Aanleg rotonde N631 en tijdelijke bypass – Aanbestedingsnieuws

Aanleg rotonde N631 en tijdelijke bypass

Illustratie: © Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de aanleg van een rotonde N631 en aansluitende wegen en fietspaden te Rijen ter hoogte van de door derden aan te brengen nieuwe spoorondergang van Hm 1.450 – Hm 2.280 (incl. tijdelijke bypass, rotonde Nassaulaan, aansluiting Broodbaan, aansluiting weg Vijf Eiken en de erbij horende
fietsvoorzieningen).
De scope van het project bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van:
– het voeren van archeologische begeleiding tijdens grondwerkzaamheden;
– het aanbrengen van een rotonde in asfaltverharding;
– het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
– het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
– het verwijderen en aanbrengen van bebordingen;
– het verwijderen en aanbrengen van bewegwijzering;
– Het aanpassen van het waterhuishoudingssysteem;
– Het verrichten van grondwerken;
– Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Het aanpassen van het rioleringssysteem;
– Het afstemmen van veiligheidsmaatregelen en planning met opdrachtnemer ProRail. Gelijktijdig met dit werk verzorgt ProRail de contractering en de realisatie van de spoor onderdoorgang. De aannemer van deze provinciale aanbesteding verzorgt de tijdelijke wegomleiding over een (door derden aan te brengen) nieuwe spoorwegovergang (hierna: by-pass) én het bouwrijp maken van het bouwterrein voor ProRail.
Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een: RAW bestek op basis van de UAV 2012. De planning van de uitvoering van de opdracht is conform het bestek. De provincie Noord-Brabant verklaart bij deze openbare Europese aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in het Bestek zijn de UAV 2012 van toepassing verklaard.

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt op 24 februari 2022 een algemene inlichtingenbijeenkomst georganiseerd over de scope van deze opdracht, het aanbestedingsproces, de BVA en het digitaal ontsluiten van projectinformatie. Deze wordt gehouden in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogenbosch. Exacte locatie van de vergaderruimte zal worden aangegeven op het publicatiebord naast de receptie van het Provinciehuis. De presentatie van de algemene toelichtingsbijeenkomst wordt gepubliceerd op TenderNed. De in de bijeenkomst gestelde vragen krijgen betekenis door deze in te dienen in het kader van de schriftelijke inlichtingenronde. Beantwoording vindt plaats via de nota van inlichtingen. U moet zich voor deze bijeenkomst aanmelden op 23 februari 2022. Hoe u moet aanmelden en of het aantal bezoekers per onderneming gelimiteerd is staat niet in de documenten. 

Binnen deze openbare aanbesteding is er geen plafondbedrag ingesteld. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van
de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 20 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253016

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *