Selectie bouwteam aannemer Het Spoor Zeist – Aanbestedingsnieuws

Selectie bouwteam aannemer Het Spoor Zeist

locatie WereldKidz Zeist

De aanbestedende dienst in deze nationale niet-openbare aanbesteding is WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). Openbare Jenaplanschool Het Spoor in Zeist komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw op haar huidige locatie aan de Stationslaan 3 te Zeist. Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente Zeist en schoolbestuur WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). Doel is het realiseren van een flexibel toekomstbestendig gebouw dat functioneel kan meebewegen met ontwikkelingen in het onderwijs en de leerlingenaantallen. De gemeente heeft niet alleen ruimte opgenomen voor de school, maar ook voor een voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal. Deze voorziening wordt in hetzelfde plangebied gerealiseerd, maar separaat van de school. De kinderopvang maakt dan ook geen onderdeel van deze opgave.

De locatie typeert zich als binnenstedelijk met veel groen waar de omwonenden de ontwikkelingen op de voet volgen. De
school bestaat uit een hoofdgebouw (Stationslaan 3) en een bijgebouw (Bethaniëplein 8a). Op het naastliggende perceel bevindt zich een leegstaand schoolgebouw (Slotlaan 330) met een gymzaal waar de school momenteel gebruik van maakt als speellokaal. Het terrein omvat in totaal vier percelen. De gemeente zal tijdelijke huisvesting verzorgen aan de Slotlaan 330, dat op zijn vroegst in december 2023 in gebruik zal worden genomen. De sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen daarna van start gaan. De beoogde locatie van het nieuwe schoolgebouw ligt momenteel binnen het bouwvlak van het huidige gebouw (conform huidige bestemmingsplan). Dit zorgt ervoor dat de ontwerpvrijheid beperkt is vanwege de contouren en de maximale bouwhoogte (deels 7 meter, deels 8 meter). Na overleg met de gemeente kan het bouwvlak ‘opgerekt’ worden, zodat een rechthoek ontstaat waarbinnen gebouwd kan worden. De bouwhoogte blijft wel een randvoorwaarde gezien de gevoelige ligging van de school t.o.v. de tuinen van De Pauw van Wieldrechtlaan. Het opstellen van een onderbouwing t.b.v. de kruimelregeling is onderdeel van de opdracht van de architect.  Er ligt een wens om het schoolplein in het onderwijs te betrekken en
kwaliteit toe te voegen waarbij ouders en medewerkers bij het ontwerpen van het schoolplein participeren. De terreininrichting maakt momenteel geen onderdeel uit van de scope.

De projectorganisatie gaat uit van een bouwteam proces, waarbij de opdracht uitgevoerd wordt in een consortiumvorm. De bouwkundig- en de installatietechnische aannemer worden daarbij vroegtijdig in het project worden betrokken om zowel hun marktkennis te integreren in het ontwerp als voor het opstellen van een DO begroting en een definitieve prijsaanbieding aan het einde van de TO fase. Tijdens de ontwerpfase wordt een actieve rol verwacht van het consortium om mee te denken over
slimme optimalisaties en de mogelijkheden deze te realiseren. Het is de bedoeling dat de voorgestelde optimalisaties de financiële haalbaarheid en maakbaarheid van het project ten goede komen. Ten behoeve van de opdracht wenst de aanbestedende dienst een consortium te contracteren dat in bouwteamverband een bijdrage levert aan het doorontwikkelen vanaf DO tot TO. Het consortium is niet verantwoordelijk voor het ontwerp, maar adviseert het ontwerpteam op maakbaarheid, betaalbaarheid, detaillering en materialisatie en controleert het ontwerp op deze punten. Vervolgens werkt het consortium het TO uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Naast het consortium bestaat het bouwteam uit de architect, de constructeur, de projectmanager, de installatieadviseur en bouwfysisch adviseur. De architect is gedurende de DO- en TO-fase verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie en de integrale ontwerpcontrole van de verschillende disciplines, resulterend in één sluitend geheel. Van alle leden van het bouwteam wordt een actieve bijdrage verwacht, waarbij zij met de andere disciplines en opdrachtgever, meedenken, gedegen en slimme adviezen geven om de ambities te kunnen verwezenlijken, knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en kansen te benutten. Het consortium is verantwoordelijk voor het uitwerken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en bij overeenstemming tussen partijen de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden ten
behoeve van de totstandkoming van het project. De werkzaamheden voor de uitvoering van de opdracht bestaan uit het realiseren van de bouwkundige en constructieve werkzaamheden, het elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerk. Voor het bepalen van de verwachte doorlooptijden van het project wordt onderstaande voorlopige en
indicatieve planning gehanteerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uit deze aanbesteding volgen twee overeenkomsten die volgordelijk worden verstrekt, namelijk de Bouwteamovereenkomst en de Aannemingsovereenkomst (UAV-2012). Deze overeenkomsten worden verstrekt bij de start van de gunningsfase. De gunningsbeslissing betreft in beginsel beide opdrachten. De aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van het nakomen van de rechten en verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst en het verkrijgen van
overeenstemming over de prijs. Als de voorwaarden niet worden vervuld, wordt de aannemingsovereenkomst niet gesloten, wordt de buwteamaannemer overeenkomstig de bouwteamovereenkomst betaald voor zijn inspanningen en organiseert de opdrachtgever een nieuwe aanbesteding voor de realisatie van het werk.

Bron: Tenderned vrijdag 21 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276910

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *