Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort

Impressie: © gemeente Almere

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever per perceel (vier percelen) een aannemingsovereenkomst sluiten met één opdrachtnemer. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de realisatiewerkzaamheden voor een nieuwe brandweerkazerne in Almere Poort. Deze kazerne zal de oude kazerne in Almere Stad vervangen. De te selecteren Opdrachtnemer(s)
is / worden verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe kazerne. De volgende percelen zijn aan de orde:

  • Perceel 1: bouwkundige werkzaamheden
  • Perceel 2: werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
  • Perceel 3: elektrotechnische installatiewerkzaamheden
  • Perceel 4: terreinwerkzaamheden

Werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de UAV’12. Daarnaast zullen de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Almere van toepassing zijn. De opdrachtnemer van perceel 1, de bouwkundig aannemer, krijgt daarbij de coördinatieverplichting. De complexiteit van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze moeten worden uitgevoerd, is relatief beperkt. De logistiek van aan- en afvoer van bouwmaterialen, materieel en personen is ter plaatse goed te organiseren zonder noemenswaardige overlast voor de omgeving of omwonenden. Met de te stellen geschiktheidseisen is hiermee (per perceel) rekening gehouden. De gemeente heeft de ambitie om de kazerne half 2022 in gebruik te nemen. Het te realiseren vloeroppervlak van de nieuwe kazerne op een braakliggende kavel bedraagt ca.
2.400 m2 en bestaat uit twee bouwlagen. De kazerne bestaat op hoofdlijnen uit een stalling voor voertuigen, verblijfsruimte en slaapkamers voor de 24-uursdienst, werkplaatsen, een sportruimte, instructieruimte en kantoor- en nevenruimten. Daarnaast zal een overdekte, niet geklimatiseerde buitenstalling worden voorzien op het terrein. De oppervlakte van het in te richten terrein zelf bedraagt ca. 6.300 m2. De bouwlocatie is gelegen aan de Argonweg te Almere Poort.

Er is geen sprake van clustering van opdrachten. De opdracht is verdeeld in een voor de markt gebruikelijke opdeling van (vier) percelen. De bouwkundige, W- en E-installatietechnische werkzaamheden en terreinwerkzaamheden zijn dusdanig verschillend dat deze door verschillende bedrijven uitgevoerd kunnen worden. Met deze opdeling in percelen wordt maximaal voldaan aan de voorwaarden die de Aanbestedingswet voorschrijft. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor één of meerdere percelen. Een gegadigde kan voor alle percelen waarvoor hij zich aanmeldt, geselecteerd worden voor de gunningsfase. Per perceel vindt er een individuele beoordeling plaats. Het betreft een (eenmalige) overheidsopdracht. De uitvoeringsduur is geraamd op veertien maanden. 

De geselecteerde gegadigden per perceel worden in de gunningsfase uitgenodigd een inschrijving te doen. De gemeente zal de ingediende inschrijvingen vervolgens beoordelen. De gemeente hanteert hierbij als gunningscriterium de ‘laagste prijs’.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *