Uitbreiding en revisie Gemaal Terwolde – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding en revisie Gemaal Terwolde

Foto: Google Streetview

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding wordt uitgevoerd in Bandijk 25, Terwolde en omvat de uitbreiding en revisie van het gemaal Terwolde. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
Uitbreiden bemalingscapaciteit;
Aanpassen inlaatvoorziening zodat deze ook bij extreem lage IJsselstand functioneert;
Revisie van het bestaande gemaal (incl. vervangen persleidingen);
Aanpassen krooshekreinigingsinstallatie;
Bouwkundige renovatie van het bestaande gemaal (incl. klimaatbeheersing);
Opwaarderen van de primaire waterkering;
Herinrichting van het buitenterrein van het gemalencomplex.

De opdrachtgever voor deze aanbesteding is het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, in deze vertegenwoordigd door de directeur Watersysteem Landelijk Gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Bij opdrachtverlening wordt de gevolmachtigde op het werk namens de directie aangewezen.

Voor de Bouwteamfase wordt van de aannemer verwacht dat zij invulling geven aan:
De inbreng van uitvoeringskennis in de DO en UO fase;
Met opdrachtgever het uitvoeringsontwerp opstellen van de pompen;
De engineering (inpassing) van de vrijlozen-koker en het inmaalgemaal (na
de vervangende waterkering);
De engineering van de bouwputten binnendijks (voor de vervangende
waterkering) op basis van uitgangspunten van de opdrachtgever;
De engineering van de bouwputten buitendijks (na de vervangende
waterkering) incl. grondverzet en sloopwerken;
De engineering van de afsluiters met aandrijvingen;
Het opstellen van de ramingen van het DO en het UO;
Het opstellen van de planning van de uitvoering;
Het identificeren van de risico’s en bepalen van beheersmaatregelen;
het doen van eventuele benodigde onderzoeken.

De aanbestedende dienst wenst in nauwe samenwerking met één inschrijver in een bouwteam de plan-uitwerkingsfase te doorlopen. Hiervoor wordt een bouwteamovereenkomst afgesloten. De inschrijver heeft niet alleen inbreng in de
plan-uitwerkingsfase, maar wordt – als voldaan wordt aan de verwachtingen – ook verantwoordelijk voor de realisatie van het werk. Het gehele werk dient opgeleverd te worden op 20 december 2024.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen; de selectie- en gunningsfase. Ondernemingen die geïnteresseerd zijn
in de opdracht kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. In de selectiefase wordt beoordeeld welke ondernemingen die zich hebben aangemeld als beste worden geacht de opdracht uit te voeren. Het doel van de selectiefase is om vijf ondernemers te selecteren.  Na de voorselectie ontvangen de vijf hoogst scorende ondernemers een uitnodiging tot inschrijving en mogen zij meedingen naar de gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned vrijdag 28 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250762

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *