Software reseller gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Software reseller gemeente Altena

Foto: Pixabay.com

Opdrachtgever betrekt momenteel softwarelicenties en bijbehorende dienstverlening rechtstreeks bij leveranciers. Opdrachtgever doet hierbij zelf marktonderzoek en besteedt de opdracht volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels/ aanbestedingswet aan. Opdrachtgever hanteert een cloud first strategie waarbij ICT diensten zoveel mogelijk als een service wordt afgenomen. 80% van de business software wordt nu als Saas dienst afgenomen en de verwachting is dat dit voor kernapplicaties en business software binnen enkele jaren naar 100% groeit. Mede gezien deze ontwikkelingen is kennis van de softwaremarkt en gebruiksefficiency van software licenties essentieel. Opdrachtgever beraadt zich nu om de inkoop van software en diensten verder te professionaliseren door het verwervingsproces uit te besteden aan een gespecialiseerde ‘reseller’ organisatie met aantoonbare rechten tot onvoorwaardelijke wederverkoop van software/ diensten.

Opdrachtgever beoogt met deze aanbesteding de volgende voordelen te behalen:
• Kosten besparing: de verwachting is dat de opdrachtnemer – door inkoop van grote volumes en prijsafspraken met leveranciers – meer inkoop voordeel kan behalen.
• Ervaring ‘in huis halen’: een geschikte opdrachtnemer heeft ervaring met de inkoop van software applicaties voor gemeenten en kent de klappen van de zweep.
• Kennis van de (actualiteit op de) markt: een geschikte opdrachtnemer heeft marktkennis en product kennis: weet wat er te koop is, welke nieuwe ontwikkelingen/ producten er zijn of gelanceerd worden en kan goed adviseren over de geschiktheid van software applicaties (voor het beoogde doel).
• Uitbesteden van taken waar bij aanbestedende dienst minder kennis van is of tijd voor is: zoals uitonderhandelen van contracten, contract management, assistentie bij implementatie, proactief signaleren van optimalisatie mogelijkheden of kosten besparingen, bijhouden van administratie (overzicht softwareproducten en aantal licenties/ users, contractlooptijden etc).
• Opdrachtgever wenst middels een sluitende registratie van door opdrachtnemer geleverde software en diensten maximale compliancy op het licentielandschap te bereiken.

Opdrachtgever wenst voor de inkoop van, nieuwe en te verlengen, standaard software en vrij verhandelbare softwarediensten een samenwerking aan te gaan met een software reseller. Opdrachtnemer koopt voor opdrachtgever softwarelicenties en diensten in bij de vendor en levert deze door aan opdrachtgever. Facturatie aan opdrachtgever vindt daarbij centraal via opdrachtnemer plaats. Opdrachtnemer houdt een registratie van licenties, diensten, opdrachten en transacties/ mutaties bij en zal op verzoek en minimaal jaarlijks een overzicht leveren waarmee opdrachtgever compliancy kan aantonen. Opdrachtnemer voert een breed assortiment van softwareproducten in de gemeentelijke markt en kan putten uit een groot netwerk van vendoren. Opdrachtnemer is vanuit haar inhoudelijke expertise over de softwaremarkt in staat om opdrachtgever te adviseren over de meest geschikte softwarediensten die passen bij de behoefte van de organisatie. Op verzoek van opdrachtgever wordt middels offertes een aantal opties aangeboden waaruit geselecteerd kan worden.
Opdrachtgever is gerechtigd om in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld op basis van geldende wet/regelgeving en marktomstandigheden, in eigen beheer een aanbestedingsprocedure te doorlopen zonder inkoopdienstverlening van de opdrachtnemer. Indien het recht tot het leveren van licenties en/ of diensten bij een vendor wegvalt dan is opdrachtgever gerechtigd om de licenties en diensten op een andere wijze te betrekken.

De opdracht ziet toe op de levering van software inclusief bijbehorende (implementatie) diensten van licenties voor standaardsoftware en Saas diensten die de gemeente ten behoeve van hun taakuitoefening nodig heeft. Naast software van de bekende internationale vendoren zoals Adobe, ESRI, Oracle en Microsoft moet u hierbij ook denken aan gebruiksrechten en implementatie van gemeentelijke kernapplicaties (branche /gemeente specifieke software).

Opdrachtgever garandeert partijen bij de raamovereenkomst geen omzet. De inschatting van de waarde van de overeenkomst bedraagt €1.500.000,- per jaar. E.e.a. biedt slechts een indicatie van mogelijke omzet. Aangezien de scope van de overeenkomst (lees: de af te nemen licenties en diensten) niet op voorhand volledig vastgesteld kan worden, kan de waarde van de overeenkomst fluctueren. Bedragen en aantallen worden enkel genoemd ter indicatie.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 30 november 2024. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging of op het moment van het behalen van de maximale omvang van de overeenkomst. Er is sprake van stilzwijgende verlenging. Enkel een eventuele opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 24 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270131

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *