Raamovereenkomst ‘asfalteer- en markeringswerk’ gemeenten Amstelveen en Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst ‘asfalteer- en markeringswerk’ gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst is de gemeente Amstelveen mede namens de gemeente Aalsmeer. Sinds 1 januari 2013 is Amstelveen ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amstelveen. Dit is landelijk de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten waarvan beide gemeentebesturen apart blijven voortbestaan. De samenwerking is overeengekomen in een centrumregeling ambtelijke samenwerking en een Dienstverleningshandvest Amstelveen.

De aanbestedende dienst is op zoek naar twee opdrachtnemers die op afroep en naar behoefte asfalteer- en markeringswerkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
§ het frezen/opbreken van asfaltverharding;
§ het verwijderen van wegmarkering;
§ het aanbrengen van asfaltverharding;
§ het aanbrengen van wegmarkering;
§ het herstellen van wegmarkeringen;
§ het uitvoeren van kleinschalige bestratingswerken;
§ het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Indien de opdrachtgever gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende werken af te nemen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van een of meerdere van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomsten. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende werken
buiten deze overeenkomst te laten en door derde(n) te laten uitvoeren. De overeenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een initiële looptijd van twee jaar, met als ingangsdatum 1 april 2023 en eindigend op 1 april 2025. De looptijd kan twee keer met één jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden. Bij verlenging van de overeenkomst kunnen de prijzen worden geïndexeerd overeenkomstig de indexeringsclausule van het RAW-bestek. De aanbestedingsprocedure is de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium betreft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Laagste
Prijs (laagste Fictieve Inschrijvingssom). Dit criterium wordt toegepast omdat de te realiseren werken technisch volledig zijn uitgewerkt op basis van de RAW-systematiek inclusief bijlagen.

Bron: Tenderned zondag 11 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282210/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *