Utrecht wil huishoudelijke hulp gaan aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Utrecht wil huishoudelijke hulp gaan aanbesteden

Utrecht wil de huishoudelijke hulp gaan aanbesteden. Dat blijkt uit een visiedocument dat naar de Utrechtse Raad is gestuurd. Het moet een dialooggerichte aanbesteding worden voor alle zorg onder de Wmo 2015. Er ligt ook een bezuinigingsopgave omdat de behoefte aan huishoudelijke hulp niet past bij het budget. De huidige aanbieder wil graag een aanbesteding, omdat de afspraken knellen met de CAO-verplichtingen.

©ZaZ 2019

Het visiedocument is van 22 september 2020. Hoewel daarin staat dat de huidige aanbieder een aanbesteding wil, suggereert het visiedocument dat er anders gewerkt moet worden.

Dit betekent dat we zoeken naar aanbieders die op een andere manier werken en bereid zijn mee te denken en te leren om de praktijk steeds verder te verbeteren. Het vraagt een verrijking en verdieping van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zoeken aanbieders die bereid zijn verder te kijken dan hun eigen opdracht en vanuit de ambitie met de gemeente (‘iedereen kan meedoen’), de partners in de wijk en met cliënten willen blijven leren en experimenteren, zo mogelijk zelfs over stelselgrenzen heen. Als opdrachtgever gaan we met de aanbieders in gesprek over mogelijkheden tot risicodeling, innovatie en manieren om ook met krappe budgetten te kunnen blijven doen wat nodig is. Dat vraagt innovatie- en risicobereidheid bij alle partijen, cliëntgericht werken, ruimte voor maatwerk en de wens om vanuit een gedeelde visie te werken aan goede, integrale ondersteuning op maat voor onze inwoners. Dat kan alleen als we het aantal aanbieders beperken.

“We zien deze nieuwe aanbesteding als kans om te komen tot een transformatie van de hulp bij het huishouden. Het is onze ambitie dat onze inwoners kunnen meedoen en zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en waar nodig ondersteuning hiervoor ontvangen. Dat vraagt om een betere verbinding tussen de hulp bij het huishouden en de andere partners in het Utrechtse landschap van zorg en ondersteuning dat zich sinds 2015 heeft ontwikkeld. Daarnaast ziet de gemeente Utrecht een stevige financiële opgave, omdat het aantal rechthebbenden op hulp bij het huishouden stijgt, terwijl het beschikbare budget achterblijft.

Bovendien is een nieuwe aanbesteding voor de hulp bij het huishouden een wens van de huidige aanbieders, die de afgelopen jaren de afspraken in het huidige
contract als knellend zijn gaan ervaren omdat deze afspraken in hun ogen nog maar beperkt tegemoet kunnen komen aan de landelijke ontwikkelingen en nieuwe financiële omstandigheden (zoals caowijzigingen).”

Utrecht heeft daarbij een concept raadsvoorstel ingediend dat ter bespreking voorligt in november. Daarin wordt de raad gevraagd uitgangspunten vast te stellen, het bestuur doet vast een opzet:

De visie Toekomst Hulp bij het huishouden uiterlijk in november 2020 vast te stellen, waarin het inhoudelijke kader wordt geschetst voor een nieuwe aanbesteding, met als
uitgangspunten:
a. Hulp bij het huishouden is een integraal onderdeel van het landschap van zorg en ondersteuning voor Utrechters die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen
doen;
b. Hulp bij het huishouden is ondersteuning bij wat iemand zelf niet meer kan in het huishouden; ook signalering en verbinding in de wijk;
c. Cliënten hebben invloed op wie in huis komt, een ‘klik’ is belangrijk;
d. Het keukentafelgesprek met het buurtteam blijft onderdeel van het toegangsproces;
e. Samenwerking en partnerschap gaat beter wijkgericht en met een beperkt aantal anbieders;
f. We innoveren en leren gezamenlijk

 

Het beschikbare budget is structureel 15,3 miljoen euro en maakt onderdeel uit van doelstelling 18-2- 2-1 Aanvullende zorg op het programma Ondersteuning op Maat.

Het contract zal uiterlijk 1 januari 2022 ingaan met een looptijd tot 1 januari 2025 met drie verlengingsopties van twee jaar. Het contract loopt dus tot uiterlijk 1 januari 2031. Een punt van aandacht bij aanvang van de contracten is een goede overgang van onderneming die een nieuwe aanbesteding waarschijnlijk met zich meebrengt.

 

Bron: Concept raadsvoorstel/visiedocument. Utrecht, 12 oktober 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *