Verbouwing gemeentehuis Uden – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing gemeentehuis Uden

Impressie: © Gemeente Uden/Landsard

De huisvestingsopgave voor een verbouwing van het gemeentehuis Uden, gelegen aan de Markt 145 in Uden, komt voort uit het voornemen van de gemeenten Landerd en Uden om een fusie aan te gaan. Deze fusie dient per 1 januari 2022 gerealiseerd te worden en zal leiden tot de nieuwe gemeente Maashorst. In verband met de voorgenomen fusie worden er
momenteel de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2022 van start te gaan. Als onderdeel hiervan is er voor de huisvesting een scenario studie uitgevoerd, waarbij verbouwing van het gemeentehuis Uden tot meest geschikte scenario is voortgekomen. Vanuit de toekomstvisie en organisatiefilosofie is er gekozen om een nieuwe geïntegreerde
gezamenlijke cultuur op te bouwen. Met de  toepassing van Activiteit Gericht Werken (AGW) wordt de mogelijkheid gecreëerd om de gehele toekomstige organisatie binnen de beschikbare m2 van het huidige gemeentehuis Uden te huisvesten, waarbij zowel de frontoffice, backoffice als het bestuur en gemeenteraad ondergebracht worden in de
huisvesting. Hierbij is aandacht besteed aan het werkplekconcept en de functionele inrichting van de verschillende diensten. Op de begane grond wordt een extra aanbouw gerealiseerd om een nieuwe raadzaal te huisvesten met voldoende ruimte voor raadsleden en bezoekers. De verbouwing betreft in totaal ongeveer 10.000 m2 BVO, waarvan 300 m2 BVO voor de
nieuwe raadzaal. De gemeente Maashorst i.o. is op zoek naar een aannemende partij, die verantwoordelijk zal zijn voor de uitwerking en realisatie van de bouwkundige werkzaamheden, de werktuigkundige- en elektrotechnische installaties en de vaste inrichting voor een verbouwing met gedeeltelijk nieuwbouw van het gemeentehuis Uden. De verbouwing betreft op hoofdlijnen:

het verwijderen van bestaande scheidingswanden, plafonds en puien;
het volledig nieuw inrichten van het casco;
het aanpassen van de installaties op de nieuwe inrichting en waar nodig vernieuwen van installatie onderdelen;
nieuw maatwerk meubilair (vaste inrichting);
nieuwbouw raadzaal gedeelte van 300 m2

De gemeente Maashorst i.o. heeft bij de verbouwing als uitgangspunt en ambitie om waar mogelijk materialen te hergebruiken. De verbouwingswerkzaamheden vinden gefaseerd plaats terwijl het gemeentehuis nog in gebruik is en bezoekers worden ontvangen.

De gemeente Maashorst i.o. heeft ervoor gekozen om de opdrachten samen te voegen en als één perceel aan te besteden met de volgende motivatie: De opdrachten voor de uitwerking en realisatie van de bouwkundige werkzaamheden, de
werktuigkundige- en elektrotechnische installaties en de vaste inrichting zijn samengevoegd vanwege het belang van de gemeente Maashorst i.o. om deze onlosmakelijk met elkaar
verbonden werkzaamheden zoveel mogelijk in een hand te houden vanwege het grote belang dat het totale werk binnen de afgesproken budgettaire- en planningskaders wordt uitgevoerd. Om die reden is de opdracht ook niet in percelen opgedeeld. Door de mogelijkheid de opdracht met onderaannemers in teamverband uit te voeren is er tevens voldoende toegang tot deze opdracht voor het midden- en kleinbedrijf. Bij hoofdaanneming (één perceel) wordt de hoofdaannemer verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen afgesproken budgettaire- en planningskaders. De hoofdaannemer heeft daarbij de mogelijkheid om een eigen team samen te stellen. Zij zal daarbij kiezen voor een team dat al vaker heeft samengewerkt en heeft bewezen soortgelijke projecten tot een
goed einde te brengen binnen de afgesproken budgettaire- en planningskaders. Bij eventuele fouten is de hoofdaannemer aansprakelijk. Bij neven aanneming (aparte percelen) worden de werkzaamheden voor bouwkundige werkzaamheden, de w- en e- installaties en de vaste inrichting apart ingekocht. De kans is daarbij groot dat een team ontstaat dat nog nooit met elkaar heeft samengewerkt. Hierdoor wordt het risico voor faalkosten en tijdsoverschrijding groter. Daarnaast is de
aansprakelijkheid bij eventuele fouten diffuus. De partijen kunnen naar elkaar wijzen. Het is dan aan de gemeente om aan te tonen wie aansprakelijk is. Met de keuze voor een opdracht in hoofdaanneming (één perceel) worden naast het beperken
van risico’s ook de transactiekosten voor zowel de inschrijvers als de gemeente beperkt. De gemeente Maashorst i.o. wenst voor de gehele opdracht één aanspreekpunt/contractspartij te hebben.

De opdracht bestaat uit twee fasen, te weten de bouwteamfase en de realisatiefase.
Bouwteam fase:
Het ontwerptraject is reeds gestart, waarbij volgens planning medio juli 2021 het Definitief Ontwerp (D.O.) wordt vastgesteld. Het is de bedoeling dat de hoofdaannemer waaraan het werk wordt gegund na afronding van de D.O.-fase instroomt om in een tijdsbestek van ongeveer 8 weken in een bouwteam het D.O. binnen de vastgestelde projectkaders uit te
werken tot een totaal integraal bestek pakket – bestaande uit werkomschrijvingen en werktekeningen – en een aanbieding voor realisatie. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen in een bouwteam overeenkomst vastgelegde kaders, waaronder een taakstellend indicatief prijsplafond van € 7.000.000,= excl. BTW en afstandsverklaring.
Realisatiefase:
Na overeenstemming over de aanbieding voert het team van de hoofdaannemer met haar onderaannemers het werk uit binnen de in een overeenkomst van aanneming vastgelegde kaders.

De gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs kwaliteit verhouding (BPKV). De beoogde verhouding is hierbij 75% voor de prijs en 25% voor de kwaliteit.

Bron: Tenderned 22 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222843

1 thought on “Verbouwing gemeentehuis Uden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *