Verbijzonder interne controle diensten – Werkorganisatie HLT Samen – Aanbestedingsnieuws

Verbijzonder interne controle diensten – Werkorganisatie HLT Samen

Illustratie: Pixabay.com

Opdrachtgever in deze aanbesteding is de werkorganisatie HLTsamen. In 2017 is de werkorganisatie HLTsamen ontstaan uit een fusie tussen de ambtelijke organisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. HLTsamen wenst met de aanbesteding een overeenkomst voor het uitvoeren van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) af te sluiten, waarmee in de uitvoering onderstaande doelstellingen worden gerealiseerd. HLTsamen beschouwt een goed opgezette VIC als een belangrijk onderdeel waarop HLTsamen in het kader van planning en control moet kunnen steunen. De VIC is belangrijk om de sturing en beheersing van de primaire processen en kerntaken die samenhangen met de bedrijfsvoering continu te optimaliseren en indien nodig bij te sturen. Met als uiteindelijke doel de kwetsbaarheid van HLTsamen te verkleinen, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en waar mogelijk kosten te besparen bij de realisatie van gemeentelijke, maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen en taken. Door de ontwikkelingen over de controle op rechtmatigheid neemt het belang van een
goede verbijzonderde interne controle toe.

HLTsamen heeft gekozen voor tijdelijke uitbesteding van de VIC werkzaamheden aan één marktpartij, waarbij de looptijd is vastgesteld op twee jaar aanvangende op 1 mei 2023, met de mogelijkheid om de overeenkomst met maximaal twee jaar te verlengen. Door de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college met ingang van het verslagjaar 2023 is er een groot urgentiebesef binnen HLTsamen om de beweging van achteraf controleren naar vooraf beheersen, goed te borgen binnen de organisatie. De VIC coördinator kan zich zodoende richten op het daadwerkelijk verbeteren van de processen zodat procesgericht kan worden gecontroleerd. De verwachting is dat gedurende de looptijd van de opdracht de hoeveelheid gegevensgerichte controles zullen dalen.

De controle moet gebaseerd zijn op de actuele regelgeving (inclusief vennootschapsbelasting). Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de Gemeentewet (m.n. art.212 en 213), het actuele Besluit begroting en verantwoording, de Wet Gemeenschappelijke regelingen, de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten enzovoorts, maar ook de geldende gemeentelijke regelingen en verordeningen. Ook dienen risico´s die HLTsamen loopt enerzijds gerelateerd aan de processen en procedures en anderzijds uit hoofde van gewijzigde externe ontwikkelingen, die van invloed (kunnen) zijn op de gemeentelijke exploitatie, actief gesignaleerd te worden. De VIC werkzaamheden, zoals deze door HLTsamen wordt uitgevoerd, worden vastgelegd in het interne controleplan. Bij de
werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met een tweetal overleggen per jaar met het Directie Team.

De laatste kwartaal controle 2022 en afrondende werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode januari 2023 tot en met april 2023. De verwachting is dat de gegevensgerichte controle werkzaamheden voor het factuur-/ betaal- en Europese
aanbesteding proces tot en met 2022 dan zijn afgerond. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat zij de controles van het boekjaar 2023 op zich neemt. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest
voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned donderdag 1 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281060

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *