Tracé Provincialeweg – Steenstraat Provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Tracé Provincialeweg – Steenstraat Provincie Noord-Brabant

projectgebied. Kaart:© Provincie Noord Brabant

De Provincie Noord-Brabant, hierna te noemen “de aanbesteder”, organiseert een aanbesteding volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog om te komen tot contracteren van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk (hierna: de opdracht), gedefinieerd als: “N629.09 Tracé Provincialeweg – Steenstraat”. Op deze aanbesteding zijn de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.
De aanbestedingsprocedure is in drie fasen verdeeld:

Selectiefase; de fase waarin een aantal gegadigden wordt geselecteerd.
Dialoogfase; de fase waarin de aanbesteder de dialoog voert met de gegadigden.
Inschrijvingsfase; de fase waarin de deelnemers aan de dialoog worden uitgenodigd een inschrijving te doen.

De bestaande N629 voldoet in de huidige vorm niet. Uit studies naar de N629 en de Westerlaan, die gedaan zijn door de gemeenten Oosterhout en Dongen in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, blijkt dat:

op de bestaande N629 (Heistraat) sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling;
op de Westerlaan/Duiventorenbaan in de gemeente Dongen (de wegen die aansluiten op
de N629) sprake is van leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen;
de bovengenoemde problemen toe zullen nemen door het aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost en autonome ontwikkelingen op het gebied van stedelijke uitbreiding in Dongen.

De opdracht omvat op hoofdlijnen de realisatie van:
een nieuwe provinciale weg N629 tussen de Provincialeweg en de Steenstraat.
• enkele onderliggende wegen, zoals een parallelweg en zandpaden.
enkele aansluitingen op het onderliggend (gemeentelijk) wegennet.
een nieuwe fietstunnel.
een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal.
compenserende maatregelen flora & fauna.
van een  nieuwe waterhuishouding.
•van een snelfietsroute (deels).

De scope en het referentieontwerp worden beschikbaar gesteld aan gegadigden die doorgaan naar de Dialoogrondes.
Voor het Provinciaal inpassingsplan (PIP) zijn het tracé en bijbehorende verbindingen vastgesteld. Om deze verbindingen heen is ruimte gereserveerd ten behoeve van de ontwerpvrijheid van de alignementen. Wel worden kaders meegegeven ten aanzien van de geluidsbelasting in de omgeving. Verder zit ontwerpvrijheid vooral in het materiaalgebruik, inrichting (flora & fauna en wegen) en het ontwerp van de brug en de fietstunnel. Kaders hiervoor worden in de Dialoog- en Inschrijvingsfase meegegeven in het beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan. De exacte kaders en gemaakte ontwerpkeuzes worden in de contractdocumenten vermeld. Deze documenten worden na definitieve selectie aan de geselecteerde gegadigden verstrekt.

Het project wordt volgens de bouworganisatievorm D&C (Design & Construct) op basis van Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) gerealiseerd. Door de toepassing van geïntegreerde contractvormen stelt de provincie Noord-Brabant het bedrijfsleven bij de realisatie van werken in staat tot het doorvoeren van proces- en productinnovaties. In dit contract zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals (delen van) het ontwerp en de uitvoering van het Werk geïntegreerd. Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het werk door de opdrachtnemer kan worden geoptimaliseerd. Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren (fit for purpose-principe). De opdrachtnemer dient daarmee invulling te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden die benodigd zijn om het totaal van de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

Zoals nu voorzien wordt gestreefd naar een start van de Dialoog- en Inschrijvingsfase in het tweede kwartaal 2021. De start van het werk is voorzien in het derde kwartaal 2022 (start ontwerp) en de oplevering medio 2025. E.e.a. is indicatief en kan gewijzigd worden. Na gunning dient gegadigde een projectplanning aan te leveren voor de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Bron: Tenderned 15 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222328

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *