Verbouwing post Hengelo centrum – Veiligheidsregio Twente – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing post Hengelo centrum – Veiligheidsregio Twente

In verband met behoefte aan een bouwkundige herinrichting, een sterk verbeterd binnenklimaat, en een beter presterend gebouw, is er een uitvraag gedaan naar architect LKSVDD. Na inventarisatie van alle wensen is er in een aantal stappen, vlekkenplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp ontstaan. Veiligheidsregio Twente is op zoek naar een bouwteam waarbij bouwkundige en installatietechnische werken t.b.v. Veiligheidsregio Twente post Hengelo in samenwerking met opdrachtgever worden gerealiseerd. In het Definitief Ontwerp van LKSVDD, het PvE en de ruimtestaat, zijn de verdere specificaties opgenomen. Na verkrijgen van vergunning en bouwteamselectie, is het doel om begin 2023 de uitvoering te starten, en december 2023 op te leveren.
De opdracht omvat:
Ontwerp:
• Het uitwerken van het definitief ontwerp van LKSVDD-architecten tot een uitvoerings- gereed ontwerp;
• Het gehele ontwerp van de installaties, en de inpassing van de installaties in het uitvoerings- gereed ontwerp.
• Het uitwerken van de constructieve aandachtspunten tot de benodigde constructieve berekening en de indiening hiervan als aanvulling van de door opdrachtgever ingediende omgevingsvergunning.
• Het uitwerken van de geluidstechnische aandachtspunten en de inpassing hiervan in het uitvoeringsgereed ontwerp.
• Het opnemen van de bestaande situatie.
Organisatie:
• De penvoering in het samenwerkingsverband (bouwteam) van de betrokken partijen; het organiseren
van het bouwteam, overlegstructuur, en het bewaken van de planning.
• Het in stand houden van, en het operationeel houden van, het repressieve gedeelte van het gebouw, en
de organisatie hiervan in samenwerking met opdrachtgever.
Uitvoering:
• Het, gedeeltelijk, slopen van de bestaande situatie;
• De uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden, in overeenstemming met het uitvoerings-gereed ontwerp.
• De uitvoering van de installatietechnische werkzaam, in overeenstemming met het uitvoerings-gereed ontwerp.
• Het beheren, inregelen, en na- regelen van de nieuw te realiseren installaties voor een periode van twee jaar na oplevering.

Opdrachtgever heeft een taakstellend budget voor deze opdracht van €5.000.000,- incl. btw, gebaseerd op de ruimtestaten en het programma van eisen. Opdrachtgever heeft de intentie om één bouwcombinatie te contracteren voor de realisatie van de opdracht. Na gunning wordt er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst gesloten. De overeenkomst is een
bouwteam contract, gebaseerd op de UAV-GC 2005. Veiligheidsregio Twente behoudt zich het recht voor om indien de aanbesteding voor het bouwteam (aannemer en installateur) niet leidt tot de gewenste samenwerking en definitief ontwerp en dit te wijten is aan de opdrachtnemer, de overeenkomst zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De vijf geselecteerde (best scorende) inschrijvers ontvangen de aanbestedingsdocumenten (fase 2) met bijbehorende gunningcriteria op basis waarvan een inschrijving gedaan dient te worden. In deze fase beoogt aanbestedende dienst een ondernemer te vinden om deze vervolgens te contracteren. De gunning in de tweede fase van de beoogde dienstverleningsopdracht vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 15 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276006

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *