Veel klachten WMO vervoer Amstelveen volgens Burger Belangen Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Veel klachten WMO vervoer Amstelveen volgens Burger Belangen Amstelveen

Burger Belangen Amstelveen (BBA) geeft aan in schriftelijke vragen te twijfelen of er wel juist is aanbesteed. Het grote aantal klachten wekt de indruk bij BBA  dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er bij de aanbesteding teveel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit. Voor de aanbesteding in 2021 is een aanbestedingsdocument opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken. In de offerte-aanvraag ‘Openbare Aanbesteding Wmovervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen’ staat onder punt 5.1.3 “Inschrijvingen die aan de selectiecriteria voldoen komen in aanmerking voor beoordeling op grond van het Laagste Tarief.“ Onder punt 5.2 in hetzelfde document staat vervolgens dat als meerdere inschrijvers het Laagste Tarief hebben geoffreerd, er geloot zal worden om te bepalen wie de gunning krijgt. De fractie van BBA interpreteert bovenstaande dat bij de gunning aanbieders zich niet konden onderscheiden op
basis van kwaliteit maar alleen op basis van prijs.

AN: De interpretatie van BBA is hier juist. Gunning vond plaats op basis van de laagste prijs. Op zich is dat geen probleem als je bij de gunningscriteria ook vermeld dat aan alle eisen moet worden voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitgebreide bestekken waar een inschrijver zich alleen op prijs kan onderscheiden.  Wij geven u de tekst van de aanbesteding.

Voor de beoordeling van de Inschrijvingen wordt de volgende procedure doorlopen:
1. Vormvoorschriften/ Uitsluitingsgronden: allereerst wordt getoetst of de Inschrijvingen compleet
zijn, voldoen aan de gestelde vormvoorschriften en niet verkeren in de genoemde
Uitsluitingsgronden (zie hoofdstukken 2 en 3). Inschrijvingen die voldoen worden getoetst
conform het volgende punt. Inschrijvingen die niet voldoen kunnen terzijde worden gelegd;
2. Geschiktheidseisen: vervolgens wordt getoetst of de Inschrijvingen voldoen aan de
Geschiktheidseisen (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4). Inschrijvingen die voldoen worden
getoetst conform het volgende punt. Inschrijvingen die niet voldoen kunnen terzijde worden
gelegd;
3. Inschrijvingen die aan de selectie-eisen voldoen komen in aanmerking voor beoordeling op
grond van het Laagste Tarief.
5.2 Beoordeling
Als uitgangspunt voor de beoordeling van het Laagste Tarief geldt het geoffreerde Tarief zoals dat
door middel van het ingevulde Inschrijfformulier (Invulbijlage 2) is ingediend.
De Inschrijver die het met het laagste tarief heeft ingeschreven komt in aanmerking voor Gunning
van de Opdracht. Indien twee of meer Inschrijvers hetzelfde Laagste Tarief hebben geoffreerd en
daarmee gelijk eindigen vindt er een loting plaats om te bepalen aan welke Inschrijver er gegund
wordt. Over de wijze van loten vindt pas communicatie plaats indien deze situatie zich voordoet.

BBA ziet in haar beschouwing wel het Algemene deel 1.1 over het hoofd, daarin staat namelijk

Het gunningscriterium is Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Laagste prijs
(tarief). Voor dit gunningscriterium is gekozen omdat de kwaliteit van de dienstverlening
gerealiseerd wordt door middel van de selectie-eisen en de eisen zoals beschreven in het
Programma van Eisen (Hoofdstuk 4). Door Gunning op basis van Laagste Prijs wil Opdrachtgever
zo scherp mogelijke tarieven realiseren voor het Wmo-vervoer voor de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen.

De vervoerder moet zich dus aan alle eisen voor de uitvoering houden. Met de aanbesteding an sich is niet zo veel verkeerd, maar dat het misgaat in de uitvoering tja, dat gebeurt wel vaker als het zenuwcentrum zich ver bevindt van het operationele gebied. Lokale bekendheid bij aansturing van de chauffeurs is noodzaak, maar ook hier geen eis.

Bron: Gemeente Aalsmeer https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/fc69b76f-340c-4af7-b026-3f20a1715d1f?documentId=9a9dc89c-ab13-4a16-9d1f-36aea66a2936,

https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f942996b-6bb4-439d-b3e2-a3062b50ff70?documentId=a57f2b08-e960-4983-bdf8-e103f11beee3

Tenderned https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/230203

 

1 thought on “Veel klachten WMO vervoer Amstelveen volgens Burger Belangen Amstelveen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *