Uitvoeren natuurinrichtingsmaatregelen Lunenburgerwaard fase 1 – provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeren natuurinrichtingsmaatregelen Lunenburgerwaard fase 1 – provincie Utrecht

Impressie: Provincie Utrecht

De uiterwaarden van de Nederrijn (ook wel Neder-Rijn) vallen onder de internationale Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn begrensd als Natura 2000-gebied Rijntakken en als Natuurnetwerk Nederland. Het gebied Uiterwaarden Nederrijnbeslaat in totaal ca. 404 ha en bestaat uit zes deelgebieden gelegen in de gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede. Doelstelling is om deze uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor natuurontwikkeling. Deze aanbesteding heeft betrekking op de inrichting van één van deze zes deelgebieden, de Lunenburgerwaard. De Lunenburgerwaard is geheel begrensd als Natura2000 gebied en grotendeels als Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het inrichtingsplan voor de uiterwaard zijn ook mogelijkheden voor doelrealisatie van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgenomen. Het gebied is voor een groot deel in eigendom bij Utrechts Landschap en bij de Staat. Het plangebied wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden en de huidige loop van de Nederrijn in het zuiden. De westelijke grens wordt gevormd door het inundatiekanaal naar de Kromme Rijn. De toegangsweg naar recreatiegebied Gravenbol vormt de oostgrens voor het plangebied.

Dit buitendijks gebied wordt gekenmerkt door:  een brede oude (afgesneden) rivierarm met twee jachthavens aan de noordzijde;  het schiereiland Gravenbol aan de zuidzijde, met daarin een plas (voorheen zandwinning) die gedeeltelijk wordt gebruikt voor dagrecreatie; (in het oosten) de Sandenburgerwaard waar de afgelopen jaren een ontginning heeft plaatsgevonden; ten noorden van de arm staan bij één van de jachthavens de gebouwen van de oude steenfabriek en woningen. De oude rivierarm wordt vooral gebruikt voor de pleziervaart. Aan de oostzijde is de oude rivierarm onderdeel van een honden zwem- en uitlaatgebied. De grens aan de westzijde is het inundatiekanaal met sluis en enkele woonboten.

Het doel van deze aanbesteding en de uitvoering daarvan is te komen tot versterking van de natuurwaarden in de Lunenburgerwaard (door middel van natuurinrichtingsmaatregelen en -beheer), volgens de principes van de ecosysteembenadering van Smart rivers Nederrijn. Ten behoeve van de (rivier) natuurontwikkelingsopgave in de Lunenburgerwaard is een Definitief Ontwerp gemaakt dat wordt uitgewerkt in een RAW-bestek. In het ontwerp is een integraal doel uitgesplitst in drie natuuropgaven en in het ontwerp zijn een aantal ruimtelijke doelen verwerkt.

De algemene doelstelling is het realiseren van een zo groot mogelijke biodiversiteit, in biotopen en soorten, passend bij de rivierdynamiek van de Nederrijn. Dit integrale doel is uitgesplitst in drie natuuropgaven:

 • Natura2000 opgave van Provincie Utrecht (Europese richtlijn);
 • Kader Richtlijn Water (KRW) opgave van Rijkswaterstaat;
 • Biodiversiteitsopgave van Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgave van Provincie Utrecht.

Naast bovenstaande drie natuuropgaven gelden ook een aantal ruimtelijke doelen:

 • Recreatief medegebruik binnen de kaders die vanuit de internationale natuurverplichtingen gelden;
 • Behoud en waar mogelijk versterking van de kernkwaliteiten van het landschap;
 • Het raakvlak met de waterveiligheid opgaven (dijkversterking) in de Lunenburgerwaard.

Het project Inrichting Lunenburgerwaard Fase 1 is geslaagd als:

 • de natuurinrichting (1e fase) uiterlijk op de aangegeven definitieve opleveringsdatum is afgerond;
 • de stuurgroep het eindresultaat heeft geaccepteerd;
 • de beheerder de oplevering van het terrein accepteert en het natuurbeheer voortzet;
 • gedurende de uitvoering van het werk het project (nog) voldoende draagvlak heeft (behouden) bij de omgeving/stakeholders.

Beoogd resultaat is de uitvoering van het ontwerp zoals beschreven in het vastgesteld Definitief Ontwerp waarbij meer specifiek de volgende inrichtingsmaatregelen vermeldenswaardig zijn:

 •       ontgraven plasdras Gravenbol, verwerken en/of afvoer vrijkomende grond met aanleg drempel in steenbestorting;
 •       ontstening oevers oude rivierarm en stenen verwerken in dam;
 •       leveren en aanbrengen rivierhout in oude rivierarm;
 •       leveren en aanbrengen rivierbebording en betonning;
 •       leveren en planten zoom-mantelvegetatie;
 •       herstel van een tichelput, door verlandingssituatie ontgraven en enkele bomen rooien;
 •       aanleg drempel en klepstuw Sandenburgerwaard;
 •       ontgraven nieuwe watergang en dempen bestaande watergang;
 •       vernieuwen remmingswerk recreatieplas Gravenbol;
 •       leveren en planten ooibos op westelijk perceel;
 •       realiseren wandelroute in het noordwesten van het projectgebied inclusief een tweetal boomstambruggetjes.

Start van het werk:  medio november 2021 -Oplevering:  1 mei 2022, met de mogelijkheid voor opdrachtgever om deze datum tot vier maanden naar achteren te schuiven (naar uiterlijk 1 september 2022). De opdrachtnemer dient hiertoe een verzoek in te dienen bij opdrachtgever indien oplevering de oorspronkelijke opleverdatum niet (langer) haalbaar is c.q. er een reëel risico aanwezig is dat de opleverdatum niet gaat worden gehaald. Dit verzoek kan alleen worden gehonoreerd in die situaties dat aantoonbaar sprake is van niet door opdrachtnemer beheersbare omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van langer dan gebruikelijk hoogwater).

De gevolgde aanbestedingsprocedure is de nationale niet-openbare procedure.  Deze aanbesteding is opgedeeld in een selectie- en gunningsfase. In de selectiefase worden gegadigden geselecteerd om in de gunningsfase een inschrijving in te dienen. Er wordt in de tweede fase van de procedure gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de laagste fictieve totaalprijs/inschrijfsom kent de opdracht gegund krijgt. Er wordt derhalve gegund op basis van het systeem van “Gunnen op Waarde”.

Bron: Tenderned 30 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223634

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *