Training inzake ‘Social Affairs & Employment’ – RVO – Aanbestedingsnieuws

Training inzake ‘Social Affairs & Employment’ – RVO

Illustratie: pixabay.com

Het Shiraka programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil bijdragen aan het proces naar een democratische, pluriforme rechtsstaat in de Middle East and North Africa (Midden-Oosten en Noord-Afrika: MENA) regio, waarin ruimte is voor dialoog tussen overheid en burger. Capaciteitsopbouw en institutionele versterking van maatschappelijke organisaties en
overheidsinstellingen én versterking van bilaterale relaties staan daarbij centraal. Specifieke doelstellingen voor de MENA-regio zijn:
• democratisering, waaronder vergroting van accountability van de overheid;
• opbouw van de rechtsstaat en bescherming van de mensenrechten en van minderheden;
• economische groei mede door opbouw van de economische infrastructuur inclusief bevordering van werkgelegenheid.

Het Shiraka programma bestaat onder andere uit een trainingscomponent, het Shiraka Training Programma (STP).
Nederland heeft het doel om ambtenaren (met minimaal vijf en maximaal tien jaar relevante werkervaring) uit de MENA-regio (in ieder geval: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Palestijnse Gebieden, Sudan en Tunesië) uit te nodigen om een training te volgen. Door de keuze van de onderwerpen voor de training draagt deze bij aan
democratisering, rechtsstaatontwikkeling en de opbouw van een economische infrastructuur in deze landen. Tevens wordt met de training beoogd de band van de deelnemer met Nederland en de Nederlandse overheid te versterken en kennis van en begrip voor het Nederlandse beleid over te brengen.

Opdrachtgever heeft het voornemen een overeenkomst te sluiten voor:
1. het organiseren van standaard trainingen met het onderwerp ‘Social Affairs & Employment’. Er is geen sprake van een afnameverplichting voor opdrachtgever. Opdrachtgever is van plan om tijdens de duur van de overeenkomst (jaarlijks) een nadere overeenkomst voor het organiseren van standaard trainingen te verstrekken.
Na iedere training zal een evaluatie worden gehouden. Op basis van deze evaluatie kunnen aanpassingen volgen die gevolgen hebben voor het trainingsformat. Opdrachtgever zal per volgend trainingsjaar, uiterlijk in het vierde kwartaal, beslissen of een training daadwerkelijk moet worden verzorgd onder verstrekking van een nadere overeenkomst. Indien opdrachtgever beslist dat er geen training verzorgd hoeft te worden, is opdrachtgever ook geen kosten verschuldigd.
2. het organiseren van een training op maat. De trainingen op maat vinden plaats naast de standaard trainingen en hebben hetzelfde onderwerp ‘Social Affairs & Employment’, maar een andere invulling. Er is geen sprake van een afnameverplichting voor opdrachtgever. Opdrachtgever kan indien gewenst tijdens de duur van de overeenkomst een opdracht voor het organiseren van een training op maat verstrekken.

Elke training zal in ieder geval de volgende vier  componenten bevatten:
• theorie;
• praktische vaardigheden;
• studiebezoeken;
• sociaal programma.

Opdrachtnemer dient in staat te zijn jaarlijks een training te kunnen organiseren (in 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027). Naar
verwachting wordt jaarlijks drie  maanden voor start van de uitvoering van de training de nadere overeenkomst/opdracht voor het opvolgende kalenderjaar verstrekt.

Onderstaande thema’s dienen tenminste aan bod te komen in het theoretische gedeelte van de training:
• Overzicht van de belangrijkste speerpunten, ontwikkelingen en wetgeving van het (Nederlandse) sociaal- en werkgelegenheidsbeleid en hoe door beleidsmakers wordt omgegaan met actuele beleidskwesties;
• Nederlandse poldermodel, inclusief de relaties en samenwerking tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid;
• Connectie tussen het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt;
• Link tussen economisch beleid en sociaal beleid op nationaal en lokaal niveau. Aandacht voor decentralisatie.
• Maatregelen voor de verbetering van werkgelegenheid op korte en lange termijn, toegespitst op de specifieke uitdagingen in de landen van de deelnemers. In het bijzonder aandacht voor het aanpakken van jeugdwerkloosheid;
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen (sociale en milieu-eisen), waaronder goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, beschermen van rechten van werknemers en gelijke kansen voor iedereen als basisprincipe.
• Voor de deelnemers relevante samenwerkingsverbanden en activiteiten van internationale organisaties op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid. Internationale arbeidsnormen en principes (ILO, OECD, Ruggie). Het staat u vrij om vanuit uw kennis en ervaring onderwerpen toe te voegen als suggestie dan wel weg te laten (dit laatste alleen met instemming van de Opdrachtgever).

De aanbestedende dienst heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van zestig maanden. Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale opdrachtwaarde van €1.700.000,- exclusief btw heeft de aanbestedende dienst het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder opdrachtnemer hiervoor schadeloos -in welke vorm dan ook- te stellen. De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten.

Bron: Tenderned woensdag 24 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270155

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *