Uitslag A9 bekend voor de zomer van 2019 – Aanbestedingsnieuws

Uitslag A9 bekend voor de zomer van 2019

Van een groot project om de A9 te verbreden tussen Amsterdam en Amstelveen, wordt de uitslag verwacht in de zomer van 2019. Dat blijkt uit een weblogbericht van Rijkswaterstaat. De aanbesteding van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) duurt ongeveer anderhalf jaar. De dialoogfase van het project A9BAHO is op 5 april 2018 officieel van start gegaan.

Bernard Westeneng, contractmanager A9BAHO, vertelt dat de gehele aanbestedingstraject van het Design, Build, Finance and Maintain-contract opgeknipt is in een aantal fases. Over de uitslag zegt hij daar: We hopen dit voor de zomer van 2019 te weten,’ .Westeneng bericht verder over het verloop van de procedure:

‘De publicatie op TenderNed op 31 januari 2018 markeerde de start van de aanbesteding. Daarmee kwamen we in de selectiefase terecht. Daarna volgden de dialoogfase (1 en 2) en de fase van inschrijving. Het is een standaardprocedure bij Rijkswaterstaat. In totaal hebben zes combinaties zich voor deze opdracht ingeschreven. Al deze combinaties voldoen aan de inschrijvingscriteria. Helaas heeft één partij zich teruggetrokken. Met de overige vijf zijn we verder gegaan in de eerste dialoogfase.’

Rijkswaterstaat meldt verder dat de opdracht kansen biedt voor lagere overheden om ruimtelijke plannen te ontwikkelen en te integreren in dit project. Bijvoorbeeld provincie Noord-Holland met de wens voor de omlegging van een fietspad en de gemeente Ouder-Amstel met de wens voor een fietspad tussen de A9 en de Verlengde Polderweg. De uitvoering van die gedeeltes wordt door de stakeholders zelf gefinancierd.’

1. Het verbreden van rijstroken ter plaatse van het kno

Bron: Rijkswaterstaat 2017
aanpassing ©3a3 2018

oppunt Holendrecht-zuid en het knooppunt Badhoevedorp; 2. Het realiseren van een verdiepte ligging met 3 overkappingen; 3. Het realiseren van nieuwe kunstwerken; 4. Het realiseren van een beweegbare brug; 5. Het aanpassen van bestaande kunstwerken; 6. Het realiseren, aanpassen en verwijderen van geluidsmaatregelen; 7. Het uitvoeren van mitigerende maatregelen voor natuur en landschappelijke inrichting; 8. Het in standhouden van de waterhuishouding; 9. Het amoveren van objecten; 10. Het in standhouden van de infrastructuur van Rijkswaterstaat en van derden gedurende de realisatie.

Zie de aanbesteding via:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/131110

Rijkswaterstaat noemt het project nu: A9BAHO

Duurzaamheidseisen in de aanbesteding:

Voor wat betreft duurzaamheid zijn alleen eisen gesteld om de milieubelasting door te berekenen met Dubocalc. Dat is een excelmodel van Rijkswaterstaat voor het berekenen van de  milieueffecten van een materiaal of een bouwwerk. Rijkswaterstaat is daar erg optimistisch over:

De gehele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf de winning tot en met de sloop. Vervolgens rekent DuboCalc deze milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Hoe lager de waarde, hoe geringer de milieubelasting.

maar het is naar het inzicht van de redactie van Aanbestedingsnieuws nogal een klucht om alleen te kijken naar de duurzaamheid van het gebruikte asfalt terwijl je project ondertussen erg veel bomen beoogt te kappen in onder meer het Amsterdamse Bos en dat niet in de Milieu Kosten Indicator wordt meegenomen.

Zie ook:
Aanbesteding Verbreding A9 Amstelveen en boomverdwijntruc Meanderpark begonnen

3.1 CO2-ambitieniveau Voor nadere beschrijving van de CO2- ambitieniveaus: zie bijlage 7.2 bij deze
Aanbestedingsleidraad. CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 %. Het reduceren van de CO2- emissie bij de uitvoering van infrastructurele werken.
3.2 DuboCalc materialen MKI-waarde berekend met DuboCalc. Het beperken van de milieubelasting ten gevolge van ontwerpkeuzes, materiaalkeuze en werkwijze met behulp van DuboCalc.
3.3 DuboCalc energie MKI-waarde berekend met DuboCalc. Het beperken van de milieubelasting ten gevolge van ontwerpkeuzes, materiaalkeuze en werkwijze

Risicobeheersplan

Apart is ook dat de BPKV-aanbesteding van Rijkswaterstaat naast de Dubocalc-“duurzaamheid”ook rekening houdt met boze stakeholders. Ondernemers die deze risico’s goed beheersen, krijgen een betere kwaliteitswaarde bij de aanbesteding. Opvallend is ook, dat ontevreden bestuurlijke stakeholders in Amstelveen minder “waard” zijn dan bestuurlijke stakeholders in andere gemeenten. Rijkswaterstaat verwacht blijkbaar nogal wat ontevredenheid.

De Inschrijver beschrijft zijn strategische aanpak en visie ten aanzien van het verkleinen van het desbetreffende risico. De Inschrijver maakt als onderdeel daarvan een analyse van hetgeen voor het verkleinen van het betreffende risico bepalend is.

1. Risicobeheersplan
1.1 Ontevreden bestuurlijke stakeholders, niet zijnde gemeente Amstelveen 30.000.000
1.2 Ontevreden bestuurlijke stakeholder gemeente Amstelveen
22.000.000
1.3 Ontevreden beheerder Infrastructuur RWS 15.000.000
1.4 Ontevreden omgeving niet zijnde de bestuurlijke stakeholders en weggebruikers 20.000.000
1.5 ON kan niet aantonen te voldoen aan eisen betreffende de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Systeem Schipholbrug
18.000.000
1.6 Niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen 10.000.000
1.7 Toegang gebied RWS en/of Derden 15.000.000
1.8 De uitvoeringsplanning biedt weinig ruimte om onverwachte omstandigheden op te vangen zonder verlies van kwaliteit 10.000.000

Bron: Rijkswaterstaat/Tenderned, 11 juli 2018

1 thought on “Uitslag A9 bekend voor de zomer van 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *