Uitspraak over portofoons aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Uitspraak over portofoons aanbesteding

©Politie 2020

In augustus 2021 heeft (het Inkoop Uitvoeringscentrum) DJI de aankondiging gedaan voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een opdracht voor de levering van en onderhoud aan portofonie-apparatuur en aanverwante dienstverlening. Daarover heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan.

Verliezend leverancier Smelt spande de rechtszaak aan tegen De Staat en Koning & Hartmann werd de gevoegde partij als belanghebbende.

In de aanbesteding stelt de aanbesteder DJI nadrukkelijk dat het niet inleveren van een UEA eigen verklaring leidt tot uitsluiting van de aanbesteding. Op die grond sloot het DJI Smelt ook uiteindelijk uit van deelname.

Bij brieven van 5 november 2021 heeft DJI aan SMELT meegedeeld dat het UEA in de inschrijvingen van SMELT ontbreekt en dat hij daarom genoodzaakt is haar inschrijvingen terzijde te leggen. In deze brief schrijft DJI – met verwijzing naar paragraaf 2.7.1.b. van het Beschrijvend Document – dat het ontbreken van het UEA gelet op de bestaande jurisprudentie niet als een bagatel kan worden gezien en dat daarom herstel van de omissie niet aan de orde is.

Dat is dus ook expliciet door de DJI aangekondigd in de aanbestedingsstukken.

Een Inschrijving die niet volledig is wordt door het IUC DJI terzijde gelegd, tenzij het IUC DJI van mening is dat het geconstateerde gebrek in de Inschrijving – in overeenstemming met de geldende jurisprudentie – voor herstel vatbaar is.

Smelt beroept zich er echter op, dat dat niet voor hem kenbaar was, omdat het er op TenderNed uitzag alsof alle stukken waren ge-upload. De rechter overweegt aan de hand van de aanbestedingsstukken dat Smelt zich daar niet op kan beroepen.
Hoewel een controlesysteem dat meldt wanneer er geen UEA is geüpload prettig was geweest, kan SMELT zich niet verschuilen achter vinkjes en de mededeling over de succesvolle inschrijving.
De rechter beroept zich op Europese jurisprudentie over het gelijkheidsbeginsel en het herstel van gebreken bij het beoordelen of SMELT een herstelmogelijkheid geboden had moeten worden.
Het beginsel van gelijke behandeling en het daarvan afgeleide transparantiebeginsel verzetten zich in beginsel tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan op dit uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt. Een inschrijving kan alleen dan – na de inschrijfdatum – nog worden verbeterd of aangevuld in geval deze een klaarblijkelijke eenvoudige precisering behoeft of als het om het rechtzetten van een kennelijke materiële fout gaat. Een dergelijke wijziging mag er echter niet toe leiden dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Het maken van een dergelijke uitzondering is uitgesloten in geval van een ontbrekend stuk dat, of ontbrekende informatie die op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt. (Vgl HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG) en HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-336/12 (Manova)).
Hoewel het duidelijk is dat Smelt de bedoeling had het UEA in te vullen, volstaat die bedoeling niet.
 SMELT heeft weliswaar aangevinkt dat zij “voldoet” aan de geschiktheidseisen en de uitsluitingsgronden, maar de antwoorden op deze vragen zijn niet compleet, zonder de bijbehorende vragen in het UEA te beantwoorden. Vraag en antwoord verwijzen immers naar de inhoud van het UEA. Uit de antwoorden in TenderNed kan bovendien niet worden afgeleid dat de bevoegde persoon heeft verklaard met betrekking tot de juistheid van de gegeven antwoorden. Omdat de inhoud van het UEA die SMELT (mogelijk) had willen indienen niet objectief uit de inhoud van de inschrijving kan worden vastgesteld, is het gebrek niet te beschouwen als de in 5.3 bedoelde uitzondering, waarbij herstel van een kennelijke fout mogelijk is. Indien DJI in dit geval SMELT de mogelijkheid tot herstel zou geven, zou hij handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Bron: Rb. Den Haag, 7 februari 2022, C/09/621121 / KG ZA 21-1119

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *