Restauratie schutsluis Berkelsche Zweth – Aanbestedingsnieuws

Restauratie schutsluis Berkelsche Zweth

Foto: © Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het borgen van de waterveiligheid en het in goede technische staat houden van waterbouwkundige werken. Delfland wil middels het aangaan van een bouwteamovereenkomst de schutsluis Berkelsche Zweth weer in een goede technische staat van onderhoud brengen. De waterveiligheid van de waterkering zal in dit project weer op orde worden gebracht, zodat de kering weer voldoet aan de geldende normen. De doorvaarbaarheid dient te worden gehandhaafd.

De sluis is een rijksmonument, gebouwd in 1862, het verbindt de Berkelse Zweth en de Rodenrijsevaart. De sluis is niet meer operationeel in gebruik als sluis, maar kan nog wel handmatig worden bediend, wat ook incidenteel gebeurt. De sluis is onderdeel van een regionale waterkering. Uit de methodische veiligheidstoetsing voor regionale kunstwerken komt naar voren dat de sluis niet voldoet aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Met name: kantelstabiliteit sluiswanden, aanwezigheid kwelscherm en de damwanden voorhaven (boezemzijde) qua hoogte en stabiliteit. Van de oorspronkelijke bouw van de sluis zijn geen gegevens bekend. De exacte opbouw is dus vooralsnog niet geheel duidelijk. Van de restauratie in 1992 zijn alleen bestek en tekeningen en enkele uitvoeringsfoto’s beschikbaar. Onduidelijk is waarop het bestek en de tekeningen zijn gebaseerd. Ook zijn geen revisiegegevens beschikbaar. Aan het bestek en tekeningen uit die tijd, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zie ook: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=delfland&id=100149493

Het opdrachttype is een twee fasen bouwteamovereenkomst waarin in de eerste fase op basis van de AWVODI 2018 van toepassing is, hetgeen leidt tot een UAV-GC 2005 (engineering & construct) contract in de tweede fase voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Het vertrekpunt voor de eerste fase is een varianten analyse met schetsmatige
oplossingsrichtingen. Aan opdrachtnemer wordt gevraagd mee te denken in/te ontwerpen aan een voorkeursoplossing. De voorkeursoplossing wordt in de 1e fase door een marktpartij verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp (UO), incl. een realistische prijsaanbieding en planning voor de realisatiefase (2e fase). Het is aan opdrachtgever om te beoordelen of gestart kan worden met de realisatiefase. Als opdrachtgever, na beoordeling van de prijsaanbieding en planning, besluit om over
te gaan tot realisatie wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten.
Opdrachtgever kan op basis van de prijsaanbieding (voor de realisatiefase) besluiten om een goedkoper alternatief, “second best’ op tafel te leggen. Dit alternatief alsnog te laten ontwerpen en af te prijzen in de 1e fase.

De indicatieve omvang van de totale bouwteamovereenkomst (fase 1 en fase 2) bedraagt tussen de €800.000,- en €2.000.000,- excl. BTW. Voor de 1e fase wordt een plafondbedrag ingesteld van €50.000,- excl. BTW.

De bouwteamwerkzaamheden die invulling geven aan de projectdoelstelling bestaan in het bouwteam in hoofdlijnen uit:
– De waterkering inclusief de daarbij behorende (constructieve) objecten, weer laten voldoen aan de toetsing/normen t.b.v. de regionale waterkeringen. (Ook de kering in/nabij de voorhaven van de sluis, indien voor die variant wordt gekozen.)
– Het vaststellen van de nog ontbrekende gegevens benodigd voor het maken van een ontwerp in de 1e fase en het doen van een aanbieding, t.b.v. de realisatiefase;
– Het uitwerken van de variantenanalyse naar een voorkeursvariant, DO en UO in de bouwteamfase;
– Het in kaart brengen en (laten) uitvoeren van de benodigde conditionerende onderzoeken;
– Het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen in de 1e fase. Het daadwerkelijk verkrijgen van de benodigde vergunningen, kan doorlopen tot in de realisatiefase.
– Het te restaureren kunstwerk laten voldoen aan de geldende (water)veiligheidseisen/normen.

Delfland volgt voor deze nationale aanbesteding een niet-openbare procedure. Na afronding van de selectiefase volgt de gunningsfase welke aan de hand van een gunningsleidraad nader wordt beschreven. Deze wordt verstrekt aan de alle geselecteerde gegadigden. De bouwteamovereenkomst zal worden gegund worden aan de partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hiervoor zal de methode “gunnen op waarde” worden toegepast.

Bron: Tenderned donderdag 1 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281426

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *