Uitbreiding barge terminal Venlo – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding barge terminal Venlo

Foto: © Gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft het voornemen om de huidige containerterminal (Bargeterminal Venlo) in de industriehaven in Blerick uit te breiden (locatie: Ankerkade Venlo). De gemeente Venlo heeft met de exploitant van de Bargeterminal (Hutchison Ports Venlo) een langjarige erfpachtovereenkomst gesloten voor de exploitatie van deze uitbreiding. In deze overeenkomst is onder andere de taakverdeling en bijbehorende investeringen voor de realisatie geregeld. De gemeente Venlo realiseert de civiele werken en de exploitant zorgt voor de bovengrondse voorzieningen zoals kraan, hekwerk, bewaking en dergelijke. Na de
realisatie wordt het terrein overgedragen aan de exploitant die vanaf dat moment de exploitatie zal uitvoeren. Het civiele werk bestaat in grote lijnen uit de aanleg van een kade met een lengte van ca. 200 m bestaande uit een damwandconstructie met verankering, aanleg van twee op betonpalen gefundeerde kraanbanen, grondwerk, bestrating van een terrein van ca. 3 ha.,
blusvoorziening, rioolleidingen en mantelbuizen. De werkzaamheden zijn uitgewerkt in het van toepassing zijnde RAW bestek.
De kadeconstructie wordt beperkt door een verbod op grondroeren in de kleilaag van de Venloschol. Deze laag bevindt zich ter plaatse op een diepte van 3,5 m + NAP. Tot deze diepte mag de grond geroerd worden. De constructie bestaat uit een damwand met een viertal ankerrijen. De onderste ankerrij grijpt aan beneden het stuwpeil. Op de havenbodem is een laag colloïdaalbeton voorzien.

Voor het totale werk is een plafondbedrag van €9.400.000,- (excl. btw) van toepassing. Het project omvat het realiseren van de uitbreiding van de Bargeterminal en heeft de volgende doelstellingen:
a) Functie als Bargeterminal borgen;
b) Constructieve stabiliteit van de kade borgen;
c) Verzakkingen en zettingen van het terrein en kraanbanen voorkomen;
d) Bedrijfsvoering van exploitatie van huidige Bargeterminal tijdens de uitvoering minimaal beperken.
Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het RAW-bestek.

De opdracht uitbreiding Bargeterminal start meteen na definitieve gunning van de opdracht. De eindoplevering staat gepland op februari 2024. De opdracht wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de laagste prijs heeft
geboden.

Bron: Tenderned vrijdag 21 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276562

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *