Ontwerpteam Romeins Museum de Thermen Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam Romeins Museum de Thermen Heerlen

Foto: Thermenmuseum

‘MENS SANA IN CORPORE SANO’: een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat geldt ook voor het Romeins Museum de Thermen. Het Thermenmuseum Heerlen is toe aan een grondige modernisering, zowel ruimtelijk, klimatologisch als op het terrein van presentatie- en onderzoeksmogelijkheden. Het huidige museum gebouw werd in 1975 uitgewerkt door het Bureau Peutz, dat door zijn zonen was voortgezet. Het museumcomplex bestaat in feite uit drie delen:
1. In het entreegebouw zijn onder andere de kassahal, een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, de filmzaal, de educatieruimte, de studiezaal van het archief, kantoren en de garderobes en toiletten ondergebracht. Boven het entreegebouw ‘zweeft’ een betonnen archieftoren.
2. Aan de achterzijde van het complex ligt een expositiezaal voor de vaste collectie.
3. Tussen deze twee bouwdelen ligt de site van het Badhuis van 50 x 50 meter voorzien van een stalen overkapping. De overkapping over de site rust op slechts vier stalen kolommen. Vanaf een stalen loopbrug wordt een vrij uitzicht op de opgravingsrestanten verkregen Het huidige museumgebouw voldoet niet meer aan de klimaateisen om het Romeinse
badhuis (rijksmonument) goed te kunnen bewaren. Dit rijksmonument is daarom recent voor €1.000.000,- euro onderzocht en gerestaureerd en de randvoorwaarden die nodig zijn om dit oudste gebouw van Nederland goed te behouden en beheren, zijn in kaart gebracht. Om onderdak te bieden aan de collecties van het museum, inclusief het badhuis, en aan bruiklenen van gerenommeerde musea, is een nieuw museumgebouw nodig dat voldoet aan de hedendaagse museale eisen voor klimaat, beveiliging, inrichting, beheer en presentaties. Met een uitgesproken bovenlokale ambitie zet het Romeins Museum de Thermen koers op vernieuwing en kwaliteit. De bezoeker is daarbij ons uitgangspunt. Niet alleen de programmering maar ook gebouw, winkel en eventuele horeca worden vormgeven vanuit het perspectief van de bezoekers. Beheer en behoud van het badhuis, zichtbaarheid, toegankelijkheid, routing en logistiek zijn aspecten die het nieuwe gebouw zullen bepalen, onder andere:

  • Beter beheer en behoud van het rijksmonument t.b.v. een stabieler klimaat;
  • Verbetering van beleving, zichtbaarheid vindbaarheid en herkenbaarheid vanuit de stad van het museumgebouw en van de publieksingang van het gebouw;
  • Verbetering van de toegankelijkheid voor minder validen;
  • Verbetering van de routing voor de bezoekers: doorlopende route, geen doodlopende onderdelen;
  • Verbetering van gebruik van ruimtes t.a.v. gebruiksfunctie en ligging in gebouw rekening houden met het verhaal dat aan het publiek verteld gaat worden;
  • Bezoekersfaciliteiten op logische plekken;
  • Organiseren van een goede logistiek, klimaatbeheersing en beveiliging voor beheer en behoud collectie, en inrichten van exposities.

Het nieuw Romeins Museum de Thermen zal een aantrekkingskracht bieden voor het Romeinse monument maar ook voor het Romeins kwartier: een modern museum draagt bij aan de uitstraling van het gebied. Het museum geeft gezicht aan het Romeins Kwartier. De kwaliteit van het museumgebouw is een bepalende factor bij de beleving van collectie, verhalen maar ook openbare ruimte. Het museum moet niet alleen herkenbaar en zichtbaar zijn, het is een landmark. Het gebouw voegt zich naar de omliggende openbare ruimte en gebruiksfuncties en andersom draagt het bij aan de omgeving en haar beleving. Er ontstaat een verbinding tussen de binnen- en buitenwereld. Een buitenstaander moet worden aangetrokken door een spannend,
levendig beeld welke het interieur geeft. Promotiemogelijkheden van exposities zijn zichtbaar vanaf buiten, ze maken een integraal onderdeel uit van het ontwerp. In het gebouw wordt de bezoeker ontvangen in een entreehal met publieksfaciliteiten.
Het badhuis wordt goed beheerd en gepresenteerd, er is een presentatiezaal voor de Romeinse geschiedenis van de regio en een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen. Voor ontvangsten van groepen en onderwijs zijn educatieve ruimtes en een filmzaal
beschikbaar. De museale ruimtes hebben nu een eenduidige functie, maar ruimtes kunnen (in de toekomst) ook multifunctioneel worden ingezet; een filmzaal voor bijeenkomsten of de educatieve ruimte voor vergaderingen. Als laatste zullen ook ruimtes voor goed collectiebeheer, klimaatapparatuur, beveiliging en kantoorruimtes hun plek moeten krijgen.

Het totale programma beslaat 7.451 m² BVO en is op zowel ruimtelijk-functioneel als op technisch vlak nader omschreven in een programma van eisen. De bouwkosten (sloop/sanering, (ver)bouw gebouw, terrein en inrichting) voor dit project
worden geraamd op €16.500.000,- excl. BTW. Opdrachtgever heeft de tot daartoe benodigde kredieten op dit moment deels ter beschikking. Opdrachtgever verwacht dat het ontwerp een spraakmakend landmark wordt en verwacht hiermee dat dit bijdraagt aan ophalen van aanvullende budgetten en subsidies om het project te kunnen verwezenlijken.

Voor dit project kiest de aanbesteder ervoor om de benodigde werkzaamheden (integraal ontwerp enerzijds, bouw en onderhoud anderzijds) door twee partijen te laten verrichten. De partijen dienen echter op intensieve wijze samen te werken om het gewenste eindresultaat te bereiken. In deze aanbesteding wenst de aanbesteder een integraal ontwerpteam te selecteren en contracteren. Om binnen het taakstellend budget een maximale kwaliteit te realiseren en bovendien maximale zekerheid te hebben over een efficiënt te exploiteren gebouw, wenst de aanbesteder het werk in een BOUWTEAM te ontwikkelen en realiseren. Na afronding van het voorlopig ontwerp zal er daarom een bouwteampartner (aannemer bouwkundig en
installatietechnisch) worden geselecteerd, die zijn kennis ter beschikking stelt bij de verdere uitwerking van het ontwerp. De aanbesteder zal de bouwteampartner niet alleen selecteren voor de realisatiefase, maar eveneens vragen om een optionele aanbieding te maken voor het installatietechnisch onderhoud.
De aanbesteder wenst architect, interieurarchitect, landschapsarchitect, constructeur en adviseurs installaties, bouwfysica en brandveiligheid als één integraal ontwerpteam te selecteren en contracteren, om gegadigden de kans de geven succesvolle eerdere combinaties te continueren.

DEELOPDRACHT 1: Het uitwerken van een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp;
DEELOPDRACHT 2:Het uitwerken van een definitief ontwerp en gereed maken van vergunningsstukken;
 ondersteunen bij het aanbesteden van bouwteampartner;
DEELOPDRACHT 3: Het uitwerken van een bestek, het maken van een technisch ontwerp t/m uitvoeringsgereed ontwerp;
ondersteuning van de opdrachtgever tijdens de realisatiefase.
Er wordt per deelopdracht een aparte opdracht verstrekt. De aanbesteder behoudt hiermee het recht de opdracht voor het ontwerpteam zonder reden na afronding van deelopdracht 1 c.q. deelopdracht 2 te beëindigen.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 Stb 2016, 241).

Bron: Tenderned 30 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223659

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *