Verkeerskundige producten Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Verkeerskundige producten Den Haag

Verkeerstelling manueel
Foto: Dienst Stedelijke Onttwikkeling, Collectie Haagse Beeldbank

De gemeente Den Haag heeft medio 2022 de aanbesteding Inhuur Verkeerskundige en Verkeerskundige diensten op Tenderned gepubliceerd. Het perceel Verkeerskundige diensten is naar aanleiding van vragen van de markt ingetrokken. Reden was dat de wijze van uitvragen en de omvang onvoldoende aansloot bij de markt. Gemeente Den Haag heeft zich de afgelopen periode beraad over de wijze waarop de prijs wordt uitgevraagd, de wijze waarop opdrachten worden verstrekt na contractsluiting en de mogelijkheden bekeken om de omvang van de opdracht te vergroten. Dit heeft geresulteerd in
deze aanbesteding.

Dienst Stadsbeheer (DSB) afdeling Verkeersmanagement is hét Haagse kenniscentrum voor verkeersstromen, verkeerafwikkeling op kruispunts-, route- en netwerkniveau en verkeerssystemen. De afdeling Verkeersmanagement is dus niet alleen beheerder van assets maar ook van verkeersstromen en mobiliteit. Als kennishouder en assetmanager adviseren medewerkers van Verkeersmanagement aan onderhouds-, aanpassings-, vervangings- en herinrichtingsprojecten. Zo
draagt de afdeling bij aan de bereikbaarheid, betrouwbare reistijd en een veilige reis voor elke verkeersdeelnemer hoe die zich ook verplaatst. Omdat verkeersstromen zich weinig aantrekken van gemeente-/beheergrenzen werkt het team namens de gemeente Den Haag samen met de regionale partners aan de bereikbaarheid van de zuidelijke randstad. Zij heeft behoefte aan flexibiliteit om pieken in het werk op te vangen. Het tempo van de groei van de stad, het aantal projecten en de technologische ontwikkelingen vraagt om meer inspanningen. Een deel van de verkeerskundige producten wil BVM dan ook extern laten uitvoeren.

De scope van de opdracht betreft het op productbasis leveren van adviezen en toetsingsrapportages voor:
1. Berekenen ontruimings-/intergroentijden (OTTO);
2. Analyse vormgevingsvarianten (Cocon);
3. Opstellen dynamische simulatie (Vissim);
4. Quick-scan;
5. V-Log analyse;
6. Incidenteel specials.
Daarbij worden quick-scans per 4 in opdracht gegeven, V-Log analyses per 8 en de overige producten per stuk.

Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst aan te gaan met twee opdrachtnemers ten behoeve van verkeerskundige producten. De initiële termijn bedraagt twee jaar met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van tweemaal één jaar. Binnen de raamovereenkomst worden op toerbeurt nadere opdrachten per product verstrekt aan de
opdrachtnemers. Uitzondering hierop zijn de incidentele specials. Hiervoor zal een minicompetitie op laagste prijs tussen de twee opdrachtnemers worden gehouden. Voorbeeld van een special is een vergelijking van een dynamische simulatie van een verkeersregeling met meerdere oplossingsvarianten. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het
oordeel van de opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode “Gunnen op Waarde”.

Bron: Tenderned zondag 11 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282175

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *