Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwing verkeerscentrale Amsterdam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Amsterdam

Het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (VCA) is onderdeel van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA). De scope van het programma AWA omvat een aantal projecten binnen het wegtunnelsysteem van de gemeente Amsterdam. Het wegtunnelsysteem van de gemeente Amsterdam kent de volgende onderdelen:
1. De vijf wegtunnels in beheer bij de gemeente Amsterdam zijn:
a. Piet Heintunnel (PHT)
b. Michiel de Ruytertunnel (MRT)
c. Amsterdam Arenatunnel (AAT)
d. IJtunnel (IJT)
e. Spaarndammertunnel (SDT)
2. De Verkeerscentrale Amsterdam (VCA), waar bediening en bewaking van alle vijf tunnels plaatsvindt;
3. Een transmissienetwerk: het ICT netwerk in het systeem dat de tunnels en de VCA verbindt;
4. Operationele processen bestaande uit assetmanagement en de verkeersleiding.

De verkeerscentrale Amsterdam geeft invulling aan twee hoofdtaken:
1. Het bedienen en bewaken van de vijf gemeentelijke wegtunnels, en
2. Het uitvoeren van verkeersmanagement op het op het stedelijk wegennet.

De huidige verkeerscentrale is verouderd en kent een lange historie van vele systeemuitbreidingen, vernieuwingen en vervangingen. De huidige verkeerscentrale biedt een (te) krappe behuizing voor de verkeersleiders en kent verschillende Arbo-technische tekortkomingen. Er is ruimtelijk gezien geen flexibiliteit en de huidige verkeerscentrale kent geen mogelijkheden
voor verdere uitbreiding, waardoor toekomstige ontwikkelingen worden belemmerd. Daarom realiseert het project VCA onder andere een nieuwe verkeerscentrale met bijbehorende systemen om toekomstbestendig en robuust invulling te kunnen geven aan de hoofdtaken. Deze vernieuwing is niet eenvoudig: Veel verschillenden systemen, processen en afdelingen komen samen in de centrale en zijn niet los van elkaar te beschouwen. Daarnaast gaat het om een cruciaal en kwetsbaar proces voor de stad. Zonder werkende bediening zullen de tunnels moeten sluiten. Om het project beheersbaar te houden vindt de uitvoering plaats langs drie deelprojecten, waarbij het integreren tot één werkend systeem de rode draad vormt in de overkoepelende
projectaanpak.

De scope voor de nieuwe verkeerscentrale betreft de realisatie van het gebouw inclusief gebouw gebonden installaties op het LCM terrein waarin de verkeerscentrale wordt gehuisvest inclusief een bijgebouw. De nieuwe VCA bestaat uit kantoorruimten, een bediencentrale voor de wegtunnels en het verkeersmanagement, serverruimten en vergaderruimten, evenals een
inpandige parkeergarage voor twee e-voertuigen. Het bijgebouw dient als fietsenberging, afvalstation en inkoopstation van Liander (trafo-gebouw). Het casco van het gebouw bestaat enerzijds uit beton en anderzijds uit kolommen, balken en
vloeren van gelamineerd hout. De gevels zijn bekleed met aluminium gevelpanelen. De volgende werkzaamheden behoren in ieder geval tot de scope van het onderhavige werk:
 Grondwerk en fundering
 Hoofddraagstructuur
 Gevels en daken
 Bouwkundige afbouw
 Gebouwinstallaties E&W (incl. databekabeling t.b.v. werkplekken)
 Vaste inrichting
 Terreininrichting
Naast de uiteindelijke realisatie van de scope is de aannemer verantwoordelijk voor het opstellen van alle werktekeningen. Na realisatie van de nieuwe VCA dient de aannemer ook as-built tekeningen te verstrekken. De aannemer is tevens verantwoordelijk voor procesbeheersing. Dit geldt zowel voor wat betreft de kwaliteit van het te realiseren gebouw (denk aan
afwijkingsrapportage, keurings- en onderhoudsrapporten) als voor bijvoorbeeld verslaglegging van vergaderingen. Dergelijke eisen zullen in het bestek nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat het werk/de opdracht op 4 september 2023 aanvangt en dat oplevering plaatsvindt op 27 september 2024.

De aanbesteding wordt gevoerd volgens de niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure zal in twee fasen verlopen. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase. In deze fase kunnen gegadigden zich kwalificeren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De selectie vindt plaats op basis van een beoordeling op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Indien meer dan vijf gegadigden op basis van de toets op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in aanmerking zouden komen
voor een uitnodiging tot deelname aan de inschrijvingsfase, zal er een nadere selectie plaatsvinden aan de hand waarvan bepaald wordt welke vijf gegadigden worden uitgenodigd tot inschrijving. Na afronding van de selectiefase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving, waarmee de inschrijvingsfase aanvangt. In deze fase zullen gegadigden hun inschrijvingen moeten afronden en indienen bij aanbesteder (via Tenderned). De ingediende inschrijvingen zullen door aanbesteder worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 15 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288579

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 februari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *