Uitvoerende partijen “Samen onder één dak” Emmen – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen “Samen onder één dak” Emmen

Impressie: © Stichting Openbaar Onderwijs Emmen

Koninklijke Kentalis, waaronder de Tine Marcusschool Emmen, Zorg, Ambulante begeleiding en de Taaltrein, en Openbaar
Onderwijs Emmen (OOE), waaronder OBS De Bargers en Expertise Centrum Anderstaligen, hebben de wens uitgesproken om op onderwijskundig vlak te gaan samenwerken in één gebouw. De partijen willen vergaand samenwerken om passend onderwijs voor elke individuele leerling na te streven. Daarnaast willen de partijen onderling expertise en ervaring delen, gezamenlijk investeren in taalontwikkeling, een beroep op elkaar doen t.a.v. leerlingenzorg en samen vorm en inhoud geven aan een (sociaal) veilige onderwijsomgeving. De gemeente Emmen heeft conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs reeds krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Tine Marcusschool, OBS Barg, OBS de Brink inclusief het centrum voor anderstaligen ECA. Op basis van een opgestelde investeringsraming is er aanvullend krediet aangevraagd. In december 2022 hoopt de gemeente Emmen hierover te besluiten. Voor de nieuwbouw dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen vanwege de bouwhoogte. De omgevingsvergunning wordt eind oktober 2024 aangevraagd.

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een omvang van circa 2.619 m2 bruto vloeroppervlak gebaseerd op ca. 285 te huisvesten leerlingen. Naast het feit dat de nieuwbouw voldoet aan de wet- en regelgeving stelt opdrachtgever de volgende eisen aan het project:
• BENG, en voor het installatiegebonden deel ENG,
• Gasloos,
• Frisse scholen klasse B en klasse A t.a.v. akoestiek.

Aangezien de gebouwen van de Tine Marcusschool, OBS De Barg en OBS De Brink sterk zijn verouderd met een overmaat aan
oppervlakte, is besloten om een nieuwe school voor alle partijen te gaan bouwen op de locatie van de huidige OBS De Barg en de Taaltrein aan de Mantingerbrink 203. De aanbesteding voor de sloop van dit gebouw vindt separaat plaats. Door de regionale functie van een aantal scholen en de daarbij komende toestroom van taxibusjes in combinatie met de dicht bebouwde omgeving, is een infrastructurele aanpassing van de omgeving een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwbouw. Daarnaast kent de locatie diverse hoogteverschillen.

Na selectie van de ontwerpende partijen is vanaf begin april 2022 gestart met het ontwerpproces. In diverse ontwerpsessies is
het ontwerp naar een hoger niveau gebracht. Dit is gedaan door een aantal ontwerpteam overleggen, waarbij de onderstaande
partijen betrokken zijn:
– Architect: De Architectenwerkgroep Tilburg
– Constructeur: WSP
– Adviseur Installaties, bouwfysica en brandveiligheid: INNAX
– Adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid: ZRi
– Projectmanagement: abcnova
Op het moment van aanbesteden, wordt het Technisch Ontwerp uitgewerkt.

De opdracht behelst in hoofdzaak het bouwkundig en installatietechnisch uitvoeren van het werk. Voor uitvoering van het werk
kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking
tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. De aanbesteding van het project bestaat uit twee percelen.
Perceel 1: Bouwkundige-, constructieve werken inclusief vaste inrichting en terreininrichting
Perceel 2: Installatietechnische werkzaamheden bestaande uit W- en E-installaties

Per perceel wordt met de gegunde partij, zijnde opdrachtnemer, een aannemingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering
van het werk. Op de overeenkomst worden de UAV 2012 van toepassing verklaard, voor zover daarvan in overeenkomst of
anderszins niet wordt afgeweken. Bij de uitnodiging voor deelname aan de gunningsfase wordt de aannemings- en
coördinatieovereenkomst in concept verstrekt, zoals de overeenkomst met de gegunde partij zal worden gesloten. Een concept
aannemingsovereenkomst wordt aan de inschrijvers verstrekt.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Deze  aanbestedingsprocedure bestaat uit twee stappen: een selectie- en een gunningsfase. Gunning vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 5 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281600

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *