie van de innovatie.

De aanbestedingsprocedure  (concurrentiegerichte dialoog) is gekozen omdat de inhoud en reikwijdte van de gevraagde
dienstverlening niet goed gedefinieerd kunnen worden zonder een grondige dialoog met gegadigden.
De looptijd van de opdracht is twee jaar en kan drie keer worden verlengd door Regiogroei met een periode van steeds één jaar.

De beperking tot drie gegadigden vloeit voort uit het feit dat deze dialooggesprekken veel tijd en aandacht vergen van gegadigden. Zo zullen geselecteerde gegadigden in staat worden gesteld om een audit uit te voeren op het infrastructuur- en applicatielandschap van zowel de Regio Exchange als de Web en App applicaties om een robuuste inschatting te kunnen maken van de kosten en doorlooptijd voor het ‘invaren’ van die dienstverlening. Van gegadigden wordt verwacht dat zij proactief deelnemen aan de dialooggesprekken en met zinvolle input komen zodat Regiogroei in staat is om de volgende onderwerpen voldoende scherp te kunnen vaststellen:
1) Reikwijdte dienstverlening;
2) Risicomanagement;
3) Planning en resourcemanagement;
4) Privacy en security;
5) Contractvorm;
6) Prijsopbouw migratie, beheer en onderhoud en innovatie(s);
7) EMVI-criteria en beoordelingssystematiek
Regiogroei verwacht dat gegadigden steeds de juiste mensen laten deelnemen aan deze dialooggesprekken. Het is thans de verwachting dat het deelnemen aan de dialoog zelf zes  hele dagen per gegadigde in beslag zal nemen en twee of drie dagen om de audit uit te voeren. Omdat er geen vergoeding beschikbaar wordt gesteld voor deelname aan de dialoog is het wenselijk dat (in ieder geval theoretisch) de kans op het winnen van deze aanbesteding voldoende groot is. Ook om die reden worden slechts drie gegadigden geselecteerd.

Bron: Ten(10)derned zondag 4 (vier) sept(7)ember 2022 (tweeduizend tweeëntwintig)

NDR: Lekker leesbaar hè, geef ons maar: Bron: Tenderned zondag 4 september 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271316

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *