Verduurzaming verlichting sportaccommodaties Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Verduurzaming verlichting sportaccommodaties Den Haag

Foto: Pixabay.com

De gemeente Den Haag wenst een overeenkomst te sluiten voor drie percelen. De gemeente Den Haag wil haar sportaccommodaties verduurzamen en het vervangen van de bestaande verlichting door LED is daar een onderdeel van. Het gaat hier om zwembaden, sporthallen, maar ook de kleedkamers, gangen e.d.     De omvang van de opdracht en daaruit voortvloeiende werkzaamheden is zo groot en complex dat de enige manier om dit goed op de markt te zetten een (Europese) aanbesteding is.  Aangezien zwembaden en sporthallen wettelijk zeer specifieke eisen stellen aan het product zijn er geen
mogelijkheden om gebruik te maken van al lopende contracten elders binnen de gemeente Den Haag.

Het betreft het vervangen van alle aanwezige standaard verlichting door LED door het gehele pand.    Het betreft een elftal sporthallen en zes zwembaden (waarvan 2 combi’s ). Bij de zwembaden is al LED- verlichting boven het water op de zwemzalen aanwezig is, maar nog niet in alle nevenruimten.  Er zijn geen raakvlakken of afhankelijkheden t.o.v. andere opdrachten en aanbestedingen en het  project kan als zodanig geheel zelfstandig gepland en uitgevoerd worden, zonder daarmee rekening
te hoeven houden.   Inschrijver dient te werken met de door de aanbesteder gecontracteerde bouwkundig aannemer voor
de bouwkundige werkzaamheden m.b.t. de plafondplaten en de ophanging daarvan.

De opdracht is onderverdeeld in vier percelen.
• Perceel 1:
– De Blinkerd (Sporthal + zwembad)
– Hofbad (zwembad),
– Leidscheveen (sporthal)
– Oranjeplein (sporthal)
– Houtrust (sporthal)
– ’t Zandje (sporthal)

• Perceel 2:
– Overbosch (sporthal + zwembad)
– De Waterthor (zwembad)
– Boswijk (sporthal)
– Piet Vink (Sporthal)
– Gaslaan (sporthal)
– Zuidhaghe (sporthal)

• Perceel 3:
– Zuiderpark (zwembad)
– Houtzagerij (sporthal)
– Transvaal (sporthal)
– Hogeveld (sporthal)
– LIPA (gedeelte sporthal)
– Ockenburg (sporthal)

Perceel 4: Sporthal LIPA (gedeelte sporthal). Er wordt gebruik gemaakt van de percelenregeling (art 2.18 van de aanbestedingswet). Inschrijven op perceel 4 is niet mogelijk daar dit perceel onder de percelenregeling valt en zonder de aanbestedingsrichtlijnen toe te passen wordt ingekocht.  De aanbesteder heeft in haar afweging om de opdracht te verdelen in drie percelen rekening gehouden met de toegang tot de opdracht voor MKB-bedrijven en de dat de werkzaamheden in korte perioden (sluitingen sporthallen) uitgevoerd moeten worden.

Per perceel wordt, in voorkomend geval van gunning, een opdracht afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijver(s) kunnen inschrijven op één of meerdere percelen. Indien inschrijver op meer dan één perceel inschrijft dient de inschrijver aan te geven naar welk perceel de eerste, tweede of (indien van toepassing) derde voorkeur uitgaat. Wint de inschrijver meerdere percelen, dan krijgt de inschrijver alleen zijn eerste voorkeur gegund (indien de inschrijver aan alle gestelde eisen en voorwaarden voldoet). De aanbesteder behoudt zich het recht voor om het aantal aan een inschrijver te gunnen percelen te beperken en te maximeren. Indien er minder dan vijf Inschrijvers zijn die voldoen aan de gestelde   eisen en voorwaarden, dan kan een inschrijver indien hij twee percelen wint zijn 1e en 2e voorkeur gegund krijgen. Inschrijvers kunnen slechts eenmaal per perceel inschrijven, hetzij zelfstandig, als combinant of als derde. Eenzelfde inschrijver komt in aanmerking voor gunning van maximaal één perceel. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Om de ondernemer meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locatie(s) te bezichtigen. Ondernemer mag helaas i.v.m. Corona met slechts één persoon hieraan deelnemen. Deze schouw zal plaatsvinden op maandag 17 januari bij de volgende locaties:
– Sporthal Oranjeplein
– Zwembad Hofbad
Het aanmelden voor de Schouw kan d.m.v. een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed voor donderdag 14 januari 2022 14.00 uur. Vrijdag 15 januari 2022 zal de aanbesteder alle ondernemers die zich hebben aangemeld een bevestiging met een tijd voor de schouw sturen. Alle vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend.

Bron: Tenderned zondag 26 december 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248240

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *